Oznamy

Kolégium rektora na LF TUKE

Dňa 02. 05. 2016 sa na LF TUKE konalo výjazdové zasadnutie Kolégia rektora, ktorého súčasťou bola aj prehliadka pracovísk LF. Fotky z akcie si môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria.

Súťaž o Cenu Štefana Jedlíka

Slovenská magnetická spoločnosť organizuje už piaty rok celoslovenskú súťaž o Cenu Štefana Jedlíka, do ktorej sa môžu prihlásiť študenti všetkých univerzít a vysokých škôl SR, po úspešnej obhajobe záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, resp. dizertačnej) zaoberajúcej sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností látok a ich aplikáciami. Prihlášku spolu s úplným textom práce v elektronickej forme a s písomným súhlasom vedúceho práce, resp. vedúceho katedry, ktorá tému záverečnej práce vypísala, je potrebné poslať na adresu organizátora súťaže: doc. RNDr. Eva Komová, PhD., Slovenská magnetická spoločnosť, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Rampová 7, 041 21 Košice do 30. 08. 2016. Prihlášku a ďalšie podrobnosti o súťaži je možné nájsť na webovom sídle SMAGS.

Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2016/2017

Na našej katedre boli na akademický rok 2016/2017 vypísané témy dizertačných prác v dvoch odboroch.

V odbore 5.2.13 Elektronika v študijnom programe Letecké a priemyselné elektronické systémy:
 • Názov témy: Aplikačné spracovanie optických a infračervených obrazov okolia bezposádkového prostriedku
  Školiteľ: doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
  Školiteľ špecialista: Ing. Pavol Lipovský, PhD.

 • Názov témy: Multisenzorový systém pre detekciu UAV
  Školiteľ: doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
  Školiteľ špecialista: Ing. Pavol Lipovský, PhD.

V odbore 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá v študijnom programe Prevádzka lietadiel:

 • Názov témy: Návrhy nových druhov materiálov pre 3D tlač (FMD) a ich použitie pre tvarovo zložité letecké konštrukcie
  Školiteľ: doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
  Školiteľ špecialista: Ing. Karol Semrád, PhD., Ing. Jozef Čerňan, PhD.

Syndikovať obsah