ŠR 2014/2015

Športový deň LF Hodkovce

Dňa 24. 06. 2015 sa na strelnici v Hodkovciach uskutočnil Športový deň LF. Ako už miesto konania napovedá, súčasťou športového dňa bola aj súťaž v streľbe. V kategórii družstiev vybojovali zástupcovia KLTP víťazstvo, v súťaži jednotlivcov sa na výbornom druhom mieste v kategórii žien umiestnila Ing. Mária Jozeková a druhé miesto v kategórii mužov obsadil Ing. Ivan Mikita, PhD. K týmto výnimočným úspechom blahoželáme!
Fotky z akcie si môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria.

ŠVOČ 2014/2015

Dňa 14. 04. 2015 sa na našej katedre konala súťaž ŠVOČ v sekcii Avionické systémy a senzorika. Precízne pripravené prezentácie a veľmi dobrá odborná úroveň prác sťažili rozhodovanie komisii súťaže. Na prvom mieste sa napokon umiestnil študent Bc. Tomáš Kliment, druhé miesto obsadil Bc. Martin Krchňák a tretie miesto patrí Bc. Jurajovi Tarjányimu.
Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za prezentáciu výsledkov ich odbornej činnosti a prajeme veľa úspechov v ich ďalšej tvorivej činnosti.
Fotky zo súťaže si môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria.

Jarná brigáda

Dňa 27 03. 2015 pracovníci našej katedry po vzore dekanátu zorganizovali jarnú brigádu a zapojili sa tak do skrášľovania okolia katedry.
Fotky z brigády sú v sekcii Fotogaléria.

Zvýšenie ceny stravného lístka

Riaditreľstvo ŠDaJ TUKE oznamuje, že po schválení vedením TUKE dôjde od 01. 04. 2015 k zmene výšky stravnej jednotky pre zamestnancov z 3,00 na 3,30 eura. Úhrada zamestnanca bude 1,10 eura, príspevok zo sociálneho fondu 0,38 eura a príspevok od zamestnávateľa bude naďalej 55 % z ceny jedla, teda 1,82 eura z hodnoty 3,30 eura.
Viac informácií nájdete na web sídle ŠDaJ.

Dizertačné skúšky

Dňa 23. 03. 2015 sa uskutočnili dizertačné skúšky Ing. Norberta Flachbarta, Ing. Jána Bajúsa a Ing. Viktora Kána.
K úspešnému vykonaniu skúšky všetkým našim doktorandom srdečne blahoželáme!

Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2015/2016

Na našej katedre boli na akademický rok 2015/2016 vypísané témy dizertačných prác v dvoch odboroch.

V odbore 5.2.13 Elektronika v študijnom programe Letecké a priemyselné elektronické systémy:
 • Názov témy: Aplikačné spracovanie optických a infračervených obrazov okolia bezposádkového prostriedku
  Školiteľ: doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
  Školiteľ špecialista: Ing. Pavol Lipovský, PhD.
  Cieľ dizertačnej práce: Navrhnúť a prakticky realizovať systém stabilizácie a navigácie bezposádkového prostriedku na báze merania parametrov optických a infračervených obrazov okolia.

 • Názov témy: Kalibrácia 3D snímačov magnetických polí
  Školiteľ: doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
  Školiteľ špecialista: Ing. Pavol Lipovský, PhD.
  Cieľ dizertačnej práce: Cieľom dizertačnej práce je využitie inovatívnych metód pre kalibráciu 3D snímačov magnetických polí. Realizácia tohto cieľa vyžaduje všeobecný a hlboký teoretický rozbor kalibračných metód snímačov vektorových fyzikálnych polí, návrh nových algoritmov na báze neurónových sietí a vybudovanie kalibračného pracoviska pre 3D magnetické snímače.

