ŠR 2016/2017

Obhajoby dizertačných prác

Dňa 25. 08. 2017 sa uskutočnili obhajoby dizertačných prác Ing. Norberta Flachbarta a Ing. Tomáša Volčka.
K úspešným obhajobám blahoželáme a prajeme veľa ďalších pracovných aj osobných úspechov.

Stavba stožiara pre pozemnú stanicu

Dňa 04. 08. 2017 bol úspešne namontovaný stožiar pozemnej rádiovej stanice. Stožiar je umiestnený na streche Učebného bloku, vyčnieva približne 6 metrov nad strechu a je osadený lanovým sklápacím zariadením. Návrh a výrobu sklápacieho zariadenia realizovali "silami útvaru" doc. Zahradníček a Ing. Šmelko. Pri montáži aktívne pomáhal Ing. Heško.
V dohľadnej dobe bude stožiar osadený anténnym systémom s rotátorm, ktorý umožní sledovanie družíc pri ich prelete nad Košicami. Kompletná pozemná stanica bude začlenená do siete pozemných staníc projektu skCUBE. Stanica poslúži taktiež pre rozvíjanie rádio-amatérskych aktivít na Leteckej fakulte.
Fotky z montáže stožiara sú v sekcii Fotogaléria.

Vypustenie družice SkCUBE

Ako jeden z aktívnych členov združenia SOSA sa Ing. Miroslav Šmelko zúčastní na vypustení prvej slovenskej družice skCUBE na obežnú dráhu Zeme so štartom dňa 23. 06. 2017 o 05:59 hod.
Detaily o štarte - družicu vynesie na obežnú dráhu Zeme kozmická raketa, a to raketa Indickej vesmírnej agentúry (ISRO) s názvom PSLV-XL a označením letu PSLV-C38. Vystrelená bude z vesmírneho strediska Satish Dhawan Space Centre, na ostrove Sriharikota v Indii z vypúštacej rampy "First Launch Pad".

Posádkový deň detí

Vrtuľníkové krídlo Prešov dňa 09. 06. 2017 zorganizovalo podujatie s názvom Posádkový deň detí.
Účastníci mohli vidieť nielen ukážky leteckej a pozemnej techniky, výzbroje a výstroje, ale aj simulovaný boj zblízka, činnosť leteckej záchranky, či výcvik psov. Pozrieť sa mohli aj na ukážku zásahu proti požiaru, na ukážku preletu a výsadku z vrtuľníka Mi-17 a na zlaňovanie z vrtuľníka Mi-17. Súčasťou podujatia bola tiež výstava plastikových modelov a mnohé iné atrakcie.
Za KLTP sa akcie zúčastnil Ing. František Heško.
Fotky z akcie sú v sekcii Fotogaléria.

Seminár Altair - natívne simulačné technológie budúcnosti

Dňa 08. 06. 2017 sa v Coworking centre Banka v Žiline uskutoční CAE seminár Altair - natívne simulačné technológie budúcnosti.
CAE technológie sú pre mnohých z vás základným nástrojom pre hľadanie nových spôsobov zvyšovania atraktivity výrobkov a produktivity výroby. Na seminári budú prezentované novinky v CAE produktoch od spoločností Altair, PTC, atď. a ich možné prínosy.
Účasť na seminári je bezplatná.

Slávnostné odovzdanie docentského dekrétu

Dňa 07. 04. 2017 o 10.00 hod. v rámci slávnostnej časti zasadnutia Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach, v zasadačke rektorátu TUKE, Letná 9, bude rektorom TUKE pánom prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, CSc. slávnostne odovzdaný docentský dekrét pánovi Ing. Karolovi Semrádovi, PhD.

ŠVOČ 2016/2017

Dňa 30. 03. 2017 sa konala súťaž ŠVOČ v sekcii Avionické systémy a senzorika. Precízne pripravené prezentácie a veľmi dobrá odborná úroveň prác sťažili rozhodovanie komisii súťaže. Na prvom mieste sa napokon umiestnil študent Bc. Michal Schreiner, druhé miesto obsadil Pavol Kupčík a tretie miesto patrí Zoltánovi Szökemu.
Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za prezentáciu výsledkov ich odbornej činnosti a prajeme veľa úspechov v ich ďalšej tvorivej činnosti.
Viac informácií o súťaži nájdete v sekcii ŠVOČ 2016/2017.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Dňa 02. 02. 2017 sa uskutočnila habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Karola Semráda, PhD. K úspešnej obhajobe blahoželáme a prajeme veľa ďalších pracovných aj osobných úspechov!
Fotky z obhajoby sú v sekcii Fotogaléria.

Rrozvrhy na LS 2016/2017

Rozvrhy na LS 2016/2017 z pohľadu katedry sú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.


