ŠR 2018/2019

Obhajoby dizertačných prác

Dňa 28. 08. 2019 sa v Zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE uskutočnia obhajoby dizertačných prác našich doktorandov, Ing. Františka Heška s dizertačnou prácou na tému Multisenzorový systém pre detekciu UAV v čase od 08:00 hod. a Ing. Tomáša Kliment s dizertačnou prácou na tému Kalibrácia 3D snímačov magnetických polí v čase od 09:30 hod.
Obhajoby sú verejné.

Posádkový deň detí na vrtuľníkovom krídle v Prešove

V piatok dňa 07. 06. 2019 sa uskutočnil na Vrtuľníkovom krídle generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove posádkový deň detí. Akcie sa zúčastnili najmä deti s rodičmi, deti z materských škôl so svojimi učiteľkami a žiaci zo základných škôl. V menšom počte sa akcie zúčastnili aj študenti stredných škôl a vysokých škôl.
Tejto akcie sa zúčastnili Ing. František Heško v zastúpení Leteckej fakulty a Aeroklubu Prešov a Ing. Martin Fiľko v zastúpení Leteckej fakulty, kde mali na starosti statickú ukážku L-13A Blaník, ktorý je každoročne veľkým lákadlom pre všetkých návštevníkov.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Dňa 10.06.2019 sa o 08:30 hod. v miestnosti 001 budovy Univerzitného vedeckého parku Technicom TUKE (Nemcovej 5, Košice) uskutoční habilitačná prednáška Ing. Miroslava Šmelka, PhD. na tému Elektromagnetické aktuátory satelitu skCUBE a obhajoba habilitačnej práce s názvom Bezkontaktné meranie mechanického napätia.
Obhajoba je verejná.

Návšteva z univerzity ELTE, Budapešť

V dňoch 6. - 10. 5. 2019 v rámci programu Erasmus+ navštívili Leteckú fakultu a hosťovali na Katedre leteckej technickej prípravy pani Heizlerné Bakonyi Viktória a pán doc. Illés Zoltán, z Katedry mediálneho a informatického vzdelávania Fakulty informatiky, elitnej Univerzity Eötvös Loránd (ELTE) v Budapešti. Počas návštevy boli prediskutované možnosti spolupráce medzi katedrami. Kolegovia nám predstavili systém e-lection, ktorý slúži na interaktívnu komunikáciu medzi prednášajúcim a poslucháčmi počas prednášky.
Fotky z návštevy si môžete pozrieť tu.

MATLAB a súčasný výskum

Dňa 2.4.2019 od 13:30 v aule B19/01 v priestoroch Leteckej fakulty experti firmy Humusoft (distribútor systému MATLAB, pán Foltin a pán Blaho) predstavili novú verziu R2019a, systému MATLAB. Na seminári sa zúčastnilo viac 50 záujemcov: študenti, doktorandi, učitelia Leteckej fakulty a hostia z iných fakúlt.
Na seminári boli predstavené základné a nové funkcionality systému MATLAB.
Tu uvedieme len niektoré funkcionality:
  • online live editor bol doplnený o ďalšie funkcie. Sú v ňom v súčasnosti už integrované technológie HTML5, Latex, výpočty atď., ktoré uľahčujú publikáciu výskumných výsledkov,
  • file exchange server - táto technológia slúži na výmenu výsledkov v rámci MATLAB komunity, takto je možné zvýšiť citovanosť výsledkov,
  • nové toolboxy ako Bioinformatika alebo Aerospace toolbox s rozšírením CubeSAT,
  • nové technológie, napr. prediktívna údržba založená na aplikácii techológie Deep Learning.

