ŠR 2015/2016

Súťaž o Cenu Štefana Jedlíka

Slovenská magnetická spoločnosť organizuje už piaty rok celoslovenskú súťaž o Cenu Štefana Jedlíka, do ktorej sa môžu prihlásiť študenti všetkých univerzít a vysokých škôl SR, po úspešnej obhajobe záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, resp. dizertačnej) zaoberajúcej sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností látok a ich aplikáciami. Prihlášku spolu s úplným textom práce v elektronickej forme a s písomným súhlasom vedúceho práce, resp. vedúceho katedry, ktorá tému záverečnej práce vypísala, je potrebné poslať na adresu organizátora súťaže: doc. RNDr. Eva Komová, PhD., Slovenská magnetická spoločnosť, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Rampová 7, 041 21 Košice do 30. 08. 2016. Prihlášku a ďalšie podrobnosti o súťaži je možné nájsť na webovom sídle SMAGS.

Obhajoby dizertačných prác

Dňa 26. 08. 2016 sa v Sieni Vedeckej rady LF o 10:00 uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Jána Bajúsa s dizertačnou prácou na tému "Stabilizácia multirotorových bezpilotných prostriedkov na báze merania a spracovania veličín fyzikálnych polí" a o 12:00 obhajoba dizertačnej práce Ing. Viktora Kána s dizertačnou prácou na tému "Skúmanie a využitie senzorových efektov na magnetických mikrodrôtoch". Prajeme úspešné obhajoby.

Smutná správa

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás náhle navždy opustil náš kolega, kamarát, vynikajúci vedecký pracovník a vysokoškolský učiteľ doc. Ing. Dušan PRASLIČKA, PhD.
Česť jeho pamiatke.

Kolégium rektora na LF TUKE

Dňa 02. 05. 2016 sa na LF TUKE konalo výjazdové zasadnutie Kolégia rektora, ktorého súčasťou bola aj prehliadka pracovísk LF. Fotky z akcie si môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria.

Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2016/2017

Na našej katedre boli na akademický rok 2016/2017 vypísané témy dizertačných prác v dvoch odboroch.

V odbore 5.2.13 Elektronika v študijnom programe Letecké a priemyselné elektronické systémy:
 • Názov témy: Aplikačné spracovanie optických a infračervených obrazov okolia bezposádkového prostriedku
  Školiteľ: doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
  Školiteľ špecialista: Ing. Pavol Lipovský, PhD.

 • Názov témy: Multisenzorový systém pre detekciu UAV
  Školiteľ: doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
  Školiteľ špecialista: Ing. Pavol Lipovský, PhD.

V odbore 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá v študijnom programe Prevádzka lietadiel:

 • Názov témy: Návrhy nových druhov materiálov pre 3D tlač (FMD) a ich použitie pre tvarovo zložité letecké konštrukcie
  Školiteľ: doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
  Školiteľ špecialista: Ing. Karol Semrád, PhD., Ing. Jozef Čerňan, PhD.

V. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

LF TUKE Vás pozýva na V. medzinárodnú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. a 13. 05. 2016 v priestoroch LF TUKE. Viac informácií o konferencii nájdete na http://phdconference.leteckafakulta.sk/

Kurz vysokoškolskej pedagogiky pre učiteľov

Katedra inžinierskej pedagogiky otvára od júna 2016 dvanásty beh kurzu vysokoškolskej pedagogiky pre učiteľov TUKE. Po absolvovaní kurzu získajú účastníci osvedčenie, na základe ktorého sa môžu uchádzať o medzinárodný certifikát a titul ING.PAED.IGIP. Viac informácií o obsahu a podmienkach absolvovania kurzu ako aj prihlášku nájdete na web sídle Katedry inžinierskej pedagogiky.