Harmonogram ŠVOČ 2016/2017

Termín súťaže: 30. 3. 2017
Vyhlásenie súťaže dekanom: 5. 12. 2016
Zverejnenie (tím ŠVOČ, štatút ŠVOČ, vedúci súťažných prác) na nástenkách katedier: 9. 12. 2016
Termín pre nahlásenie členov a predsedu hodnotiacej komisie: 1. 3. 2017
Termín pre nahlásenie tajomníkov jednotlivých sekcií: 1. 3. 2017
Termín pre odovzdanie prihlášky tajomníkovi rady ŠVOČ a súťažných prác tajomníkom jednotlivých sekcií: 24. 3. 2017
Zverejnenie výsledkov: 4. 4. 2017

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Dňa 02. 02. 2017 o 9:00 hod. sa v Zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE uskutoční habilitačná prednáška Ing. Karola Semráda, PhD. s názvom Aplikácia CAE metód v letectve a obhajoba habilitačnej práce s názvom Posudzovanie technickej spôsobilosti konštrukcií pomocou numerických simulačných metód.
Obhajoba je verejná.

Dizertačné skúšky

Dňa 27. 01. 2017 vykonajú dizertačnú skúšku v Zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE doktorandi študijného odboru 5.2.13 Elektronika. V čase od 09:00 hod. bude prezentovať písomnú prácu k dizertačnej skúške na tému Kalibrácia 3D snímačov magnetických polí Ing. Tomáš Kliment (KLTP) a od 11:00 hod. Ing. Martin Krchňák (KA) s prácou na tému Depolarizačná útlmová komora.
Dizertačné skúšky sú verejné.

5. ročník darovania krvi na LF

Dňa 7. 12. 2016 v dobe 8.00 - 11.00 uskutoční NTS SR výjazdový odber krvi v priestoroch LF TUKE. Pozývame zamestnancov a študentov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na tejto akcii, aby sa dostavili v uvedenom čase do budovy B-14-prízemie. Účastníci akcie budú zaradení do záverečného losovania o zaujímavé ceny.

Dekanské voľno

Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udeľuje všetkým študentom Leteckej fakulty na deň 18.11.2016 dekanské voľno.

Súťaž o najlepšie doktorandské práce na TUKE 2016

Dňa 16. 11. 2016 sa uskutočnila súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE v rámci „Týždňa vedy na Slovensku“ na TUKE. Komisia hodnotila práce denných doktorandov po obsahovej (vedeckej) stránke, ako aj z pohľadu kvality a dizajnu. Po vedeckej stránke bola ako jedna z najlepších vyhodnotená práca, ktorú reprezentoval Ing. Tomáš Kliment z KLTP s dizertačnou prácou na tému Kalibrácia magnetometra satelitu skCUBE pod vedením školiteľa doc. Ing. Václava Mouchu, CSc. Nášmu doktorandovi blahoželáme k vynikajúcemu umiestneniu.

Súťaž o Cenu Š. Jedlíka 2016

Slovenská magnetická spoločnosť (SMAGS) organizovala v r. 2016 piaty ročník celoštátnej súťaže o Cenu Štefana Jedlíka za najlepšiu záverečnú prácu v oblasti aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály.
Na základe odborných posudkov a odporúčaní hodnotiacej komisie v kategórii "Dizertačné práce" patrilo 1. miesto Ing. Viktorovi Kánovi, PhD., ktorý svoju dizertačnú prácu vypracoval na KLTP LF TUKE. K tomuto úspechu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších pracovných i osobných úspechov.

Imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia LF TUKE


Imatrikulačná slávnosť sa uskutoční dňa 9. 11. 2016 v budove R7-19 v posluchárni 01 so začiatkom o:

  • 14.00 hod. (príchod študentov o 13.50 hod.) pre študijný program Riadenie leteckej dopravy, denná forma štúdia
  • 15.15 hod. (príchod študentov o 15.05 hod.) pre študijný program Profesionálny pilot, Pracovník riadenia letovej prevádzky, Prevádzka lietadiel a Avionické systémy

Deň otvorených dverí na TUKE


Dňa 7. 11. 2016 sa uskutoční od 9.00 hod. na TUKE Deň otvorených dverí s nasledovným programom. Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty, na ktorú všetkých záujemcov srdečne pozývame. Odchod autobusu do areálu LF bude o 10.30 h od Auly Volkswagen Slovakia (PK14)
Ďalšie informácie sú dostupné na web sídle DOD.

Dekanské voľno

Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udeľuje všetkým študentom Leteckej fakulty na deň 31.10.2016 (pondelok) dekanské voľno.