V diskusii Prof. I. Podlubný (BERG, pán profesor je výskumníkom s najvyšším počtom WOS citácií na Slovensku) konštatoval, že ovládanie systému MATLAB je kompetencia, ktorá spolu s matematickými vedomosťami sú nutnou podmienkou pre úspech v technickom výskume . Túto myšlienku podporil aj Doc. M. Šujanský (FEI).
R2019a môže mať každý študent alebo zemestanec TUKE na základe akademickej licencie univerzity. Tu je obrázkový inštalačný manuál: https://www.dropbox.com/sh/vftml8dkdgq94ot/AADHVm3OW_JbqIz14ovGW_hEa?dl=0
Na záver môžeme konštatovať, že bolo to vydarené podujatie.
Organizátori podujatia: P. Szabó, M. Jozeková a I. Vajdová

Prednáška MATLAB

Dňa 2. 4. 2019 sa o 13.30 hod. na Leteckej fakulte TUKE v miestnosti B19/01 uskutoční prednáška na tému MATLAB A SÚČASNÝ VÝSKUM, obsahom ktorej budú:
  • Všeobecné informácie o systéme,
  • Modelovanie diferenciálnych rovníc, Simulink a Simspace,
  • Umelá inteligencia - Deep Learning, Machine Learning, prediktívna údržba,
  • Aerospace toolbox,
  • Optimalizačné toolboxy.

Prednášajúci: Michal BLAHO a Martin FOLTIN, zástupcovia firmy Humusoft distribútor systému MATLAB
Tešíme sa na vašu účasť!
RNDr. Peter Szabó, PhD. a organizátori podujatia Katedry leteckej technickej prípravy

Erasmus+ na akademický rok 2019/2020

Výzva pre mobility študentov za účelom štúdia do krajín EÚ
Prijímanie prihlášok do 20.03.2019, následný výber úspešných žiadateľov a náhradníkov a doručenie prihlášok a zápisov z výberu do 27.3.2019 na Úsek pre zahraničné vzťahy.
O študijný pobyt Erasmus+ sa môžu uchádzať všetci študenti denného štúdia na TUKE, ktorí majú ukončený min. prvý ročník bakalárskeho štúdia.
Postup pri podávaní prihlášky na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia nájdete na stránke https://erasmus.tuke.sk/

Deň kariéry 2019

Využite jedinečnú príležitosť pozrieť si ponuky takmer 30 vystavovateľov na pôde našej univerzity.
Ako? Účasťou na 15. ročníku Dňa kariéry TUKE (jarné kolo)
Kedy? streda 13. 03. 2019 od 9.30 h do 14.30 h
Kde? Univerzitná knižnica TUKE
Bližšie info dostupné na https://denkariery.tuke.sk/
https://www.facebook.com/events/598310863950980/

ŠVOČ 2019

Dekan Leteckej fakulty vyhlasuje nový ročník súťaže v študentskej vedeckej a odbornej činnosti v sekciách:
- elektronika,
- strojárstvo,
- manažment, marketing a ekonomika leteckej dopravy,
- letová prevádzka.
Registrácia do 27.3.2019
Víťazi jednotlivých sekcií vystúpia na konferencii doktorandov 2019.
Vyskúšajte si verejné vystúpenie a obhajobu svojich myšlienok a nápadov.

Úvod do lineárnej algebry – Systémy lineárnych rovníc

Táto elektronická publikácia je určená pre študentov vysokých škôl technického a prírodovedeckého smeru v rozsahu 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Cieľom publikácie je poskytnúť základné teoretické poznatky a praktické metódy riešenia sústavy lineárnych rovníc. Publikácia obsahuje nie len základný teoretický výklad problematiky ale aj prakticky vyriešené príklady (80 príkladov). V registri sa nachádza databáza základných pojmov danej problematiky (130 pojmov). Publikácia vznikla na základe kurzu matematiky autora na Leteckej fakulte v Košiciach v období 2017-2019 v rozsahu predmetu Matematika I.