PTC Creo 3.0

PTC Creo 3.0 je možné získať po vyplnení formulára na https://support.ptc.com/appserver/common/account/createAccount.jsp?tab=s.... Po vyplnení formulára bude na e-mailovú adresu odoslaný registračný kód k inštalácii. Inštalačné DVD si môžu študenti LF zapožičať na KLTP u Ing. Karola Semráda, PhD. (B15/26; karol.semrad@tuke.sk).
S programom Creo môžete optimalizovať koncepčný návrh pomocou voľného modelovania, rýchlo a jednoducho zrealizovať zmeny v neskorej fáze návrhu, modifikovať tak natívne, ako aj importované 3D CAD modely a využiť rýchlejšie a jednoduchšie možnosti zostavenia návrhov.

Staň sa vojenským leteckým inžinierom!

Dňa 12. 04. 2016 od 13:30 hod. sa na Leteckej fakulte TUKE (Rampová 7, Košice) uskutoční v priestoroch posluchárne B16-21 prezentácia pri príležitosti náboru do Ozbrojených síl SR. Podrobnejšie informácie na rsk.ke@mil.sk, 0960 515 777.

Pozvánka na prednášku - ATM systémy v leteckej praxi

Dňa 12. 04. 2016 (utorok) od 10.00 hod. sa uskutoční na Leteckej fakulte TUKE (Rampová 7, učebňa B 19 - Aula 01) prednáška s názvom ATM systémy v leteckej praxi, ktorú prednesú zástupcovia firmy Real-time Systems Ing. Jozef Jankovič (obchodný riaditeľ) a Ing. Pavol Serbin (marketingový manažér).

Svetový deň letectva a kozmonautiky
KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE


Pri príležitosti ďalšieho rozvoja kozmických aktivít Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, sme sa rozhodli spustiť samostatné webové sídlo (http://lfspace.ka.lf.tuke.sk), na ktorom nájdete zaujímavé informácie z činnosti Leteckej fakulty v tejto oblasti, ale aj v príbuzných vedných oblastiach súvisiacich tak s kozmickými technológiami, ako aj s planetárnou vedou.
V Košiciach má kozmonautika a súvisiace odbory veľmi bohatú tradíciu. Študovali u nás všetci naši kozmonauti (Československo, neskôr Slovensko), dávnejšie je mnoho našich aktivít zameraných na výuku globálnych navigačných satelitných systémov, avionické a navigačné systémy a mnoho našich špecialistov sa venuje výskumu a aplikácii rôznych leteckých systémov, ktoré sú veľmi úzko previazané na kozmický segment na orbite Zeme. V posledných rokoch je Letecká fakulta jedným z odborných garantov projektu prvej slovenskej družice SKCUBE a pod našimi krídlami sme sa dokonca zamerali na cestu mimo orbity našej Zeme, na Mars. V rámci konzultácií k projektu teoretického konceptu satelitného navigačného systému pre Mars, sme naviazali spoluprácu s kolegami v NASA, ESA a aj týmto sme sa zaradili do kategórie akademických inštitúcií zameraných na vesmír. Nie je to len osud, ktorý bol v roku 1966 možno pre Košice spečatený dokonca návštevou prvého človeka vo vesmíre - Jurija Gagarina. Je to najmä zanietenosť a odbornosť, ktoré pred nami vytvárajú výzvu pokračovať v ďalších veľkých krokoch pre ľudstvo.

Dámy a páni: "päť, štyri, tri, dva, jedna ...štart!" - začíname 12.4.2016 - kedy si pripomíname SVETOVÝ DEŇ LETECTVA A KOZMONAUTIKY, ktorý bol vyhlásený v roku 1968 na podnet Medzinárodnej leteckej federácie (FAI). Je stanovený na deň, kedy v roku 1961 vyletel do vesmíru prvý človek, ruský letec a kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin. Prvýkrát obletel Zem na kozmickej lodi Vostok, čo mu trvalo 108 minút a otvoril tak éru letov do vesmíru.

Dekanské voľno a zmena rozvrhu

Dekan LF TUKE v súlade s celo-univerzitným rozhodnutím udeľuje v súvislosti s Veľkonočnými sviatkami všetkým študentom dennej formy štúdia na dni 24. a 29. 03. 2016 dekanské voľno. Zároveň dochádza k zmene v rozvrhu hodín - výučba dňa 06. 04. 2016 (streda) bude prebiehať podľa rozvrhu plánovaného na piatok.

