2000


New Trends in Aviation Development - 2000

Our Department participated in the organization of the conference by preparing of the "Applied magnetometry" section.

Scientific board:

  • Col. Assoc. Prof. Ing. Anton HRBÁŇ, CSc. - rector

  • Assoc. Prof. RNDr. František OLEJNÍK, CSc. - prorector for science

Sections:

  • avionic and weapon aircraft systems

  • applied magnetometry

  • aviation ground infromation systems

  • aircrafts' and engines' design and operation

  • military aviation applications

  • information technologies, modelling and simulations in aviation

  • aviation operations and environmentalistics

Contributions presented in the "Applied magnetometry" section:


Contribution title
ŠTÚDIUM ŠTRUKTÚRNYCH PRECHODOV V KVAPALNÝCH KRYŠTÁLOCH DOPOVANÝCH JEMNÝMI MAGNETICKÝMI ČASTICAMI
Author(s)
L. TOMČO, P. KOPČANSKÝ, M. KONARECKÁ, I. POTOČOVÁ, M. TIMKO, J. JADZYN a G. CZECHOWSKI
Key words
jemné magnetické častice, kvapalné kryštály, Freederickszov prechod
Annotation
Pridaním jemných magnetických častíc o priemere 10 nm do kvapalných kryštálov možno syntetizovať nové materiály známe ako feronematiká, ferosmektiká resp. ferocholesteriká. Tieto nové materiály majú omnoho vyššiu odozvu na vonkajšie magnetické pole ako čisté kvapalné kryštály. Cieľom tejto práce bolo pripraviť spomínané stabilné kompozitné systémy obsahujúce jemné magnetické čatice rozptýlené v kvapalnom kryštáli 8CB, ktorý má nematickú a smektickú fázu. Na týchto systémoch boli preskúmané štruktúrne prechody (elektrický a magnetický Freederickszov prechod) v závislosti na koncentrácii magnetických častíc a intenzite vonkajšieho magnetického poľa. Experimentálne výsledky boli diskutované v rámci Burylovej-Raikherovej teórie a bol nájdený dobrý kvalitatívny súhlas.
Full text of the article

Contribution title
VPLYV BÓRU NA MAGNATICKÉ VLASTNOSTI AMORFNÝCH A NANOKRYŠTALICKÝCH ZLIATIN Fe-Nb-Cu-B
Author(s)
Rastislav ANDREJCO, Eva KOMOVÁ, Rastislav VARGA, Peter MARKO, Pavol VOJTANÍK
Key words
...
Annotation
...
Full text of the article

Contribution title
NOVÉ MATERIÁLY PRE FEROMAGNETICKÉ SONDY
Author(s)
Pavol BUTVIN, Beata BUTVINOVÁ
Key words
...
Annotation
...
Full text of the article

Contribution title
PRESSURE FORCE SENSOR
Author(s)
Miroslav MOJŽIŠ et al
Key words
properties, force sensor, bearing, measuring apparatus, elastomagnetic sensor
Annotation
The article describes a construction of the 200 kN of pressure force elastomagnetic sensor, a bearing proposal for measuring force transmission and a measuring apparatus principle scheme. The measuring experiment results are discussed in conclusion.
Full text of the article

Contribution title
METROLOGICAL PROPERTIES OF 200 kN PRESSURE FORCE SENSOR
Author(s)
Iveta TOMČÍKOVÁ et al
Key words
...
Annotation
The metrological properties of an elastomagnetic pressure force sensor is presented in this paper. The experimetal results which were obtained by measuring via this sensor have been statistically evaluated by means of an interactive programme.
Full text of the article

Contribution title
NOVÉ TYPY MAGNETOREZISTORŮ
Author(s)
Antonín PLATIL, Michal VOPÁLENSKÝ, Pavel RIPKA
Key words
...
Annotation
Ačkoliv polovodičové typy magnetorezistorů jsou stále používány, vykazují v posledních letech výrazný rozvoj především typy založené na feromagnetických materiálech. Jedná se o senzory magnetického pole založené na anizotropní magnetorezistanci a gigantické magnetorezistanci známé pod názvy AMR a GMR. Tento článek se pokouší stručně popsat základní vlastnosti a možné aplikace těchto nových typů senzorů.
Full text of the article

