ŠR 2013/2014

Obhajoby dizertačných prác

Dňa 27. 08. 2014 sa uskutočnili obhajoby dizertačných prác Ing. Miroslava Laššáka a Ing. Miroslava Šmelka.
K úspešným obhajobám blahoželáme.
Fotky z obhajob sú dostupné v sekcii Fotogaléria.

Súťaž o Cenu Štefana Jedlíka 2014

Slovenská magnetická spoločnosť, členská organizácia Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, vyhlasuje celoštátnu súťaž o „Cenu Štefana Jedlíka“ za najlepšiu záverečnú prácu v oblasti aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály. Do súťaže môžu byť prihlásení študenti všetkých univerzít a vysokých škôl SR, ktorí v akademickom roku 2013/2014 úspešne obhájili záverečnú prácu zaoberajúcu sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností látok a ich aplikáciami.
Prihlásiť sa do súťaže je možné v termíne do 30. 08. 2014. Prihláška a ďalšie informácie o súťaži sú zverejnené na web sídle Slovenskej magnetickej spoločnosti.

Vedecká konferencia doktorandov 2014

V dňoch 13. a 14. 05. 2014 sa na Leteckej fakulte konala Vedecká konferencia doktorandov 2014, ktorej sa zúčastnili aj doktorandi z našej katedry.
Fotky z konferencie sú dostupné v sekcii Fotogaléria.

ŠVOČ 2013/2014

Dňa 15. 04. 2014 sa na našej katedre konala súťaž ŠVOČ v sekcii Avionické systémy a senzorika. Súťaže sa zúčastnilo so svojimi súťažnými prácami celkovo 12 študentov. Precízne pripravené prezentácie a veľmi dobrá odborná úroveň prác sťažili rozhodovanie komisii súťaže. Na prvom mieste sa napokon umiestnil študent Bc. Tomáš Vaispacher, druhé miesto obsadil Bc. Tomáš Kliment a tretie miesto patrí Bc. Jánovi Hrabovskému.
Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za prezentáciu výsledkov ich odbornej činnosti a prajeme veľa úspechov v ich ďalšej tvorivej činnosti.
Fotky zo súťaže si môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria.

2. kolo prijímacieho konania

Dekan Leteckej fakulty vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na štúdium akreditovaných bakalárskych a inžinierskych študijných programov akreditovaných na našej fakulte. Termín podania prihlášky je 15. 08. 2014. Viac informácií o priebehu prijímacieho konania a podmienkach prijatia na štúdium nájdete na web sídle Leteckej fakulty.

Obhajoby dizertačných prác

Dňa 27. 08. 2014 sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF o 8:00 uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Miroslava LAŠŠÁKA s dizertačnou prácou na tému "Riadenie objektu s multisenzorovým snímacím systémom" a o 10:00 obhajoba dizertačnej práce Ing. Miroslava ŠMELKA s dizertačnou prácou na tému "Bezkontaktné senzory ťahu na báze magnetických mikrodrôtov".
Obidvom našim doktorandom prajeme úspešné obhajoby.

Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2014/2015

Na našej katedre boli na akademický rok 2014/2015 vypísané témy dizertačných prác v dvoch odboroch.

V odbore 5.2.13 Elektronika v študijnom programe Letecké a priemyselné elektronické systémy:
 • Názov témy: Číslicové spracovanie signálov pre navigačné účely
  Školiteľ: doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
  Školiteľ špecialista: Ing. Pavol Lipovský, PhD.
 • Názov témy: Spracovanie a vizualizácia signálov multisenzorových systémov
  Školiteľ: doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
  Školiteľ špecialista: doc. Ing. Jozef Hudák, CSc., Ing. Jozef Galanda, PhD.

V odbore 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá v študijnom programe Prevádzka lietadiel:

 • Názov témy: Aplikácia alternatívnych palív v piestových zážihových motoroch
  Školiteľ: doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
  Školiteľ špecialista: Ing. Marián Hocko, PhD.
 • Názov témy: Návrh a realizácia postupov pre výrobu komponentov bezpilotných lietajúcich zariadení s využitím technológie Multi Jet Modeling
  Školiteľ: doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
  Školiteľ špecialista: Ing. Karol Semrád, PhD., doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.