Prednášky Ing. Schreiera na LF

Na Leteckej fakulte TUKE sa uskutočnia dve prednášky so zameraním do oblasti metrológie, ktoré prednesie Ing. Zbyněk SCHREIER, CSc., riaditeľ
odboru metrológie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

1. prednáška - termín: 16.03.2016 o 09.00 hod.
2. prednáška - termín: 30.03.2016 o 10.30 hod.

Miesto: LF TUKE, Rampová 7, B16-L21 (70)

Korčuľovanie pre zamestnancov TUKE

Rada ZO OZ PSaV v spolupráci s TUKE organizuje korčuľovanie pre zamestnancov TUKE.
KDE: zimný štadión CROW ARENA, Košice
KEDY: každú sobotu od 20. 02. 2016 do 30. 04. 2016 od 19.45 h do 20.45 h
Vstup so zamestnaneckou kartou TUKE - neplatí pre pracovníkov LF TUKE!


ŠVOČ 2015/2016

Dátum odovzdania prihlášky je predĺžený do 04. 03. 2016 na referát pre vedu a výskum (dekanát - I. poschodie, Ing. Martina Melicherová). Písomne spracovanú súťažnú prácu študent odovzdá vo forme odbornej publikácie v rozsahu maximálne 20 strán originálneho textu v 2 tlačených kópiách a v elektronickej podobe tajomníkovi jednej z troch súťažných sekcií:
Sekcia: AVIONICKÉ A SENZORICKÉ SYSTÉMY - 10. 03. 2016
Predseda komisie: doc. Ing. V. Moucha, CSc.
Členovia komisie: doc. Ing. R. Bréda, PhD., doc. Ing. R. Andoga, PhD., Ing. M. Češkovič, PhD., Ing. P. Lipovský, PhD.
Tajomník: Ing. J. Zbojovksý, PhD.

Sekcia: LETECKÉ STROJÁRENSTVO - 10. 03. 2016
Predseda komisie: Ing. S Fábry, PhD.
Členovia komisie: Ing. P. Korba, PhD., Ing. M. Hovanec, PhD.
Tajomník: Ing. R. Kovács, PhD.

Sekcia: RIADENIE LETECKEJ DOPRAVY - 09. 03. 2016
Predseda komisie: Ing. J. Kolesár, PhD.
Členovia komisie: Ing. P. Kandráč, PhD., doc. Ing. R. Andoga, PhD., Ing. Ľ Socha, PhD., Ing. R. Šulej, PhD.
Tajomník: Ing. J. Cibereová, PhD.

Výročné zasadnutie AS LF TUKE

Dňa 08. 03. 2016 (utorok) o 13.30 sa na Aule 01 (B-19) uskutoční výročné zasadnutie AS LF TUKE pred Akademickou obcou LF TUKE.

Plán konferencií na rok 2016

Aj v budúcom kalendárnom roku sa uskutoční niekoľko konferencií zameraných na senzoriku a magnetometriu. Prehľad týchto konferencií spolu s aktuálne dostupnými dôležitými informáciami sa nachádza v sekcii Konferencie a semináre.

Odstávka elektrickej energie a dodávky tepla

Dňa 07. 03. 2016 je v čase od 8:10 do 12:30 naplánovaná odstávka elektrickej energie a dodávky tepla.

Dekanské voľno

Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udeľuje v súvislosti s voľbami do Národnej rady SR všetkým študentom Leteckej fakulty na piatok 04. 03. 2016 dekanské voľno.

33. Letecký ples Leteckej fakulty

Vedenie a Študentská rada LF TUKE Vás srdečne pozývajú na 33. Letecký ples, ktorý sa uskutoční dňa 13. 02. 2016 v priestoroch Auly - Spoločenské centrum, Hlavná 68, Košice, so začiatkom od 19.00 hod. Cena vstupenky je 30 eur. Predpredaj vstupeniek:
- zamestnanci/verejnosť: Martina Petričová, Dekanát LF TUKE, 0918 691 179
- študenti: Tibor Kerekeš, Internát Rampová 7, izba č. 205, 0917 260 482
Rezervácia vstupeniek od 01. 12. 2015, predaj od 02. 01. 2016.

