Oznamy

Seminár o Web of Science

Dňa 6. marca 2019 o 13:00 hod. sa v Aule č. 01 (B-19) uskutoční Seminár o Web of Science na tému: ZVÝŠENIE CITOVANOSTI VEDECKÝCH VÝSTUPOV LETECKEJ FAKULTY.
Prednášajúci: RNDr. Peter Szabó, PhD. a doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
Trvanie seminára 2x45 min.
Seminár je určený pre zamestnancov, výskumníkov, tvorivých pracovníkov fakulty, ako aj pre doktorandov.

ŠVOČ 2019

Dekan Leteckej fakulty vyhlasuje nový ročník súťaže v študentskej vedeckej a odbornej činnosti v sekciách:
- elektronika,
- strojárstvo,
- manažment, marketing a ekonomika leteckej dopravy,
- letová prevádzka.
Registrácia do 27.3.2019
Víťazi jednotlivých sekcií vystúpia na konferencii doktorandov 2019.
Vyskúšajte si verejné vystúpenie a obhajobu svojich myšlienok a nápadov.

Úvod do lineárnej algebry – Systémy lineárnych rovníc

Táto elektronická publikácia je určená pre študentov vysokých škôl technického a prírodovedeckého smeru v rozsahu 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Cieľom publikácie je poskytnúť základné teoretické poznatky a praktické metódy riešenia sústavy lineárnych rovníc. Publikácia obsahuje nie len základný teoretický výklad problematiky ale aj prakticky vyriešené príklady (80 príkladov). V registri sa nachádza databáza základných pojmov danej problematiky (130 pojmov). Publikácia vznikla na základe kurzu matematiky autora na Leteckej fakulte v Košiciach v období 2017-2019 v rozsahu predmetu Matematika I.

Súťaž Matlab Academy Challenge

Technická univerzita v Košiciach v AR 2018/2019 získala licenciu Total Academic Headcount (TAH) pre programový balík MATLAB, Simulink a súvisiace podporné služby, podrobnejšie viď. http://www.tuke.sk/matlab. V rámci tej licencie na podporu štúdia systému na Matlab Academy, (https://matlabacademy.mathworks.com/) študentom a zamestnancom univerzity je umožnené zadarmo absolvovať elektronické kurzy o systéme. Po ukončení takého elektronického kurzu každý účastník získa elektronický certifikát o absolvovaní daného kurzu.
Preto na katedre Leteckej technickej prípravy v rámci predmetov „Numerická matematika“ a „Aplikovaná matematika“ v období od 9.10.2018 do 10.12.2018, bola vyhlásená súťaž Matlab Academy Challenge. V rámci súťaže bolo potrebné získať čo najviac certifikátov. Do súťaže sa zapojilo 17 študentov (z 25). Študenti získali 107 Matlab Academy certifikátov v hodnote viac ako 24 000 Eur. Získané kompetencie sú dôležité lebo systém Matlab v súčasnosti môžeme považovať za dátové a programové rozhranie medzi výskumom a praxou. Do súťaže ceny poskytli: firma Humusoft s.r.o. (distribútor MATLABu v ČR a SR), Letecká fakulta a firma Elfa s.r.o.

Prehľad získaných certifikátov

Syndikovať obsah