Contribution title
GIANT MAGNETORESISTANCE - NEW EFFECT FOR MAGNETORESISTIVE SENSORS
Author(s)
Ján DUDÁŠ
Key words
...
Annotation
The effect of magnetic field on electric resistance is shortly described in this paper. Anisotropic magnetoresistance which met technical utilization is shortly described. Magnetic multilayers consisting of alternating magnetic and non-magnetic layers exhibit new phenomena - giant magnetoresistance. The magnetic configuration of multilayers and hence the resistance of the structure is strongly influenced by an applied magnetic field. This effect can be exploited for e.g. for magnetic sensors which could be used in many. Even higher values of magnetoresistance were observed in partially substituted manganates and this efeect was called colossal magnetoresistance.
Full text of the article

Contribution title
POUŽITIE PERMANENTNÝCH MAGNETOV A HALLOVEJ SONDY NA MAGNETODEFEKTOSKOPICKÉ ÚČELY
Author(s)
Vít SETNIČKA, Mojmír KOLLÁR, Jaroslav FRANEK
Key words
...
Annotation
...
Full text of the article

Contribution title
NEPRIAZNIVÝ VPLYV NÍZKOFREKVENČNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO POĽA NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS
Author(s)
Ervína KAHANCOVÁ, Klára MARUŠINOVÁ, Radovan HUDÁK
Key words
low frequency electromagnetic field
Annotation
The main aim of this contribution is to show the negative influence of the low frequency electromagnetic field on human organism. The influence of the low frequency electromagnetic field was conducted on the health officers. They are daily exposed to effect of low frequency electromagnetic fields, because they work with diagnostic devices and personal computers. There are measured and evaluated results from the particular medical institution presented in this contribution.
Full text of the article

Contribution title
SCHUMANNOVE REZONANCIE A ICH GEOFYZIKÁLNY VÝZNAM
Author(s)
Adriena ONDRÁŠKOVÁ, Ľubomír TURŇA, Pavel KOSTECKÝ
Key words
...
Annotation
Možnosť existencie stojatého elektromagnetického vlnenia v sférickom rezonátore tvorenom povrchom Zeme a spodnou ionosférou bola teoreticky predpovedaná v roku 1952 a prvýkrát experimentálne preukázaná v roku 1960. Od tých čias sa oblasti elektromagnetických vĺn veľmi nízkej frekvencie venuje čoraz väčšia pozornosť. Najnižšie vlastné frekvencie uvedeného rezonátora (základné módy) - Schumannove rezonancie (Sch-R) - sa stávajú veľmi zaujímavým objektom pre geofyzikálne monitorovanie. Ich závislosť na stave zemského povrchu a dolnej atmosféry z nich robí nádejný diagnostický prostriedok pre široké oblasti geofyzikálneho výskumu.
Full text of the article

Contribution title
SLABÉ MAGNETICKÉ POLIA IMPULZNÉHO CHARAKTERU V DIAGNOSTIKE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
Author(s)
Karol MARTON
Key words
...
Annotation
...
Full text of the article

Contribution title
VÝPOČET MAGNETICKÝCH POLÍ V OKOLÍ ELEKTRIFIKOVANÝCH DRAH
Author(s)
Josef PALEČEK, Ctibor HENZL
Key words
...
Annotation
...
Full text of the article

Contribution title
MAGNETICKÉ VLASTNOSTI KOLEJNIC Z TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN
Author(s)
Ivan KUČERA
Key words
...
Annotation
...
Full text of the article

Contribution title
VÝCHODISKA PRO APLIKACE ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VYHODNOCUJÍCÍCH ZMĚNY ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ Z HLEDISKA ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY, RESP. RUŠIVÝCH POLÍ, ZEJMÉNA V PRŮMYSLU
Author(s)
Miroslav BREJCHA
Key words
...
Annotation
...
Full text of the article