Školenie Web of Science

Kolektív Univerzitnej knižnice Vás pozýva na odborné školenie Web of Science, ktoré sa uskutoční dňa 11. 02. 2016 o 10.00 hod. v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice na ul. Boženy Nemcovej v Košiciach.
Školenie s názvom "Journal and Highly Cited Data a novinky na platforme Web of Science" povedie p. Eniko Toth Szasz zo spoločnosti Thomson Reuters.
Na školení sa dozviete:
- Ako nájdem impakt faktor časopisu?
- V ktorých časopisoch publikovať?
- Čo sú Highly Cited a Hot Papers?
- Aké sú nové trendy, nové témy v mojom odbore?
- Novinky na platforme Web of Science

Ples TUKE

Organizačný výbor plesu Vás srdečne pozýva na XVI. Reprezentačný ples Technickej univerzity v Košiciach, ktorý sa uskutoční sa 23. 01. 2016 od 19.00 h v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton. Okrem štedrého menu sa môžete tešiť na bohatý program, o ktorý sa postará moderátor Marcel Forgáč a hostia: Sláčikové kvarteto Musica Iuvenalis, Alfa Dance TEAM, ABBORN, Kandráčovci a Michal Hudák so skupinou Žobráci.
Cena vstupenky je 55,- EUR. Rezervácia vstupeniek mailom: na kancelar@tuke.sk

Prednáška externého lektora

Dňa 5. 12. 2015 sa o 09.45 v priestoroch Auly 01 uskutoční prezentácia p. Daniela Schaada z Austro Controlu, na ktorej sú študenti a zamestnanci LF TUKE srdečne vítaní.

Doplňujúce voľby do AS LF TUKE – študentská časť

Akademický senát LF TUKE na svojom zasadnutí dňa 29. 10. 2015 vyhlásil doplňujúce voľby na jedno uvoľnené miesto v študentskej časti Akademického senátu LF TUKE na 1. 12. 2015 v čase od 9.00 do 14.00 hod. v budove XIV - Spoločenská miestnosť (oproti bývalému bufetu Albatros).

Okná CERNu dokorán II

Dňa 19. 11. 2015 sa v čaše 9:00 - 14:00 v Aule Maxima (Letná 9) uskutoční popularizačná akcia s názvom Okná CERNu dokorán II, ktorú spoluorganizujú CERN, PF UPJS, TUKE a UEF SAV. Bližšie informácie k uvedenej akcii, pozvánku aj program nájdete na stránke Okná CERNu dokorán II.

Dekanské voľno

Dekan LF TUKE vyhlasuje na deň 16. 11. 2015 dekanské voľno.

Imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia

Imatrikulačná slávnosť sa uskutoční dňa 12. 11. 2015 v budove R7-19 v posluchárni 01 so začiatkom o:
- 14.00 hod (príchod študentov o 13.50 hod.) pre študijný program Riadenie leteckej dopravy,
- 15.15 hod (príchod študentov o 15.05 hod.) pre študijné programy Profesionálny pilot, Pracovník riadenia letovej prevádzky, Prevádzka lietadiel a Avionické systémy.
Účasť študentov 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia na imatrikulačnej slávnosti je POVINNÁ! Pre účasť na slávnosti je žiadúce primerané spoločenské oblečenie.

Dňa 12. 11. 2015 o 19.00 hod. sa v priestoroch T-klubu na Urbánkovej ul. č. 2 uskutoční prijímanie študentov 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia do leteckého cechu pod gesciou katedier Leteckej fakulty s nasledovnou AFTER PÁRTY pod gesciou študentskej rady.

