ŠR 2010/2011

Fakultné kolo ŠVOČ

Dňa 04.05.2011 o 9:00 sa sa v miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty (budova Akademickej knižnice) uskutoční fakultné kolo súťaže ŠVOČ. Prezentácia súťažiacich, vydanie organizačných pokynov a ukladanie prezentácií do pripraveného počítača bude prebiehať od 8:30. Poradie jednotlivých súťažiacich bude abecedné. Súťažiacim, ktorí postúpili z katedrového kola, prajeme veľa úspechov!

ŠVOČ 2011

Dňa 20.04.2011 sa uskutočnilo katedrové kolo súťaže ŠVOČ. Na základe rozhodnutia poroty na fakultné kolo postúpil Bc. Norbert FLACHBART s prácou na tému Využitie MEMS akcelerometrov a gyroskopov na stabilizáciu mobilnej robotickej platformy a Peter SAMSELY s prácou na tému Návrh konštrukcie bezpilotného zariadenia na princípe quadrokoptera. Fotky zo súťaže sú v sekcii fotogaléria.

Bowlingový turnaj o pohár dekana

Dňa 28.03.2011 sa v obci Dargov uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov neformálne spoločensko-športové stretnutie príslušníkov Leteckej fakulty - I.ročník bowlingového turnaja o putovný pohár dekana LF. Za našu katedru sa turnaja zúčastnil Ing. Rudolf Sabol, ktorý obsadil v hodnotení mužov 2. miesto, Ing. Kataríne Draganovej patrilo v súťaži žien 3. miesto. V súťaží tímov patrilo katedre pekné 5. miesto. Fotky z turnaja sú v sekcii fotogaléria.

Blahoželáme!

Dňa 22.03.2011 sa uskutočnila dizertačná skúška Ing. Pavla Lipovského a Ing. Kataríny Draganovej. K úspešnému vykonaniu skúšky blahoželáme.

Vydaná nová vysokoškolská učebnica

Katedra leteckej technickej prípravy vydala novú publikáciu Základy impulzovej a číslicovej techniky. Vysokoškolská učebnica obsahuje výber základných teoretických a praktických poznatkov z dvoch relatívne samostatných, ale vzájomne nadväzujúcich oblastí, t.j. z oblasti impulzovej techniky a z oblasti číslicovej techniky. Učebnica je určená predovšetkým študentom vysokoškolského štúdia akreditovaných študijných programov Avionické systémy a Senzorika. Obsah učebnice je zameraný na základné teoretické poznatky, ktoré na jednej strane umožňujú získať potrebné vedomosti vyplývajúce z jadra znalostí študijného odboru Elektronika a na druhej strane vytvárajú dobré znalostné predpoklady na úspešné štúdium ďalších nadstavbových odborných predmetov inžinierskeho štúdie a to z oblasti rádiolokácie, rádionavigácie, konštrukcie zložitejších číslicových obvodov a systémov, elektronického merania, číslicového spracovania signálov a i.
Bližšie informácie pre záujemcov na maria.jozekova@tuke.sk.

Blahoželáme!

Dňa 10.02.2011 konala obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška Ing. Dušana Prasličku, PhD. K úspešnej obhajobe srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Fotky z obhajoby sú v sekcii fotogaléria.

Dekanské voľno

Dekan Leteckej fakulty TUKE vyhlasuje na deň 26. 4. 2011 (utorok) dekanské voľno pre všetkých študentov Leteckej fakulty.

ŠVOČ - nové

Dňa 20.04.2011 sa uskutoční katedrové kolo súťaže ŠVOČ. Bližšie informácie týkajúce sa súťaže a informácie pre účastníkov súťaže vrátane pokynov pre písanie prác sa nachádzajú v sekcii ŠVOČ.