Bližšie informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium nájdete na web sídle Leteckej fakulty.

Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia

Na Leteckej fakulte TUKE sa uskutočnia v termíne 26. 05. až 30. 05. 2014 štátne skúšky študentov denného a externého inžinierskeho štúdia. Jedna z komisií bude pracovať na preskúšaní študentov študijného programu Senzorika a avionické systémy (819), ktorý má naša katedra akreditovaný spoločne s Katedrou avioniky.

Akademický kurz Fly in the sky

V dňoch 17. 2. 2014 až 21. 2. 2014 sa v priestoroch Leteckej fakulty uskutočnil kurz Fly in the Sky, ktorý bol organizovaný združením BEST TUKE v spolupráci s Leteckou fakultou TUKE. Zúčastnilo sa ho 30 účastníkov, z ktorých 21 bolo z rôznych zahraničných vysokých škôl zo 16 rôznych štátov. Účastníci boli náhodne rozdelení do šiestich tímov a hlavnou náplňou každého tímu bolo zostrojenie malých RC kvadrokoptérov z pripravených súčiastok. Tímy však mali aj ďalšie dve významné úlohy: prvou bolo navrhnúť dizajn kvadrokoptéra, ktorý by bol schopný preniesť aspoň jedného človeka a odprezentovať svoj návrh; druhou úlohou bolo absolvovanie pretekov v dvoch disciplínach – vzlet a pristávanie na presnosť a slalom. Teda každý tím si zvolil hlavného pilota, ktorý tieto preteky za svoj tím absolvoval.
Počas kurzu účastníci absolvovali aj tri prednášky, prvú mal Ing. Pavol Lipovský, PhD., v ktorej sa venoval témam: čo je to kvardrokoptér, ako lieta, ako sa riadi a ako ho zostaviť, druhú prednášku viedol Ing. Peter Gašparovič, PhD., ktorý účastníkom vysvetlil základné princípy fungovania aerodynamiky vrtúľ a posledná prednáška bola zameraná na to, ako správne prezentovať a vystupovať. Môžeme povedať, že všetky prednášky sa stretli s kladnou odozvou a veľkým potleskom participantov.
Okrem práce na RC koptéroch a prednášok mali participanti samozrejme bohatý sprievodný program, navštívili Letecké múzeum v Košiciach, spoznávali mesto Košice a prezreli si niektoré jeho pamiatky, zúčastnili sa spoločenských večerov s rôznym tematickým zameraním.
Vyvrcholením kurzu bolo ohodnotenie vytvorených kvadrokoptérov a prezentácií dizajnov vybranou porotou. Poslednou etapou boli už spomínané preteky, ktoré prebiehali za burácajúceho skandovania a hlasnej morálnej podpory participantov. Na každú disciplínu mal pilot len jeden pokus. Pred pretekmi samozrejme piloti (a aj ostatní odvážni členovia tímov) absolvovali najprv tréning na simulátore a potom pár letov s vytvorenými koptermi. Je jasné, že za tak krátky čas ich nebolo možné dokonale pripraviť na preteky, a preto sa stalo, že niektoré stroje disciplínu nedokončili z dôvodu malej havárie a teda nutnej výmeny vrtule. Išlo však o zábavnú formu učenia sa novým poznatkom a každý pilot zožal aplauz, ktorý bol aspoň malou náplasťou v prípade neúspechu.
Tento kurz bol prvým a veríme, že nie posledným takýmto zaujímavým podujatím na Leteckej fakulte, pri ktorom sa zaujímavou a zábavnou formou účastníci naučia niečo nové z oblasti letectva. Bolo naozaj úžasné sledovať zanietenosť účastníkov pri ich práci, ladení letových nastavení koptérov a následnom tréningu pilotáže, a preto sa už teraz tešíme na ďalšiu podobnú akciu zameranú do oblasti letectva. Atmosféru celého kurzu aspoň trochu priblížime pomocou tejto fotogalérie fotogalérie a videa.