Sila energie

Dňa 30. 9. 2016 sa zúčastnil Ing. J. Čerňan, PhD. na Veľtrhu prednášok a školení v Starej Lesnej pod názvom Sila energie.
V rámci podujatia Naša Tatravagónka sa zúčastnili vybraní vedúci zamestnanci každého oddelenia spoločnosti Tatravagónka Poprad a.s.
Za našu fakultu bola prezentovaná 3D tlač a jej využitie v praxi a tiež pracoviská katedier Leteckej fakulty a ich pedagogicko-výskumné smerovanie. Táto propagačná činnosť fakulty sa stretla s pozitívnou odozvou publika a vyústila do otvorenej diskusie. V rámci nej sa nadviazali kontakty s odborníkmi z rôzneho odvetvia dopravného priemyslu. Je predpoklad úspešnej spolupráce nielen vo výskumnej sfére, ale aj vo sfére ďalšieho vzdelávania u nás pre vedúcich pracovníkov a budúcich špecializovaných pracovníkov pre oblasť pokročilých technológií výroby.
Letecká fakulta a prezentácia jej aktivít zaujala natoľko, že bola vyhodnotená ako najlepšia prezentujúca organizácia.

Harmonogram štúdia a rozvrhy

Harmonogram štúdia na akademický rok 2016/2017 a rozvrhy z pohľadu katedry na aktuálny semester sú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.

Vesmírny týždeň na LF TUKE 2016

Aj v tomto roku Letecká fakulta pripravila pre záujemcov ponuku aktivít zameraných na vesmír a kozmické technológie. V rámci programu “Vesmírny týždeň Leteckej fakulty 2016” by sme radi upriamili vašu pozornosť aj na rôzne ustanovizne v Košiciach, ktoré sa priamo zaoberajú astronómiou, prípadne príbuznými aktivitami.

Získanie ceny Literárneho fondu za rok 2016 pre študenta z LF TUKE

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy hodnotí každoročne najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie.
Na svojom zasadnutí 22. 9. 2016 udelili prémiu študentovi Leteckej fakulty TUKE Bc. Pavlovi Marcinovi, autorovi práce Magnetoimpedančný jav v tenkých magnetických drôtoch.
Študent Bc. Pavol Marcin v rámci ŠVOČ 2016 na LF TUKE súťažil o najlepšiu prácu v sekcii Avionické a senzorické systémy a umiestnil sa na 1. mieste. Vedúci práce bol doc. Ing. Dušan Praslička, PhD. K oceneniu srdečne blahoželáme!

Stretnutie pracovníkov LF k otvoreniu akademického roka 2016/2017

Dňa 21. 09. 2016 o 13.30 hod. sa v Aule 01 (B19) uskutoční stretnutie pracovníkov LF k otvoreniu akademického roka 2016/2017.
Program:
1. Aktuálne informácie o činnosti a úlohách LF TUKE v oblastiach:
- vysokoškolské štúdium
- veda-výskum-projekty
- rozvoj a vonkajšie vzťahy
- hospodársko-správny chod
2. Akademická samospráva LF TUKE

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na TUKE sa uskutoční dňa 19. 09. 2016 v Aule Maxima so začiatkom o 11.00 hod.

Košice - Mesto letectva a parašutizmu

Pozývame Vás na letecké podujatie Košice - Mesto letectva a parašutizmu, ktoré sa uskutoční v sobotu 03. 09. 2016 od 10.00 do 17.00 hod. v priestoroch Aeroklubu Košice - Barca.

Obhajoby dizertačných prác

Dňa 26. 08. 2016 sa uskutočnili obhajoby dizertačných prác Ing. Jána Bajúsa a Ing. Viktora Kána.
K úspešným obhajobám blahoželáme a prajeme veľa ďalších pracovných aj osobných úspechov.

Pracovná stáž Ing. Tomáša Klimenta

Na základe spoločného jednania doc. Ing. Dušana Prasličku, PHD. a Ing. Zbyňka Schreiera, CSc. riaditeľa Odboru metrológie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, bola dohodnutá a naplánovaná pracovná stáž pre študenta denného doktorandského štúdia Ing. Tomáša Klimenta. Miesto výkonu stáže bolo dohodnuté v Slovenskej legálnej metrológii, n.o. Hviezdoslavova 31, pracovisko Banská Bystrica (SLM n.o.). Výzvou bolo to, že Slovenská legálna metrológia získala osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.
Na stáž nastúpil Ing. Kliment dňa 27. 6. 2016 v trvaní 3 týždňov. Hlavným cieľom stáže bolo vyvinúť vhodnú metodiku na diagnostikovanie mostových váh. Jednou z prvých úloh bolo štúdium jednotlivých systémov váh, ich princípy a zapojenia. Následne bolo možné vidieť vykonávanie metrologických činností v praxi. Jadrom práce bolo vytvoriť zmenšený model mostovej váhy, na ktorej by sa vykonávali testy. To zahŕňalo výber tenzometrických snímačov a elektroniky a poskladanie váhy. Takisto bolo nutné navrhnúť primeranú konštrukciu váhy tak, aby v mierke odpovedala realite. Vedľajšou úlohou bolo analyzovať inovatívne metódy určovania neistôt (metóda Monte Carlo) v porovnaní s klasickými prístupmi.