Contribution title
PŘESNÉ MAGNETOMETRY
Author(s)
Alois TIPEK, Aleš CERMAN, Pavel RIPKA, Petr KAŠPAR, Antonín PLATIL
Key words
...
Annotation
...
Full text of the article

Contribution title
VRCHNÝ ODHAD CHYBOVÉHO POMERU NAVIGAČNÉHO KOMPLEXU
Author(s)
Igor JANČUŠKA
Key words
...
Annotation
V príspevku je odvodený vzťah pre vrchný odhad chybového pomeru sK/sH strednej kvadratickej chyby sK KENS-odhadu polohy a strednej kvadratickej chyby sH HNS-odhadu polohy lietajúceho objektu (LO). Analýza chybového pomeru sK/sH bola vykonaná v anomálnom magnetickom poli Zeme (AMPZ) vybranej lokality Slovenska. Pre tieto účely bola vopred vytvorená diskrétna mapa AMPZ a určené štatistické vlastnosti AMPZ v tejto lokalite.
Full text of the article

Contribution title
POHYB LIETADLA OKOLO ŤAŽISKA
Author(s)
Patrik GONDA, Jozef HUDÁK
Key words
...
Annotation
Cieľom práce je vytvoriť funkčný model určovania pohybu navigovaného prostriedku okolo ťažiska meraním geofyzikálnych polí. Model je založený na využití reálnych snímačov magnetického a gravitačného poľa. Ústredným členom je počítač PC, ktorý riadi a vyhodnocuje priebeh celého merania. Ďalším cieľom je vytvoriť softvérové vybavenie, ktoré umožní simuláciu použitých algoritmov, komunikáciu PC so snímačmi, osciloskopické zobrazenie nameraných a vypočítaných hodnôt a ich vizuálnu interpretáciu.
Full text of the article

Contribution title
AUTONÓMNY MULTISENZORICKÝ PODSYSTÉM ZÍSKAVANIA A SPRACOVÁVANIA INFORMÁCIÍ
Author(s)
Jaroslav ČOPÍK, Jozef HUDÁK
Key words
...
Annotation
Multisenzorický podsystém tvorí základný autonómny prvok automatizovaného informačného systému, ktorý získava, spracúva a zaznamenáva informácie o fyzikálnych poliach vo svojom okolí. Samostatná činnosť senzorového podsystému a disponzibilita istou mierou inteligencie mu umožňuje účinne obmedzovať množstvo redundancie v odosielaných informáciách určených pre užívateľa vybaveného vizualizujúcim PC. V práci je názorne teoreticky a následne aj prakticky ukázaný spôsob tvorby autonómneho multisenzorického podsystému získavania a spracovávania informácií s DSP procesorom ADSP-2181. Popisovaný multisenzorický podsystém pracuje v štyroch režimoch: pohotovostnom, monitorovacom, poplachovom a tichom režime.
Full text of the article

Contribution title
VYUŽITIE PRÍSTROJA VEMA 030 VO VÝUČBE
Author(s)
Tatiana DENISOVÁ
Key words
...
Annotation
...
Full text of the article

Contribution title
K VÝPOČTU MAGNETIZÁCIE ROTAČNE SYMETRICKÝCH TELIES
Author(s)
Dalibor BLAŽEK, Josef BLAŽEK
Key words
...
Annotation
...
Full text of the article

Contribution title
TVAR JADRA SOLENOIDU A JEHO ROZPTYLOVÉ POLE
Author(s)
Ivan MIKITA, Dušan PRASLIČKA
Key words
...
Annotation
...
Full text of the article

Contribution title
NIEKTORÉ VLASTNOSTI MAGNETOREZISTÍVNYCH SENZOROV HMC 1021
Author(s)
Dušan PRASLIČKA, Alexius KLINDA
Key words
...
Annotation
...
Full text of the article

Contribution title
WIENEROVA FILTRÁCIA ZAŠUMENÝCH 2D SIGNÁLOV
Author(s)
Václav MOUCHA
Key words
Článok je zameraný na realizáciu dvoch veľmi jednoduchých, ale účinných typov Wienerových filtrov a ich aplikáciu na zlepšenie čitateľnosti zašumených obrazov.
Annotation
Wienerova filtrácia
Full text of the article

