ŠR 2012/2013


ŠVOČ

Dňa 11. 04. 2013 sa na LF uskutočnila súťaž ŠVOČ. Zo súťažných prác riešených na KLTP sa v sekcii "Avionika a senzorické systémy" najlepšie umiestnil Tomáš KLIMENT so súťažnou prácou na tému Kalibrácia 2D senzorov vektorových polí pomocou neurónových sietí a v sekcii "Letecké strojárenstvo" Bc. Peter Samsely so súťažnou prácou na tému Modulárna prútová konštrukcia základného rámu UAV. K výborným druhým miestam v daných sekciách blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.
Výsledky súťaže v uvedených dvoch sekciách nájdete v sekcii ŠVOČ.
Vyhodnotenie súťaže (pre všetky sekcie) sa uskutoční dňa 17. 04. 2013 o 13:00 v zasadačke Vedeckej rady.

Dizertačná skúška

Dňa 26. 03. 2013 sa od 8:30 v zasadačke Vedeckej rady uskutočnili dizertačné skúšky študentov interného doktorandského štúdia v odbore 5.2.13 Elektronika. Z našej katedry dizertačnú skúšku úspešne vykonali Ing. Miroslav Šmelko s obhajobou písomnej práce k dizertačnej skúške na tému BEZKONTAKTNÉ SENZORY ŤAHU NA BÁZE MAGNETICKÝCH MIKRODRÔTOV a Ing. Miroslav Laššák s obhajobou písomnej práce k dizertačnej skúške na tému RIADENIE OBJEKTU S MULTISENZOROVÝM SNÍMACÍM SYSTÉMOM.
V danom termíne dizertačnú skúšku vykonal tiež študent interného doktorandského štúdia na Katedre avioniky Ing. Marek Češkovič, ktorého témou písomnej práce k dizertačnej skúške bola ANALÝZA MOŽNOSTÍ RÁDIOVÝŠKOMERA FMCW VO FUNKCII PROTINÁRAZOVÉHO SYSTÉMU.
K úspešnému vykonaniu dizertačnej skúšky blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!
Fotky z dizertačnej skúšky si môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria.

Možnosť získať Creo Student Edition

Študentská verzia Creo Student Edition je určená pre študentov stredných a vysokých škôl, ako študijná pomôcka v domácnosti a pre osobné použitie.
Creo Student Edition je možné získať po vyplnení formuláru na http://www.ipmsolutions.sk/student. Po vyplnení formulára bude na e-mailovú adresu odoslaný registračný kód k inštalácii. Inštalačné DVD si môžu študenti LF zapožičať na KLTP u Ing. Karola Semráda, PhD.
S Creo Student Edition môžete optimalizovať koncepčný návrh pomocou voľného modelovania, rýchlo a jednoducho zrealizovať zmeny v neskorej fáze návrhu, modifikovať tak natívne, ako aj importované 3D CAD modely a využiť rýchlejšie a jednoduchšie možnosti zostavenia návrhov.

Študijná príručka Altair University - metóda konečných prvkov

Chcete sa dozvedieť viac o CAE (Computer - Aided Engineering), ale neviete, kde začať? Pozrite sa do Študijnej príručky Altair University! Stiahnite si ju zadarmo na www.altairuniversity.com!
Tento nový dokument je kompletným úvodom do analýz metódou konečných prvkov spoločne s praktickými úlohami pre budúcich inžinierov. Získajte ju ešte dnes a objavte proces návrhu výrobku s podporou CAE v HyperWorks 11 (študentská verzia).

Plán konferencií na rok 2013

Aj v budúcom kalendárnom roku sa uskutoční niekoľko konferencií zameraných na senzoriku a magnetometriu. Prehľad týchto konferencií spolu s aktuálne dostupnými dôležitými informáciami sa nachádza v sekcii Konferencie a semináre.

Pre uchádzačov o štúdium

Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na Leteckej fakulte TUKE v akademickom roku 2013/2014 sú zhrnuté v sekcii Pre uchádzačov.


ŠVOČ

Súťaž ŠVOČ bude prebiehať v troch sekciách. Sekcia "Avionika a senzorické systémy" sa bude konať dňa 11. apríla 2013 od 14:00 na Katedre avioniky - B16/20. Ďalšie informácie týkajúce sa súťaže v tejto sekcii v akademickom roku 2012/2013 sú zverejnené v sekcii ŠVOČ.


