Oznamy v školskom roku 2009/2010

TUROTA 2010

Dňa 26.08.2010 v rámci projektu "Leto s nápadom TU - Univerzitná letná škola" KLTP oboznámila záujemcov s aktuálnou pedagogickou a vedeckou činnosťou, pripravila prehliadku špecializovaných laboratórií a praktickú ukážku bezpilotných prostriedkov.

Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia

Na Leteckej fakulte TUKE sa uskutočnia v termíne 17. 5. - 28. 5. 2010 štátne skúšky študentov denného a externého inžinierskeho štúdia. Prvé tri dni bude jedna z piatich komisií pracovať na preskúšaní 19 študentov študijného programu Senzorika a avionické systémy (819), ktorý má naša katedra akreditovaný spoločne s katedrou avioniky.

Porada katedry

Dňa 14.5.2010 o 10:00 hod sa uskutoční na zasadacej miestnosti katedry porada katedry.

Dizertačná skúška

Dňa 7.4.2010 sa uskutočnila dizertačná skúška interných doktorandov Ing. Petra Jozeka s písomnou prácou k dizertačnej skúške na tému "Analýza a syntéza špeciálnych gradiendných indukčných senzorov s geometricky extrémnou šírkou snímania" a Ing. Rudolfa Sabola s písomnou prácou k dizertačnej skúške na tému "Technické aplikácie mikrodrôtov". Obidvom doktorandom k úspešnému vykonaniu dizertačnej skúšky gratulujeme!

Večer s e-zdrojmi v UK TUKE

V rámci Týždňa slovenských knižníc sa dňa 23.3.2010 uskutočnilo podujatie Večer s e-zdrojmi v UK TUKE, kde sa po krátkom úvode riaditeľa knižnice predstavil s prednáškou na tému Ako hľadať, nájsť a nestratiť Mgr. Ladislav Svršek. Cieľom prednášky bolo predstaviť externé databázy s rôznym tematickým zameraním, do ktorých má TUKE prístup. Na stránke http://www.infozdroje.sk/ je niekoľko bibliografických, ale aj plnotextových databáz, ktoré ponúkajú nielen množstvo nástrojov na rýchle a efektívne vyhľadávanie, ale aj rôzne interaktívne nástroje pre prácu s grafmi, tabuľkami, či nástroje pre export a ukladanie výsledkov hľadania. Na záver podujatia vystúpila s prednáškou Ing. Viera Tomášová s podobnou tematikou. Za KLTP sa podujatia zúčastnili Ing. Katarína Draganová a Ing. Rudolf Sabol.

Vedecký seminár KLTP 01/2010

Dňa 31. marca 2010 o 08:00 na zasadačke katedry predstavia výsledky svojej doterajšej vedeckej práce interní doktorandi: Ing. Peter Jozek na tému "Analýza a syntéza špeciálnych gradiendných indukčných senzorov s geometricky extrémnou šírkou snímania" a Ing. Rudolf Sabol na tému "Technické aplikácie mikrodrôtov". Odporúčame účasť všetkým doktorandom katedry.

Acta Avionika - oznámenie

Uzávierka pre príjem článkov do Acta Avionica č. 19 je 31. marca 2010. Pri písaní článkov je potrebné riadiť sa pokynmi pre autorov - http://web.tuke.sk/lf/index.php?name=250#01 - čo je zároveň šablóna pre napísanie článku. Odporúčame písať článok priamo do šablóny. Upozorňujeme, že články, ktoré nebudú splňovať požadované formálne náležitosti budú autorom vrátené k prepracovaniu. Odporúčame preto poslať články aspoň 7 dní pred uzávierkou, aby bolo možné vykonať potrebné úpravy. Články prosíme zaslať v programe word balíka Microsoft Office. Príspevky dodané po termíne nebudú akceptované.
Poznámka: Články, ktoré neboli doporučené recenzentmi na uverejnenie v čísle 18 budú akceptované len po ich úprave a opätovnom zaslaní.
S pozdravom
V. Rajnec - technický radaktor Acta Avionica

GEN-SPACE simulation training

V dňoch 25. – 26.2.2010 sa v Budapešti uskutočnil GEN-SPACE simulation training. Organizovala ho organizácia EUROCONTROL vo svojom najväčšom simulačnom centre, ktoré sa nachádza na letisku Ferihegy. Súčasťou výcviku boli teoretické prednášky o ATM, ATC a technológiách používaných v ATC. Nasledoval samotný výcvik, kde si každý z účastníkov vyskúšal riadenie letovej prevádzky na APP, ACC a v TMA, pričom každý mal pre dané cvičenie vlastného inštruktora a pseudopilota. Na záver bola zhodnotená súčasná situácia v ATC a prezentované boli plány do budúcnosti. Za našu katedru sa na výcviku zúčastnila Ing. Katarína Draganová.