Vydané nové skriptá

Publikácia Základy navrhovania konštrukcií technických, technologických a energetických zariadení je kompiláciou domácej a zahraničnej odbornej literatúry týkajúcej sa oblasti navrhovania oceľových konštrukcií. Publikácia je určená študentom technických odborov vysokoškolského štúdia, ale aj inžinierom pôsobiacim v danej oblasti.
Viac informácií o publikácii nájdete v sekcii Knihy a skriptá. Informácie pre záujemcov o publikáciu adresujte na karol.semrad@tuke.sk.


ŠVOČ 2013/2014

Dňa 15. 04. 2014 sa o 13.00 sa v Zasadacej miestnosti KLTP (B15/36) bude konať sekcia Avionické a senzorické systémy súťaže ŠVOČ. Časový harmonogram súťaže, zloženie komisie a poradie súťažných prác sú zverejnené v sekcii ŠVOČ.

Harmonogram a rozvrhy

Rozvrhy na aktuálny zimný semester akademického roka 2013/2014 z pohľadu katedry sú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.

Plán konferencií na rok 2014

Aj v budúcom kalendárnom roku sa uskutoční niekoľko konferencií zameraných na senzoriku a magnetometriu. Prehľad týchto konferencií spolu s aktuálne dostupnými dôležitými informáciami sa nachádza v sekcii Konferencie a semináre.


ŠVOČ

Informácie o súťaži ŠVOČ v aktuálnom akademickom roku 2013/2014, o prácach riešených na KLTP a pokyny pre účastníkov súťaže sú zverejnené a budú postupne aktualizované v sekcii ŠVOČ.

Akademický kurz Fly in the sky

V dňoch 17. - 21. 2. 2014 sa uskutoční na Leteckej fakulte (budova č. 43) akademický kurz s účasťou zahraničných študentov zameraný na zostrojenie diaľkovo ovládaných RC modelov kvadrokoptérov. Kurz vyvrcholí pretekmi, ktoré sa uskutočnia v piatok 21. 02. 2014 o 9:30 hod. (B43 - hala 024). Program a ďalšie informácie o kurze nájdete na webovom sídle Fly in the sky.

Senzorika a magnetometria 2013

Dňa 05. 12. 2013 sa na Leteckej fakulte konala vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Senzorika a magnetometria 2013, ktorú organizovala Katedra leteckej technickej prípravy LF TUKE a Slovenská magnetická spoločnosť. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 40 účastníkov zo Slovenska, Čiech a Poľska a počas konferenčného dňa bolo odprednášaných všetkých plánovaných 24 príspevkov. Všetkým účastníkom ďakujeme za prezentáciu výsledkov ich vedeckej činnosti a prajeme veľa úspechov v ich ďalšej tvorivej činnosti.
Fotky z konferencie si môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria.

Cena Štefana Jedlíka

Súčasťou konferencie Senzorika a magnetometria bolo aj odovzdávanie cien Štefana Jedlíka za najlepšie záverečné práce v odbore aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály. Jednou z ocenených prác bola aj diplomová práca teraz už nášho interného doktoranda Ing. Viktora Kána. K úspechu srdečne blahoželáme!

Prax pre študentov LF na Letisku Košice

Dňa 16.12.2013 o 08:00 hod. na učebni B16-L21 bude vykonaný výber študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka inžinierskeho štúdia pre študentskú prax na Letisku v Košiciach. Výber budú vykonávať zástupcovia Letiska Košice. Podmienkou prijatia bude úspešné vykonanie písomného testu z anglického jazyka a splnenie podmienok stanovených vedením Letiska Košice. Na výber je potrebné doniesť vytlačený životopis.