ŠVOČ

Témy súťažných prác ŠVOČ, ktoré boli vypísané pre 3. ročník súťaže na našej katedre, sú zverejnené v sekcii ŠVOČ.
Prihlášku do súťaže ŠVOČ, vyplnené sprievodné tlačivo a súťažnú prácu v dvoch tlačených kópiách a v elektronickej podobe napísanú podľa šablóny je potrebné odovzdať na referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy najneskôr do 25. 03. 2013.
Aktuálne informácie o súťaži budú postupne zverejňované v sekcii ŠVOČ a na web stránke Leteckej fakulty.

Súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu

Počas "Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012" sa dňa 7. novembra 2012 okrem Dňa otvorených dverí na TUKE uskutočnila tiež súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu. Za Leteckú fakultu sa súťaže zúčastnil aj doktorand našej katedry Ing. Miroslav Šmelko, ktorý získal cenu za vedeckú stránku práce. Diplom mu bol slávnostne odovzdaný dňa 30. novembra 2012 rektorom TUKE. K oceneniu jeho práce blahoželáme a aj do budúcnosti prajeme veľa úspechov a tvorivých nápadov.
Fotky zo súťaže je možné pozrieť si spolu s fotkami z dňa otvorených dverí v sekcii Fotogaléria.

Pro Educo & Pro Job

V dňoch 20. - 22. novembra 2012 sa v Spoločenskom pavilóne v Košiciach uskutočnilo podujatie Pro Educo & Pro Job zamerané na ponuku vzdelávania a pracovných príležitostí vo forme veľtrhu. Vystavovateľmi boli stredné školy, vysoké školy a zamestnávatelia. Za Technickú univerzitu v Košiciach sa na veľtrhu zúčastnili aj Ing. Pavol Lipovský, PhD. a Ing. Miroslav Laššák z našej katedry, ktorých hlavnou úlohou bola propagácia štúdia na Leteckej fakulte a prezentácia činnosti KLTP formou letových ukážok s bezpilotnými prostriedkami.

Deň otvorených dverí na TUKE 2012

Dňa 7. novembra 2012 sa uskutočnil DOD TUKE, deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach. Začiatok akcie bol o 9:00 v Aule Maxima.
Účasť zo strany záujemcov o štúdium bola naozaj vysoká. Slávnostné otvorenie DOD mal prorektor Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., po ktorom nasledoval príhovor rektora TUKE Dr.h.c. prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. a župana KSK JUDr. Zdenka Trebuľu. Nasledovala krátka prezentácia bezsposádkových multirotorových prostriedkov a krátky ukážkový let v Aule Maxima. Pilotom bol Ing. Pavol Lipovský, PhD. Oficiálnu časť ukončil opäť prorektor Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. Následne mali študenti možnosť zastaviť sa v niektorom z "kútikov", vyhradených na prízemí pre každú fakultu univerzity.
Pred budovou TUKE predvádzali pracovníci Strojníckej fakulty ich vozidlo B&S 3 skonštruované pre súťaž v minimálnej spotrebe paliva (účastník súťaže Shell Eco-Marathon). Príslušníkmi Leteckej fakulty bola uskutočnená statická ukážka a aj 10 minútový ukážkový let s kvadrokoptérom, pilotovaným príslušníkom KLTP Ing. Laššákom, na otázky pristavujúcich sa študentov odpovedal Ing. Lipovský, PhD.
Pred hlavnou budovou TUKE bol pristavený autobus, ktorý odviezol študentov do areálu Leteckej fakulty (LF). Musíme poznamenať, že ich bolo naozaj dosť, vyše 50. Na LF študentom za krátky čas nemohlo byť pochopiteľne ukázané všetko. Aj napriek krátkemu času videli na Katedre letovej prípravy pracovisko LETVIS, pracovníkmi KLTP boli zavedení do testovacej haly pre multikoptéry, kde nasledovala krátka prezentácia trikoptérov a kvadrokoptérov a niekoľko letových ukážok.
Aj keď bol plánovaný koniec akcie približne o 12:00, asi polovica nadšených študentov neváhala ostať v areáli LF dlhšie a navštívili laboratórium magnetometrie na KLTP. Tu im boli predvedené moderné prístroje vyvíjané na tomto pracovisku – precízny štvorkanálový vektorový magnetometer, systém detekcie feromagnetických telies HFT a pracovisko pre bezkontaktné meranie ťahu na báze magnetických mikrodrôtov. O 13:15 sa táto prehliadka ukončila a študenti stredných škôl boli dopravení autobusom späť ku hlavnej budove TUKE.
Fotky z dňa otvorených dverí sú v sekcii Fotogaléria.