4. ročník darovania krvi

Dňa 2. 11. 2015 v dobe 8.00 - 12.00 uskutoční NTS SR výjazdový odber krvi v priestoroch Leteckej fakulty TUKE. Odber krvi sa uskutoční v areáli LF na budove B-14 (bývalý bufet Albatros).
Pozývame zamestnancov a študentov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na tejto akcii, aby sa dostavili v uvedenom čase do budovy B-14-prízemie.

Dekanské voľno

Dekan LF TUKE vyhlasuje na deň 28. 10. 2015 dekanské voľno.

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 10. výročia vzniku Leteckej fakulty TUKE

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 10. výročia vzniku Leteckej fakulty TUKE sa uskutoční dňa 28. 10. 2015 od 10.00 hod. v priestoroch Spoločenského centra AULA (Hlavná 68, Košice). Na túto slávnosť sú pozvaní všetci zamestnanci Leteckej fakulty.

Odovzdanie pamätných medailí pracovníkom LF TUKE

Odovzdanie pamätných medailí pracovníkom LF TUKE sa uskutoční na stretnutí dňa 27. 10. 2015 od 13.30 hod. v Aule 001 (B-19), na ktoré dekan LF TUKE všetkých srdečne pozýva. V rámci programu bude uvedená do života kniha 10 ROKOV LETECKEJ FAKULTY.

Harmonogram štúdia a rozvrhy

Harmonogram štúdia na akademický rok 2015/2016 a rozvrhy z pohľadu katedry na aktuálny semester sú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.

Deň otvorených dverí

Dňa 13. 10. 2015 sa uskutoční od 9.00 hod. na Technickej univerzite v Košiciach Deň otvorených dverí. Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty (Rampová 7, Košice), na ktorú všetkých záujemcov srdečne pozývame.

FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov 2015

FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov je popularizačná akcia pre verejnosť, kde sa môžu prezentovať inštitúcie a organizácie, ktoré sa venujú vede a technike. Ide o projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním.
Košice - Atrium Optima - 9:00 - 21:00 hod., vstup voľný, Oficiálne otvorenie festivalu vedy na pódiu sa uskutoční o 10:00 hod. Ukážky vedeckých pokusov, zaujímavých exponátov a výsledkov práce vedcov - Fyzikálne a technické vedy - Robotika – Spoločenské, humanitné a biologické vedy - Technologické exponáty
Vedecký stánok Leteckej fakulty TUKE
Názov: Letectvo a kozmonautika
Vedecké prednášky:
Ing. Jozef Kozár - Letecká fakulta TUKE: Mars – prečo vlastne skúmame túto planétu
Ing. Miroslav Mocák PhD. - Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity: Vesmírne Nové Mexiko

Počas Európskeho týždňa mobility doprava zadarmo

Košický dopravný podnik sa zapojí do Európskeho týždňa mobility (ETM). V termíne 16. - 22. 09. 2015 môžu cestujúci jazdiť v MHD bezplatne.
Cestujúci sa pri kontrole platného lístka bude musieť preukázať originálom vodičského preukazu. Táto výnimka sa nevzťahuje na nočné spoje a dodatočné preukázanie sa vodičským preukazom nie je možné!

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 21. 09. 2015 v Aule Maxima (Letná 9) od 11.00 hod. Pre možnosť účasti na tejto akcii, udeľuje dekan LF študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia dekanské voľno v dobe 10.00 hod.

Stretnutie precovníkov LF TUKE

Dňa 10. 09. 2015 od 10.00 hod. sa uskutoční v Aule 01 (B19) stretnutie pracovníkov LF TUKE k otvoreniu nového akademického roka 2015/2016 s programom:
1. Aktuálne informácie o činnosti a úlohách LF TUKE v oblastiach:
- vysokoškolské štúdium
- veda-výskum-projekty
- rozvoj a vonkajšie vzťahy
- hospodársko-správny chod
2. Akademická samospráva LF TUKE

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 28. 08. 2015 sa uskutočnila obhajoba dizertačnej práce Ing. Jozefa Čerňana.
K úspešnej obhajobe blahoželáme.