Oznamy

Smutná správa

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás náhle navždy opustil náš kolega, kamarát, vynikajúci vedecký pracovník a vysokoškolský učiteľ doc. Ing. Dušan PRASLIČKA, PhD.
Česť jeho pamiatke.

Súťaž o Cenu Štefana Jedlíka

Slovenská magnetická spoločnosť organizuje už piaty rok celoslovenskú súťaž o Cenu Štefana Jedlíka, do ktorej sa môžu prihlásiť študenti všetkých univerzít a vysokých škôl SR, po úspešnej obhajobe záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, resp. dizertačnej) zaoberajúcej sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností látok a ich aplikáciami. Prihlášku spolu s úplným textom práce v elektronickej forme a s písomným súhlasom vedúceho práce, resp. vedúceho katedry, ktorá tému záverečnej práce vypísala, je potrebné poslať na adresu organizátora súťaže: doc. RNDr. Eva Komová, PhD., Slovenská magnetická spoločnosť, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Rampová 7, 041 21 Košice do 30. 08. 2016. Prihlášku a ďalšie podrobnosti o súťaži je možné nájsť na webovom sídle SMAGS.

Syndikovať obsah