Magnetický seminár

Slovenská magnetická spoločnosť, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a U. S. Steel Košice, s. r. o. usporiadali dňa 5. novembra 2012 v rámci "Týždňa vedy a techniky" magnetický seminár na tému "Výroba a vlastnosti neorientovaných Si-pásov pre elektrotechnický priemysel". Prednášajúcim bol Ing. Miloš Predmerský, PhD. z U. S. Steel Košice.
Fotky zo sprievodnej akcie seminára, ktorou bola exkurzia do U. S. Steel Košice, si môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria.

Promócie absolventov doktorandského štúdia

Dňa 29. októbra 2012 sa na Technickej univerzite v Košiciach v Aule Maxima uskutočnili promócie absolventov doktorandského štúdia, ktorých sa zúčastnili aj štyria absolventi našej katedry. Absolventom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom pracovnom i osobnom živote.

Fraktografia 2012

Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach v spolupráci s Hutníckou fakultou TU Košice a Katedrou materiálů FJFI ČVUT Praha usporiadali v dňoch 21. - 24. októbra 2012 v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách Medzinárodnú fraktografickú konferenciu „Fraktografia - Fractography 2012“. Súčasťou konferencie bola aj súťaž o najlepšiu fotografiu, ktorej sa zúčastnil aj doktorand našej katedry Ing. Jozef Čerňan, ktorý so svojimi fotografiami v spomínanej súťaži obsadil vynikajúce 2. a tiež 3. miesto. Blahoželáme!
Víťazné fotografie si môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria.

Vydané nové skriptá

Katedra leteckej technickej prípravy vydala nové skriptá Pružnosť a pevnosť. Publikácia je určená študentom vysokých škôl strojárskych špecializácií na Leteckej fakulte TUKE, predovšetkým študentom študijného programu Prevádzka lietadiel. Obsah publikácie je orientovaný na základné druhy pevnostného namáhania z pohľadu teórie pružnosti a pevnosti (ťah a tlak, strih, krut, ohyb, zložené namáhanie, deformácie nosníkov a rámov, škrupiny, nádoby, kotúče, dynamické namáhanie, kontakt, metódy experimentálnej pružnosti a úvod do metódy konečných prvkov).
Bližšie informácie pre záujemcov na karol.semrad@tuke.sk.

Vydané nové skriptá

Katedra leteckej technickej prípravy v spolupráci s Katedrou leteckého inžinierstva vydala nové skriptá Stavebná mechanika leteckých konštrukcií. Publikácia je určená študentom vysokých škôl strojárskych špecializácií na Leteckej fakulte TUKE, predovšetkým študentom študijného programu Prevádzka lietadiel. Obsah publikácie je orientovaný na základné druhy pevnostného namáhania leteckých konštrukcií z pohľadu teórie pružnosti a pevnosti (tenkostenné nosníky a konštrukcie, pevnosť a stabilita prútov a dosiek, kritické zaťaženie a únosnosť konštrukcií, výpočet častí nosnej konštrukcie, uchytenie telies v priestore - motorové uloženie).
Bližšie informácie pre záujemcov na karol.semrad@tuke.sk.

Slávnostné otvorenie futbalového ihriska

Študentská rada R7 v spolupráci s Dekanátom LF organizovali dňa 2. októbra 2012 slávnostné otvorenie futbalového ihriska. Turnaj bol otvorený slávnostnými príhovormi dekana LF, prof. Blažeka a predsedníčky Študentskej rady. Prvému výkopu predchádzalo privezenie lopty do stredového kruhu futbalového ihriska kvadrokoptérom skonštruovaným na našej katedre. Naše ďalšie bezpilotné prostriedky boli prezentované v rámci statickej ukážky. K úspešnému priebehu akcie prispeli okrem účastníkov turnaja a divákov taktiež ľudské a technické zdroje z našej katedry, ktoré sa podieľali na organizácii a úspešnom priebehu akcie.
Fotky z akcie sú v sekcii Fotogaléria a taktiež vo fotogalérii Študentského domova R7.

Promócie absolventov doktorandského štúdia

Promócie absolventov doktorandského štúdia sa uskutočnia dňa 29. októbra 2012 o 14:00 hod. v Aule Maxima.

Témy bakalárskych a diplomových prác

Návrh tém bakalárskych a diplomových prác na akademický rok 2012/2013 sa nachádza v sekcii Bakalárske práce, resp. Diplomové práce.

Harmonogram a rozvrhy

Harmonogram štúdia na akademický rok 2012/2013 a rozvrhy na aktuálny zimný semester z pohľadu katedry sú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013

Slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013 sa uskutoční dňa 24. 09. 2011 v Aule Maxima (Letná 9) od 11.00 hod. Pre možnosť účasti udeľuje dekan LF študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia na tento deň dekanské voľno.