Oznamy

Prednáška Jakuba Kapuša - skCUBE

Pozývame Vás na popularizačnú prednášku Jakuba Kapuša o prvej slovenskej družici skCUBE. Prednáška sa uskutoční v pondelok, 12. 03. 2018 o 9:30 hod. v priestoroch Leteckej fakulty (Aula 01).

Teória elektromagnetického poľa

Vysokoškolské skriptá Teória elektromagnetického poľa obsahujú výber základných teoretických a praktických poznatkov z vzájomne nadväzujúcej problematiky so zameraním na problematiku šírenia elektromagnetických vĺn. Význam štúdia problematiky elektromagnetizmu zvyšuje skutočnosť, že technické riešenia vychádzajúce z poznatkov tejto oblasti sa čoraz viac uplatňujú v širokom spektre moderných aplikácií.
Tieto vysokoškolské skriptá sú určené predovšetkým študentom vysokoškolského štúdia študijných programov Avionické systémy a Senzorické a avionické systémy, akreditovaných v odbore Elektronika na Leteckej fakulte TU v Košiciach.

Úvod do lineárnej algebry – Systémy lineárnych rovníc

Elektronická publikácia Úvod do lineárnej algebry – Systémy lineárnych rovníc je určená pre študentov vysokých škôl technického a prírodovedeckého smeru v rozsahu 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Cieľom publikácie je poskytnúť základné teoretické poznatky a metódy riešenia sústavy lineárnych rovníc. Publikácia obsahuje nie len základný teoretický výklad problematiky, ale aj prakticky vyriešené príklady a pomocou registra, databázu základných pojmov danej problematiky. Publikácia vznikla na základe kurzu matematiky autora na Leteckej fakulte v Košiciach v akademickom roku 2017/2018 v rozsahu predmetu Matematika I.

Rozvrhy na LS AR 2017/2018

Rozvrhy na aktuálny letný semester z pohľadu katedrysú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.

Materiály a technológie v elektrotechnike

Na KLTP boli vydané nové skriptá s názvom Materiály a technológie v elektrotechnike. Publikácia je určená študentom vysokých škôl elektrotechnických špecializácií v bakalárskom a inžinierskom štúdiu so zameraním na avioniku, senzoriku a elektroniku.

Impulzové a číslicové obvody

Na KLTP bola vydaná nová vysokoškolská učebnica s názvom Impulzové a číslicové obvody. Učebnica je určená študentom vysokých škôl v bakalárskom a inžinierskom štúdiu študijných odborov Elektronika, Letecké a kozmické inžinierstvo a to so zameraním na avionické systémy, leteckú a priemyselnú senzoriku, informatiku a elektroniku.
Poslúži aj ako zdroj užitočných informácií pre odborníkov z praxe.

Syndikovať obsah