Dizertačná skúška

Dňa 22.03.2011 sa o 9:00 hod. v zasadačke KLTP uskutoční dizertačná skúška Ing. Pavla Lipovského s obhajobou písomnej práce k dizertačnej skúške na tému MOŽNOSTI MAGNETICKÉHO ZABEZPEČENIA OBJEKTOV a o 10:45 hod. dizertačná skúška Ing. Kataríny Draganovej s obhajobou písomnej práce k dizertačnej skúške na tému INTEGRÁCIA SENZOROV A NAVIGAČNÝCH SYSTÉMOV. Prajeme veľa úspechov.

Obhajoba habilitačnej práce

Dňa 10.02.2011 o 10:30 sa v miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty uskutoční obhajoba habilitačnej práce Ing. Dušana Prasličku, PhD. s habilitačnou prednáškou na tému INDIKÁTORY FEROMAGNETICKÝCH TELIES NA BÁZE RELAXAČNÝCH SENZOROV – STAV A PERSPEKTÍVY a obhajoba habilitačnej práce s názvom RELAXAČNÉ MAGNETOMETRE A ICH APLIKÁCIE. Prajeme úspešnú obhajobu.

Vydané nové skriptá

Katedra leteckej technickej prípravy vydala nové skriptá FreeMat - Základy práce s programom. Publikácia je venovaná základom práce s programom FreeMat, oboznamuje čitateľa so samotným prostredím, základnými príkazmi a uvádza aj príklady ich použitia a je rozdelená do ôsmich hlavných kapitol. Prvá kapitola predstavuje čitateľovi možnosti použitia programu, druhá ho zoznamuje s pracovným prostredím, základnými typmi premenných a operáciami s nimi. Tretia kapitola vysvetľuje prácu s maticami, štvrtá oboznamuje so základmi riešenia rovníc vo FreeMat-e. Piata a šiesta kapitola sa venujú práci s 2D a 3D grafmi. Siedma kapitola predstavuje základné príkazy pre prácu s obrázkami a zvukom, ôsma kapitola pojednáva o základoch skriptovania, cykloch a tvorbe funkcií.
Výhodou použitia FreeMat-u v učebnom procese je jeho pomerne veľká kompatibilita a podoba práce s prostredím MATLAB-u. Na Katedre leteckej technickej prípravy LF TUKE je FreeMat využitý ako čiastočná náhrada práve programu MATLAB v predmete Modelovanie a simulácia. Čitateľ by mal byť po prečítaní schopný samostatne pracovať v prostredí FreeMat-u.
Bližšie informácie pre záujemcov na maria.jozekova@tuke.sk.

Vydané nové skriptá

Katedra leteckej technickej prípravy vydala nové skriptá QtiPlot - Základy práce s programom. Publikácia obsahuje informácie o práci s programom QtiPlot, ktorý je softvérovým nástrojom určeným na analýzu a vizualizáciu údajov. Problematika spracovania údajov a tvorby grafov je súčasťou predmetu Základné vlastnosti snímačov, no svoje uplatnenie nachádza aj v mnohých vedných odboroch ako elektrotechnika, elektronika, matematika, fyzika a podobne.
Obsahom publikácie sú možnosti programu QtiPlot, základné pojmy, postupy tvorby 2D a 3D grafov, prehľad možností príkazového menu a funkcií nachádzajúcich sa v paneloch s nástrojmi a popis dialógových okien, s ktorými sa užívateľ pri práci s programom najčastejšie stretáva. Vysvetlené sú aj princípy činnosti jednotlivých funkcií, tvorba skriptov a samostatná časť je venovaná analýze údajov a kriviek.
Bližšie informácie pre záujemcov na maria.jozekova@tuke.sk.

QtiPlot, FreeMat, MultiSIM

Oznamujeme študentom, že na stránke Senzoriky sa nachádzajú v sekcii Materiály pre podporu výučby základné "walkthrougs" na prácu s týmito softvérami v slovenčine, vytvorené vyučujúcimi z KLTP. Prajeme ich príjemné štúdium.

Quad-copter

KLTP rozbieha v spolupráci s Future Fly Košice vývoj bezpilotného prostriedku, ktorý bude na palube niesť senzorické vybavenie rôzneho druhu. Bezpilotný prostriedok bude použitý ako pomôcka v učebnom procese na KLTP, samotní študenti sa môžu podieľať na vývoji jednotlivých jeho súčastí.