V odbore 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá v študijnom programe Prevádzka lietadiel:

 • Názov témy: Návrh a realizácia postupov pre výrobu komponentov bezpilotných lietajúcich zariadení s využitím technológie Multi Jet Modeling
  Školiteľ: doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
  Školiteľ špecialista: Ing. Karol Semrád, PhD., doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
  Cieľ dizertačnej práce: Za pomoci dostupných CAD/CAM metód a dostupného programového vybavenia spracovať postupy na výrobu tvarovo zložitých komponentov bezpilotných lietajúcich zariadení. Zrealizovať výrobu vybraných vzoriek za pomoci dostupných NC zariadení a zariadení využívajúcich technológie 3D tlače (MJM) postupným nanášaním jednotlivých vrstiev materiálu na seba – Multi Jet Modeling. Využiť moderné materiály na báze titánu a hliníku.

 • Názov témy: Aplikácia alternatívnych palív v piestových zážihových motoroch
  Školiteľ: doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
  Školiteľ špecialista: Ing. Marián Hocko, PhD.
  Cieľ dizertačnej práce: Stanoviť parametre charakterizujúce odlišnosti prevádzky piestového motora poháňaného klasickým palivom od motora poháňaného alternatívnym palivom. Vypracovať efektívny systém merania a vyhodnocovania týchto odlišností (zber, spracovanie a archivácia dát multisenzorového systému, predurčeného pre skúšané motory). Hľadať a kvantifikovať potenciálne problémy plynúce z aplikácie alternatívnych palív (mechanické namáhanie, tepelné namáhanie, zaťaženie prostredia exhalátmi, vplyv paliva na súčasti motora a vplyv výfukových plynov na súčasti motora).

Študentská anketa za ZS 2014/2015

Cieľom ankety je skvalitniť výučbu na TUKE - napraviť to, čo študentom pri učení sa prekáža a podporiť to, čo im pomáha. Anketa je anonymná a cez MAIS sa registruje preto, aby každý študent mohol hlasovať len raz.
Anketa je otvorená v systéme MAIS do 15. 05. 2015. Tešíme sa na Tvoje odpovede!


ŠVOČ 2014/2015

Súťaž ŠVOČ 2015 sa uskutoční v troch sekciách.
Sekcia Avionické a senzorické systémy sa uskutoční dňa 14. 04. 2015 so začiatkom o 13:30 hod. na v Zasadacej miestnosti (B15/36) na našej katedre.
Sekcie Letecké strojárenstvo a Riadenie leteckej dopravy sa uskutočnia 15. 04. 2015 od 13.00 hod. v miestnostiach B14/uč. 4 a B19/118.

Dekanské voľno

Dekan LF TUKE udeľuje na deň 07. 04. 2015 (utorok) dekanské voľno všetkým študentom Leteckej fakulty TUKE.


ŠVOČ 2014/2015

Súťaž ŠVOČ 2015 sa uskutoční v troch sekciách - Avionické a senzorické systémy, Letecké strojárenstvo a Riadenie leteckej dopravy v dňoch 13. - 17. 04. 2015. Presný dátum, čas a miesto konania pre jednotlivé sekcie budú upresnené neskôr.
Prihlášky je potrebné odovzdať do 27. 03. 2015 na referát pre vedu a výskum (dekanát - II. poschodie, Ing. Martina Melicherová) a dva výtlačky práce spolu s riadne vyplneným sprievodným tlačivom kontaktnej osobe pre danú sekciu.
Kontaktné osoby pre odovzdanie práce v jednotlivých sekciách:
Avionické a senzorické systémy - doc. Ing. Róbert Bréda, PhD., Ing. Mária Jozeková
Letecké strojárenstvo - doc. Ing. Marián Hocko, PhD., Ing. Maroš Komjáty
Riadenie leteckej dopravy - Vojtech Rajnec
Zároveň je potrebné súťažnú prácu zaslať aj v elektronickej podobe na referát pre vedu a výskum: martina.melicherova@tuke.sk, predmet: ŠVOČ_meno.

Podujatia v rámci Týždňa slovenských knižníc v UK TUKE

V rámci 16. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc (23. 03. - 27. 03. 2015) sa v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE uskutočnia dve podujatia.
V pondelok 23. 03. 2015 od 10.00 hod. v konferenčnej miestnosti UK TUKE na prízemí školenie Web of Science v praxi:
 • Prehľad novej platformy Web of Science
 • Databázy na platforme
 • Vyhľadávanie autorov a citačná sprava
 • Novinky v nasledujúcich mesiacoch

Prednášať bude p. Eniko Toth Szasz z Thomson Reuters.