Deň otvorených dverí TUKE

Dňa 13. 11. 2013 sa na Technickej univerzite v Košiciach konal deň otvorených dverí, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých fakúlt TUKE.
Za Leteckú fakultu sa na akcii spolupodieľali aj zástupcovia našej katedry. Vo vstupnej hale Auly Maxima boli rozložené stánky všetkých fakúlt s propagačnými materiálmi. Niektoré fakulty tu dosiahnuté výsledky prezentovali prostredníctvom statických, či dynamických ukážok. Naša fakulta vystavovala napr. rez motora MPM 20, letecké prilby, či ukážku modelov študenta Michala Schreinera (študent avionických systémov, 2 ročník) a koptérov KLTP.
Pútavá bola najmä prezentácia oktokoptéru pre snímkovanie vyvinutého v spolupráci KLTP s firmou FUTURE FLY. Letová ukážka oktokoptéru a malého akrobatického modelu začala v Aule Maxime a následne pokračovala aj pred vchodom do budovy, kde striedavo lietal oktokoptér, kvadrokoptér a akrobatický model. Na podujatí sa zúčastnilo množstvo študentov z Východného Slovenska, ich počet niekoľkonásobne prevýšil kapacitu Auly Maxima. Študenti, ktorých zaujala LF, mali možnosť zúčastniť sa prehliadky areálu, kde mohli okrem iného vidieť aj našu letovú halu určenú na testovanie bezpilotných prostriedkov. Fotky z Dňa otvorených dverí na TUKE si môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria.

Konferencia „Senzorika a magnetometria“

Katedra leteckej technickej prípravy LF TUKE a Slovenská magnetická spoločnosť Vás pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Senzorika a magnetometria“, ktorá sa bude konať dňa 05. 12. 2013.
Vyplnenú prihlášku na konferenciu zašlite prosím v elektronickej podobe najneskôr do 22. 11. 2013 na e-mailovú adresu: maria.jozekova@tuke.sk.
Viac informácií o pripravovanej konferencii nájdete v sekcii Konferencie a semináre.

MOSATT 2013

V dňoch 24. - 26. 09. 2013 sa v Zlatej Idke uskutočnila medzinárodná konferencia MOSATT 2013 - "Modern Safety Technologies in Transportation 2013", na ktorej sa zúčastnili aj viacerí členovia našej katedry a prezentáciou svojich príspevkov prispeli ku vysokej odbornej úrovni konferencie. Súčasťou spoločenského programu bolo vystúpenie cimbalovej skupiny zo ZUŠ Bernolákova. Tešíme sa na ďalší ročník konferencie a organizátorom prajeme veľa úspechov.

Deň otvorených dverí TUKE

Dňa 13. 11. 2013 od 9.00 hod. sa na Technickej univerzite v Košiciach uskutoční Deň otvorených dverí. Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty, na ktorú všetkých záujemcov srdečne pozývame.

Témy bakalárskych a diplomových prác

Návrh tém bakalárskych a diplomových prác na akademický rok 2013/2014 sa nachádza v sekcii Bakalárske práce, resp. Diplomové práce.

Harmonogram a rozvrhy

Harmonogram štúdia na akademický rok 2013/2014 a rozvrh na zimný semester z pohľadu katedry je dostupný v sekcii Harmonogram a rozvrhy.

Technická konferencia Pro/TEK 2013

Technická konferencia Pro/TEK 2013, ktorá sa bude konať 3. - 4. októbra 2013 v priestoroch Hotela SITNO, Vyhne, ponúka pre študentov možnosť zapojenia sa do súťaže s 3D CAD modelom vytvoreným v programe Creo. Bližšie informácie o konferencii a o súťaži získate na web stránke konferencie Pro/TEK 2013.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2013/2014

Slávnostné otvorenie akademického roka 2013/2014 sa uskutoční dňa 23. 09. 2013 v Aule Maxima (Letná 9) od 11.00 hod.

Výsledky 2. kola prijímacieho konania

Výsledky 2. kola prijímacieho konania na bakalárske štúdium v akademickom roku 2013/2014 sú k nahliadnutiu na stránke IS MAIS.