Fedora 13

Fedora je operačný systém založený na Linuxe a najnovších slobodných a open source technológiách. Fedoru môže každý slobodne používať, upravovať a šíriť. Fedora je vytváraná ľuďmi z celého sveta, ktorí pracujú spolu ako komunita. Projekt Fedora je otvorený a každý je vítaný sa pridať. http://fedoraproject.org/sk/get-fedora

Obhajoby dizertačných prác

Dňa 8.11.2010 o 08:00 sa v miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty začnú obhajoby dizertačných prác externých doktorandov KLTP. Obhajovať budú: Ing. Patrik Gonda dizertačnú prácu na tému MONITOROVANIE MAGNETICKÉHO POĽA V OKOLÍ VYSOKONAPÄŤOVÝCH VEDENÍ, Ing. Peter Lukáč na tému VYUŽITIE MAGNETICKÝCH A AKCELEROMETRICKÝCH SENZOROV PRI RIEŠENÍ NAVIGAČNEJ ÚLOHY a Ing. Vladimír Vasiľ na tému MAGNETOMETRICKÝ SERVER. Prajeme úspešnú obhajobu.

Oznam pre 1. ročník inžinierskeho štúdia programu Senzorika a avionické systémy

Študenti, ktorí majú nejaký problém s inštaláciou OS Linux, distribúcie UBUNTU, alebo aplikácie QtiPlot, prosím nech kontaktujú Ing. Pavla Lipovského, interného doktoranda KLTP. Pokúsime sa tieto problémy vyriešiť.

UPOZORNENIE!

Prosíme všetkých študentov, ktorí si dohovorili záverečné práce s vyučujúcimi z KLTP, aby sa do piatku, do 22.10.2010 prihlásili k svojim zadaniam záverečných prác v systéme MAIS, alebo po dohovore v prípade nejakých komplikácií kontaktovali svojho vedúceho práce a poprosili ho o manuálne priradenie práce k menu študenta. Zároveň prosíme vyučujúcich, aby si skontrolovali formuláre zadaní, pretože 25.10.2010 sa musia tieto zadania vytlačiť a idú na podpis dekanovi.

New Trends in Aviation Development 2010

V dňoch 16. - 17.9.2010 sa vo Vysokých Tatrách v priestoroch hotela Hubert konal deviaty ročník medzinárodnej konferencie zameranej na nové trendy v rozvoji letectva. KLTP aktívne na konferencii svojimi príspevkami reprezentovali: Ing. Katarína Draganová s príspevkom "Current Trends in Area of UAV", Ing. Pavol Lipovský s príspevkom "Transmission of Information over Power Lines" a Ing. Rudolf Sabol s príspevkom "Component Optimization of Workstation for Microwire Magnetic Characteristic Measurement". Konferencia bola organizovaná Leteckou fakultou a súčasťou programu po odborných príspevkoch bola aj ceremónia osláv 5. výročia vzniku Leteckej fakulty.

Magnetic Measurements 2010

V dňoch 12. - 15.9.2010 sa v Prahe na ČVUT konala medzinárodná konferencia zameraná na magnetometriu, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia KLTP. V rámci programu vystúpil Ing. Pavol Lipovský s príspevkom "Sensitivity of Vema-04.1 Magnetometer". Posterové prezentácie prezentovali: prof. Josef Blažek, CSc. s témou "Modeling and Simulation of Relaxation Sensors", Ing. Katarína Draganová s témou "Multi-position Static Test of Magnetometer from IMU" a Ing. Peter Jozek s témou "Differential Induction Sensor with Extreme Geometrical Width of Scanning". Konferencia mala zatiaľ historicky najvyšší počet účastníkov zo zahraničia a to počnúc zástupcami z Francúzska, Nemecka, Maďarska až po zástupcov z Číny, Kórey a Japonska.