Vo štvrtok 26. 03. 2015 sa uskutoční v čase 9.00 - 14.00 hod. tretí ročník podujatia TUKE RESEARCH DAY 2015, ktorý pozostáva z výstavy kníh (zabezpečuje Elfa), odborného seminára zameraného na publikačnú činnosť a výstavu výstupov vedeckých tímov TUKE.
Seminár bude zameraný na témy:

 1. Publikovanie v svetových odborných časopisoch (Od nápadu, cez písanie až k publikovaniu)
 2. Elsewier - Politika zahraničných vydavateľstiev ohľadom OpenAccess
 3. OpenAccess na TUKE, alebo ako zadarmo publikovať publikácie všetkých kategórií (predstavenie systému MediaInfo).

Dizertačné skúšky študentov doktorandského štúdia

Dňa 25. 03. 2015 sa v Sieni Vedeckej rady uskutočnia dizertačné skúšky študentov v odbore 5.2.13 Elektronika. Od 08.00 dizertačnú skúšku vykoná Ing. Norbert FLACHBART s písomnou prácou k dizertačnej skúške na tému "Aplikácie magnetometrie v archeológii a geofyzike", o 09.30 Ing. Ján BAJÚS s písomnou prácou k dizertačnej skúške na tému "Stabilizácia multirotorových bezpilotných prostriedkov na báze merania a spracovania veličín fyzikálnych polí" a o 11.00 Ing. Viktor KÁN s písomnou prácou k dizertačnej skúške na tému "Skúmanie a využitie senzorových efektov na magnetických mikrodrôtoch".
Všetkým našim doktorandom prajeme úspešné vykonanie dizertačnej skúšky.

Slávnostná recepcia zamestnancov LF pri príležitosti X. výročia vzniku LF TUKE

Dňa 05. 02. 2015 sa uskutočnila slávnostná recepcia zamestnancov LF TUKE pri príležitosti X. výročia jej vzniku. Išlo o jedno zo série podujatí, ktoré v tomto jubilejnom roku postupne organizuje vedenie LF TUKE.

Rozvrhy

Rozvrhy na letný semester AR 2014/2015 z pohľadu katedry sú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.

Plán konferencií na rok 2015

Aj v budúcom kalendárnom roku sa uskutoční niekoľko konferencií zameraných na senzoriku a magnetometriu. Prehľad týchto konferencií spolu s aktuálne dostupnými dôležitými informáciami sa nachádza v sekcii Konferencie a semináre.

iKariéra Dni Príležitostí

Pracovný veľtrh iKariéra Dni Príležitostí, ktorý sa uskutoční v dňoch 17. - 18. 03. 2015 v priestorok Univerzitnej knižnice TUKE, predstavuje možnosť pre študentov porozprávať sa s predstaviteľmi spoločností a nájsť si prácu, prípadne dohodnúť si bakalárske, či diplomové práce, nájsť si stáž počas školy, či profilovať svoje zameranie už počas štúdia.

Výročné zasadnutie AS LF TUKE

Dňa 10. 03. 2015 o 13.30 sa na Aule 01 B19 uskutoční výročné zasadnutie AS LF TUKE pred Akademickou obcou LF TUKE s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie rozšíreného výročného zasadnutia AS LF TUKE
2. Prednesenie „Výročnej správy o činnosti Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014“
3. Prednesenie „Správy o hospodárení Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014“
4. Prednesenie „Výročnej správy AS LF TUKE za rok 2014“
5. Informácia o činnosti zástupcov akademickej obce LF TUKE v AS TUKE a v RVŠ SR za rok 2014

Erasmus+ info deň pre študentov

Úsek pre vonkajšie vzťahy a marketing Rektorátu TUKE pozýva študentov dňa 09.03.2015 do Kongrevosej miestnosti Univerzitnej knižnice TUKE na prezentáciu mobilitného programu Erasmus+. Nový program umožní absolvovať mobilitu na každom stupni vzdelávania v maximálnej dĺžke 12 mesiacov.
Program:
11:00 Otvorenie - prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., prorektor
11:15-11:45 Prezentácia programu Erasmus+ - Ing. Erna Béres, Erasmus koordinátor na TUKE
11:45-13:00 Prezentácie bývalých „Erasmusákov“

Súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014

Na Technickej univerzite v Košiciach sa dňa 10. 11. 2014 uskutočnila súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu. Medzi ocenenými bol Ing. Jozef Čerňan z našej katedry. K tomuto výnimočnému úspechu blahoželáme!