Contribution title
IMPLEMENTATION OF LUM SMOOTHERS
Author(s)
Rastislav LUKÁČ
Key words
LUM filters, noise suppression, positive Boolean function, stack filters
Annotation
The aim of this paper deals with implementation of LUM (a lower-upper-middle) smoothers. To exclude the complicated sorting, positive Boolean functions (PBF) that represent various smoothing levels done by the LUM smoother were obtained through permutation coloring concept. Thus, LUM smoothers can be expressed as stack filters and thanks to the threshold decomposition and stacking properties implemented by VLSI technology. However, the complexity of PBF is increased with increased smoothing level of LUM smoother, markedly, that is a limited factor for practical purposes. In this paper is presented a new algorithm for the determination of LUM smoother PBF output according to binary input set.
Full text of the article

Contribution title
REDUCTION OF PERMUTATION GROUP BY THE COLORING INFORMATION
Author(s)
Rastislav LUKÁČ, Stanislav MARCHEVSKÝ
Key words
permutation theory, coloring, temporal information, rank-order information, image processing
Annotation
This paper is focused to the permutation theory as the base for permutation filters. The permutation filters, a class of nonlinear filters are based on the mapping from temporal-ordered to rank-ordered observation vectors. The aim of this paper is oriented to the reduction of permutation group by the coloring information, i.e. an equivalence relation applied to full permutation groups. The effect of coloring methods is presented and compared in the form of tables and pictures.
Full text of the article

Contribution title
UTILISATION OF IMPULSE DETECTOR IN CONJUCTION WITH NORMALISED CONSTRAINED ADAPTIVE LMS L-FILTER TO REDUCTION OF MIXED NOISE
Author(s)
Róbert HUDEC, Stanislav MARCHEVSKÝ
Key words
LMS L-filters, adaptive filters, adaptation algorithms, impulse detector
Annotation
In this paper, one kind of adaptive LMS filters based on order statistics is used for two-dimensional static images degraded by mixed noise. The normalised constrained adaptive LMS L-filter (L-NC) in combination with some method of impulse detection is designed to suppression of mixed noise. Furthermore, the mixed noise is consisting from zero-mean additive white „Gaussian“ and impulsive noise. These are variant types of noise, which require different methods to their suppression. The main aim is to separate both noises each other. Thus, the separated noises are adapted particularly by minimising of the Mean Square Error (MSE) parameter. As adaptation method is used the Least Mean Square (LMS) algorithm, which offers a simple design of filter coefficients.
Full text of the article

Contribution title
VIRTUÁLNY MERACÍ PRÍSTROJ NA BÁZE MODULU MAGNETOMETRA HMR2300 A JEHO VYUŽITIE V PROCESE VÝUKY PREDMETU TEÓRIA MAGNETICKÉHO POĽA
Author(s)
Jozef HUDÁK, Jaroslav ČOPÍK, Branislav MIKUŠ
Key words
...
Annotation
Potreba komplexnejšieho využitia trojzložkového modulu magnetometra HMR2300 (zloženého zo senzorov rady HMC10XX) vo vyučovacom procese si vynútila vytvorenie vlastného programového vybavenia. Výsledkom snahy autorov bolo vytvorenie virtuálneho meracieho prístroja – Virtuálneho magnetometra.
Full text of the article

Contribution title
ŠTÚDIA ĽAHKÉHO BEZPILOTNÉHO PRIESKUMNÉHO VRTUĽNÍKA
Author(s)
Dušan NEŠTRÁK, Jozef HUDÁK
Key words
...
Annotation
Článok si kladie za cieľ stručne informovať odbornú verejnosť o súčasnom stave riešenie vývojovej štúdie funkčného vzoru ľahkého bezpilotného vrtuľníka a pozemného mobilného operačného pracoviska, zabezpečujúceho jeho riadenie a kontrolu letu, na pracoviskách Vojenskej leteckej akadémie gen. M.R.Štefánika v Košiciach.
Full text of the article