Súťaž Matlab Academy Challenge

Technická univerzita v Košiciach v AR 2018/2019 získala licenciu Total Academic Headcount (TAH) pre programový balík MATLAB, Simulink a súvisiace podporné služby, podrobnejšie viď. http://www.tuke.sk/matlab. V rámci tej licencie na podporu štúdia systému na Matlab Academy, (https://matlabacademy.mathworks.com/) študentom a zamestnancom univerzity je umožnené zadarmo absolvovať elektronické kurzy o systéme. Po ukončení takého elektronického kurzu každý účastník získa elektronický certifikát o absolvovaní daného kurzu.
Preto na katedre Leteckej technickej prípravy v rámci predmetov „Numerická matematika“ a „Aplikovaná matematika“ v období od 9.10.2018 do 10.12.2018, bola vyhlásená súťaž Matlab Academy Challenge. V rámci súťaže bolo potrebné získať čo najviac certifikátov. Do súťaže sa zapojilo 17 študentov (z 25). Študenti získali 107 Matlab Academy certifikátov v hodnote viac ako 24 000 Eur. Získané kompetencie sú dôležité lebo systém Matlab v súčasnosti môžeme považovať za dátové a programové rozhranie medzi výskumom a praxou. Do súťaže ceny poskytli: firma Humusoft s.r.o. (distribútor MATLABu v ČR a SR), Letecká fakulta a firma Elfa s.r.o.

Prehľad získaných certifikátov

Seminár o Web of Science

Dňa 6. marca 2019 o 13:00 hod. sa v Aule č. 01 (B-19) uskutoční Seminár o Web of Science na tému: ZVÝŠENIE CITOVANOSTI VEDECKÝCH VÝSTUPOV LETECKEJ FAKULTY.
Prednášajúci: RNDr. Peter Szabó, PhD. a doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
Trvanie seminára 2x45 min.
Seminár je určený pre zamestnancov, výskumníkov, tvorivých pracovníkov fakulty, ako aj pre doktorandov.

Dekanské voľno

Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje dekanské voľno pre všetkých študentov Leteckej fakulty na dni 31.10.2018 (streda) a 02.11.2018 (piatok).

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Dňa 18.10.2018 o 09:30 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE uskutoční habilitačná prednáška Ing. Pavla Lipovského, PhD., ING-PAED IGIP, odborného asistenta na katedre leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty TUKE, na tému
Základné princípy merania magnetických polí a obhajoba habilitačnej práce s názvom Magnetometre s amorfnými materiálmi a možnosti ich aplikácie.
Obhajoba je verejná.

Voľby do Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach

Voľby do Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach sa uskutočnia dňa 25.10.2018 od 08.00 do. 13.00 hod.
Miesto konania volieb:
Zamestnanci: zasadacia miestnosť dekanátu Leteckej fakulty
Študenti: zasadacia miestnosť Študentského domova na Rampovej ulici

7. ročník darovania krvi

Dňa 27.11. 2018 sa v čase od 08.00 do 11.00 hod. uskutoční 7. ročník darovania krvi v areáli LF TUKE (B-14 prízemie).

Deň otvorených dverí

Dňa 16. 10. 2018 sa uskutoční na Technickej univerzite v Košiciach Deň otvorených dverí. Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty (Rampová 7, Košice), na ktorú všetkých záujemcov srdečne pozývame. V čase od 10:00 do 14:00 si môžete pozrieť učebne a ich vybavenie.

Program:
09.00–09.30 Slávnostné otvorenie podujatia (Aula Maxima TUKE)
09.00–13.00 Prezentácia štúdia na jednotlivých fakultách TUKE (Univerzitná knižnica TUKE)
10.00–12.00 Stretnutie výchovných poradcov zo stredných škôl s prorektorom a prodekanmi pre vzdelávanie (Univerzitný vedecký park TECHNICOM)
09.00–13.00 Prehliadky vybraných laboratórií a celouniverzitných pracovísk TUKE

Harmonogram štúdia a rozvrhy

Harmonogram štúdia na akademický rok 2018/2019 a rozvrhy z pohľadu katedry na aktuálny semester sú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

Dňa 24.9.2018 o 11:00 sa v Aule Maxima uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019.
Dekan LF TUKE z dôvodu účasti študentov LF na tomto otvorení udeľuje všetkým študentom dekanské voľno v čase od 10:50 do 12:20.