Bakalárske práce 2007/2008

Témy bakalárskych prác v AR 2007/2008

Téma bakalárskej práce:Snímanie intenzity osvetlenia s analógovým a diskrétnym výstupom
Anotácia:
Témou bakalárskej práce je snímanie intenzity osvetlenia s analógovým a diskrétnym výstupom. Práca oboznamuje s podstatou svetla, jeho vlastnosťami, medzi ktoré patrí svietivosť, farba a polarizácia, senzormi na snímanie svetla ako zdrojmi umelého osvetlenia. Vysvetlený je fotoelektrický jav, popísané sú snímače pre meranie svetla, svetelné zdroje – žiarovka a LED dióda. Uvedená je základná činnosť vybraného obvodu pre realizáciu snímača, pokus so snímačom, jeho prepojenie s počítačom, programové riešenie a analýza jeho vlastností.
Meno študenta:Mária HÁJNIKOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
Obhajoba práce:jún 2008

Téma bakalárskej práce:Meranie času a časových intervalov
Anotácia:
Témou bakalárskej práce je meranie času a časových intervalov. Práca pojednáva o teoretických poznatkoch o čase, o podobách času, o histórií a princípoch merania času. Pojednáva aj o realizácií snímača na doske plošných spojov, popisuje merací elektronický obvod určený na merania kapacity kondenzátorov a jeho využitie pri meraní času, popísané sú prvky použité v elektronickom obvode. Popísaný je postup merania na počítači potrebný k meraniu a spracovaniu hodnôt a samotné merania a experimenty sú potom analyzované.
Meno študenta:Pavol KISS
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Dušan PRASLIČKA, PhD.
Obhajoba práce:jún 2008

Téma bakalárskej práce:Snímanie a vyhodnocovanie vibrácií vznikajúcich pri kontakte – únavovom namáhaní
Anotácia:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou snímania a vyhodnocovania vibrácií vznikajúcich pri kontakte – únavovom namáhaní. Charakterizuje teoretické poznatky o fyzikálnej podstate snímačov, vyčleňuje a prehľadne spracováva informácie o voľne dostupných údajoch zadanej veličiny. Pojednáva o zhodnotení aktuálneho stavu snímačov, ktoré sa využívajú na meranie danej veličiny a niektorých jej parametrov. Navrhnutá je elektronika snímača, jednotlivé obvody, výsledná doska plošného spoja a vypracovaný je návrh spracovania signálu. Obvod je vyskúšaný a spracované sú merania pre overenie vlastností výstupu snímača. Práca sa zaoberá aj otázkou aplikácie snímača pre zadané únavové namáhanie na skúšobnom zariadení typu R-MAT 2 a R-MAT-2A, kde sa bude snímač využívať.
Meno študenta:Marián KLOCHÁŇ
Vedúci bakalárskej práce:doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.
Obhajoba práce:jún 2008

Téma bakalárskej práce:Meranie teploty, metódy a moderné senzory
Anotácia:
Bakalárska práca sa zaoberá teplotou. Spracované sú teoretické poznatky o teplote, teple a najpoužívanejších stupniciach pre meranie teploty. Venuje sa meraniu teploty, histórií a spôsobom merania a fyzikálnej podstate dotykových a bezdotykových senzorov používaných na meranie teploty. Práca sa zaoberá návrhom meracieho reťazca pre meranie teploty, výberom senzora a príslušnej elektroniky, zhotovením zariadenia, kalibráciou a experimentálnym meraním statickej a dynamickej charakteristiky. Posledná časť sa venuje digitalizácií a spracovaniu signálu vystupujúceho zo zhotoveného zariadenia a návrhu programu pre zobrazovanie a ukladanie nameranej teploty.
Meno študenta:Peter KOLARČÍK
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Dušan PRASLIČKA, PhD.
Obhajoba práce:jún 2008

Téma bakalárskej práce:Realizácia indikátora magnetického poľa na báze dostupných snímačov
Anotácia:
Bakalárska práca predstavuje realizáciu indikátora magnetického poľa na báze dostupných snímačov. Táto práca má slúžiť na prezentáciu magnetorezistívneho snímača HMC 1021Z od firmy HONEYWELL a potvrdenie katalógových parametrov mostíka HMC udávaných výrobcom. Cieľom práce je pojednať o fyzikálnej podstate snímanej veličiny, navrhnúť obvodové zapojenie snímača, realizovať funkčný vzor snímača a spracovať výstupný signál snímača v počítači. Práca má zároveň slúžiť ako pomôcka pri štúdiu a skúmaní vlastnostní a charakteristík snímačov magnetického poľa.
Meno študenta:Zdenko MACEJKO
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Ivan MIKITA, PhD.
Obhajoba práce:jún 2008

Téma bakalárskej práce:Snímanie otáčok a uhlovej rýchlosti rotujúcej vzorky na skúšobnom laboratórnom zariadení
Anotácia:
Bakalárska práca pojednáva o snímaní otáčok uhlovej rýchlosti rotujúcej vzorky na skúšobnom laboratórnom zariadení. Zaoberá sa teoretickými poznatkami o otáčkach a uhlovej rýchlosti, rozdelením snímačov otáčok a ich fyzikálnymi princípmi a zároveň popisuje súčasný stav snímačov ponúkaných na trhu. Pojednáva tiež o realizácií snímača na doske plošných spojov, popisuje použitý stabilizátor napätia a oscilátor. Pojednáva o laboratórnom počítači potrebnom na merania a spracovanie hodnôt. Zaoberá sa experimentmi a meraním, uvádza postup merania a analýzu nameraných dát.
Meno študenta:Tomáš PAULIK
Vedúci bakalárskej práce:doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.
Obhajoba práce:jún 2008

Téma bakalárskej práce:Snímanie a identifikácia akustického signálu
Anotácia:
Témou bakalárskej práce je snímanie a identifikácia akustického signálu. Práca pojednáva o teoretických poznatkoch a fyzikálnej podstate snímačov zvuku, ich funkčnom rozdelení a opise základných vlastností. Práca navrhuje jednoduchú aplikáciu snímača a počítačovú simuláciu obvodového zapojenia snímača. Zaoberá sa realizáciou snímača na doske plošných spojov, opisuje meracie pracovisko a charakteristiku zvukovej karty. Objektom skúmania je snímač v obvodovom zapojení. Experimentálne sa overujú vlastnosti snímača a následne sa spracúva výstupný signál pomocou softvérového prostredia. Výstupy sú zaznamenané formou tabuliek a grafov.
Meno študenta:Marián SABOL
Vedúci bakalárskej práce:doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
Obhajoba práce:jún 2008