Slávnostná recepcia zamestnancov LF pri príležitosti X. výročia vzniku LF TUKE

Nakoľko Letecká fakulta oslavuje tohto roku prvú dekádu svojej existencie, vednie LF TUKE plánuje v tomto jubilejnom roku postupne organizovať rad sprievodných podujatí.
Dňa 05. 02. 2015 od 11.30 hod. sa uskutoční v priestoroch Jedálne LF slávnostná recepcia zamestnancov LF TUKE pri príležitosti X. výročia jej vzniku, na ktorú Vás za vedenie LF TUKE srdečne pozýva František Adamčík - dekan LF TUKE.

32. letecký ples

Vedenie a Študentská rada LF TUKE Vás srdečne pozývajú na 32. letecký ples, ktorý sa uskutoční dňa 31. 01. 2015 v priestoroch Auly - spoločenské centrum (Hlavná 68, Košice) so začiatkom o 19.00 hod. Cena vstupenky je 30 eur.
Predpredaj vstupeniek pre zamestnancov a verejnosť - Martina Petričová, 0918 691 179
Predpredaj vstupeniek pre študentov - Tibor Kerekeš, 0917 260 482

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu SMAGS a prednášku

Srdečne Vás pozývame na výročnú členskú schôdzu Slovenskej magnetickej spoločnosti a na prednášku RNDr. Viktora Hronského, CSc. na tému Nukleárna magnetická rezonancia v tuhej fáze – princípy, metódy, možnosti meraní, ktoré sa uskutočnia dňa 26. 01. 2015 o 15:00 v Zasadacej miestnosti na Katedre fyziky FEI TUKE (Park Komenského 2).

Promócie absolventov doktorandského štúdia

Dňa 20. 10. 2014 sa na Technickej univerzite v Košiciach v Aule Maxima uskutočnili promócie absolventov doktorandského štúdia, ktorých sa zúčastnil aj absolvent našej katedry Ing. Miroslav Šmelko, PhD. K dosiahnutému titulu blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom pracovnom i osobnom živote.

Prehľad tém bakalárskych a diplomových prác v AR 2014/2015

Prehľad tém pridelených záverečných prác riešených v akademickom roku 2014/2015 na našej katedre sa nachádza v sekcii Bakalárske práce a Diplomové práce.

Imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia

Dňa 20. 11. 2014 (od 14.00 hod. pre RLD a od 15.15 hod pre ostatné študijné programy) sa uskutoční v Aule 01 (B-19) imatrikulačná akademická slávnosť pre študentov 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia. Imatrikulácia je slávnostnou akademickou udalosťou v živote fakulty, počas ktorej sú noví vysokoškolskí študenti predstavení dekanovi fakulty a ďalším členom akademickej obce fakulty. Podpisom imatrikulačného sľubu a slávnostnou imatrikuláciou potvrdzujú študenti vstup do akademickej obce Leteckej fakulty TUKE.
Následne sa o 19.00 hod. v priestoroch T-klubu na Urbánkovej ul. č. 2 uskutoční prijímanie študentov 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia do leteckého cechu pod gesciou katedier Leteckej fakulty s AFTER PÁRTY pod gesciou Študentskej rady.

Vyhodnotenie súťaže o Cenu Štefana Jedlíka a prednáška Štefan Anián Jedlík - vedec, pedagóg, technik a vynálezca

Srdečne Vás pozývame na slávnostné vyhodnotenie súťaže o „Cenu Štefana Jedlíka za najlepšiu záverečnú prácu“ v oblasti aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály a na prednášku „Štefan Anián Jedlík - vedec, pedagóg, technik a vynálezca“, ktoré sa uskutočnia dňa 13. 11. 2014 (štvrtok) o 16.00 hod. v Technickom múzeu v Košiciach.

Súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014

Na Technickej univerzite v Košiciach budú jednotlivé fakulty prezentovať v dňoch 10. 11. - 16. 11. 2014 v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE svoje najlepšie doktorandské práce.
Súťaže sa so svojimi prácami prezentovanými formou posterov dňa 10. 11. 2014 o 13:00 hod. zúčastnia aj dvaja doktorandi z KLTP, a to Ing. Jozef Čerňan a Ing. Norbert Flachbart. Našim súťažiacim prajeme veľa úspechov!

Prednášky na UK TUKE

V rámci Týždňa vedy a techniky (10.11. - 16.11.) na Slovensku kolektív Univerzitnej knižnice TUKE organizuje dve prednášky, a to:
12.11.2014, 9:00 - Práca s databázami, SCIENCE DIRECT a SCOPUS
- ukážka príkladov citačnej analýzy autorov a periodík
- proces prijímania nových periodík do databázy
- možnosti personalizácie databázy Science Direct
- predstavenie možností vyhľadávania s ukážkami príkladov
Registrácia na prednášku
Prednášajúca: Jitka Dobbersteinová, Elsevier B.V.

13.11.2014, 9:30 - Publikovanie v svetových odborných časopisoch (Od nápadu cez písanie až k publikovaniu)
- ako začať s publikovaním
- ako si čo najefektívnejšie naplánovať publikačnú prácu
- čo vlastne editori a recenzenti hľadajú?
- ISI, hodnotenie časopisov a ich dôležitosť pre Váš výskum
- ako hodnotiť vlastnú prácu (vlastne peer review)
- umenie korekcie a revízie
- publikovanie a ďalej? (doporučovanie -refereeing, hodnotenie kníh – book reviewing, recenzent - advisory board membership, etc.)
Prednášajúca: M.A. Radka Machková, Business Manager - South-Eastern Europe, Emerald Group Publishing Limited

Deň otvorených dverí

Dňa 11. 11. 2014 (od 9.00 hod.) sa uskutoční na Technickej univerzite v Košiciach Deň otvorených dverí. Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty, ktorá sa začína od 11.00 hod. Na prehliadku všetkých záujemcov srdečne pozývame.

Harmonogram štúdia a rozvrhy

Harmonogram štúdia na akademický rok 2014/2015 a rozvrhy z pohľadu katedry na aktuálny semester sú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.

Pozvánka na prednášku SMAGS

Slovenská magnetická spoločnosť Vás srdečne pozýva na prednášku Ing. Dušana Balgu na tému "Q - sklá", ktorá sa bude konať 3. 11. 2014 o 15:00 hod. v priestoroch Slovenskej akadémie vied v Košiciach (Watsonova 47, Košice, miestnosť č. 101, 1. p.).

Promócie absolventov doktorandského štúdia

Promócie absolventov doktorandského štúdia sa uskutočnia dňa 20. 10. 2014 v Aule Maxima.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015

Slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 24. 09. 2014 v Aule Maxima (Letná 9) od 11.00 hod. Pre možnosť účasti na tejto akcii, udeľuje dekan LF študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia dekanské voľno v dobe 10.30 - 13.00 hod.

Stretnutie precovníkov LF TUKE a školenie BOZP

Dňa 18. 09. 2014 od 9.00 hod. sa uskutoční v Aule 01 (B19) stretnutie pracovníkov LF TUKE k otvoreniu nového akademického roka 2014/2015. Súčasťou tejto akcie bude aj školenie BOZP (účasť povinná pre pracovníkov a interných doktorandov LF).

Obhajoby dizertačných prác

Dňa 27. 08. 2014 sa uskutočnili obhajoby dizertačných prác Ing. Miroslava Laššáka a Ing. Miroslava Šmelka.
K úspešným obhajobám blahoželáme.
Fotky z obhajob sú dostupné v sekcii Fotogaléria.