Akademický senát - zasadanie

Verejné zasadanie Akademického senátu LF TUKE sa uskutoční 9.3.2010 o 14.00 hod na učebni č. 70 s týmito hlavnými bodmi programu:
   - výročná správa Akademického senátu LF za obdobie od 10.3.2010 do 9.3.2010
   - výročná správa dekana LF za obdobie od 1.3.2010 do 28.2.2010
   - činnosť zástupcov LF v Akademickom senáte TUKE a v RVŠ
Podrobný program a prejednávané materiály na verejnom zasadaní AS sú k dispozícii na nahliadnutie u doc. Ing. Václava Mouchu, CSc.

Porada katedry

Dňa 11.2.2010 o 09:00 hod na zasadačke katedry sa uskutoční porada katedry zameraná na výuku v LS AR2009/10. Účasť nutná !

Metodické zamestnanie oddelenia "elektro"

Dňa 1.2.2010 o 10:00 hod na zasadačke katedry sa uskutoční metodické zamestnanie skupiny "elektro" k novým akreditovaným študijným programom "Senzorika" a "Senzorika a avionické systémy". Účasť nutná !

Žiadosti o dekanský termín - upozornenie !

V zmysle par. 16, ods. 12 Študijného poriadku TUKE "... skúšky sa vykonávajú do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom bol príslušný predmet vyučovaný." Dekan LF na základe žiadosti povoľuje dekanské termíny. Skúšky musia byť vykonané najneskôr do 15.2.2010.

Katedrálna kapustnica

Dňa 14.12.2009 sa bude konať predvianočné posedenie Katedry leteckej technickej prípravy, podávať sa bude chutná kapustnica s veľkým množstvom príjemnej, predvianočnej nálady :) Začiatok akcie je o 12:00 v zasadacej miestnosti KLTP. Dobrú chuť!

Stretnutie doktorandov s vedením fakulty

Dňa 8.12.2009 sa uskutoční stretnutie interných doktorandov s vedením Leteckej fakulty. Stretnutie sa bude konať o 13:15 na zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty na budove č.25 (knižnica, 1. poschodie).

Vydané nové skriptá

Katedra leteckej technickej prípravy vydala nové skriptá Senzorika - Laboratórne cvičenia 1. Publikácia je určená študentom vysokých škôl elektrotechnických špecializácií na Leteckej fakulte TUKE, predovšetkým študentom študijných programov Avionické systémy a Senzorika. Obsah publikácie je orientovaný na teoretické poznatky a prípravu študentov na laboratórne cvičenia, ale poslúži aj ako zdroj užitočných informácií pre odborníkov z praxe. Bližšie informácie pre záujemcov na maria.jozekova@tuke.sk.

2. miesto v súťaži dizertačných prác

V dňoch 2. – 6.11.2009 sa uskutočnila súťaž o najlepšiu dizertačnú prácu a poster ešte neskončených doktorandov v rámci týždňa vedy na Slovensku. Organizoval ju rektorát TUKE kde organizátorkou bola MVDr. Valéria Geffertová, Referát vedy, výskumu a doktorandského štúdia. Samotná súťaž – obhajoba posteru pred prodekanmi fakúlt TUKE sa uskutočnila dňa 2.11. o 14.00 v priestoroch vstupu do auly Maxima na Letnej 9/A. Z každej fakulty sa mohli zúčastniť maximálne dvaja doktorandi. KLTP zastupoval na súťaži Ing. Alexius KLINDA s prácou: Analýza a syntéza špeciálnych magnetických senzorov. Na súťaži obsadil 2. miesto, čo dokazuje silu a potenciál KLTP v oblasti vedy a vedomostí, uplatnenia a praxe projektov a tém, ktoré sa na katedre riešia. Gratulujeme!

Dizertačná skúška

Dňa 29.10.2009 o 11:00 hod. v miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty sa uskutoční dizertačná skúška externého doktoranda Ing. Andreja Čverhu. Téma písomnej práce k dizertačnej skúške je "Spracovanie meraní parametrov magnetického poľa".

Študijný program SENZORIKA

Dňa 28.10.2009 o 08:00 hod. sa uskutoční na zasadačke KLTP B15-36 stretnutie všetkých doktorandov katedry. Bude diskutovaná téma "Bc študijný program SENZORIKA".