2006


New Trends in Aviation Development - 2006

The Faculty of Aeronautics of the Technical University of Košice and the Military Aviation Technical and Testing Institute in Košice organized on the 6th - 8th September 2006 the 7th international scientific conference "NEW TRENDS IN AVIATION DEVELOPMENT". Our Department participated in the conference organization by the preparation of the "Applied magnetometry" section.

Conference chairmen:

 • chairman of the board of directors, president of the CSA, a.s. Dr. h. c. Ing. Jaroslav Tvrdík

 • chef commander of the Slovak Air Force brig. gen. Ing. Juraj Baránek

Scientific board of the conference:

 • dean of the Faculty of Aeronautics of the TU Košice Assoc. Prof. RNDr, František Olejník, CSc.

 • director of the Military Aviation Technical and Testing Institute in Košice Ing. Rudolf Slávka, CSc.

Conference topics:

 • construction and operation of aircrafts and aviation systems

 • aviation management and air traffic control

 • development of aviation and army air defence in the conditions the Slovak military

 • education and specialized training in aviation

 • measurement and diagnostic systems

 • aviation navigation

 • modelling and simulation

 • aviation simulators

 • applied magnetometry


The conference was influenced by the accident in the classrooms and laboratories

The accident happend in January and the Laboratory of Magnetometry was damaged significantly.


Presented contributions in the "APPLIED MAGNETOMETRY" section:

Contribution title
AKO A ČO UČIŤ BAKALÁRA - SENZORIKA?
Author(s)
Josef BLAŽEK, Jozef HUDÁK, Václav MOUCHA
Katedra leteckej technickej prípravy, Leteckej fakulty Technickej univerzity, Rampová 7, 041 21 Košice
Key words
vzdelávanie, senzorika, študijný program, formy a metódy vzdelávania
Annotation
Príspevok opisuje základné východiská, ciele a metodiku riešenia projektu Kega.3/3142/05 v rámci ktorého sa riešiteľský kolektív snaží na základe analýz a dostupných moderných vzdelávacích materiálov vytvoriť nový alternatívny študijný program bakalárskeho stupňa zameraný na senzoriku. Hlavnou otázkou je „Čo a ako učiť bakalára - senzorika“.
Full text of the article

Contribution title
MIKROMAGNETICKÉ METÓDY, SENZOROVÉ SYSTÉMY A ICH APLIKÁCIE V NDE
Author(s)
Jan BYDŽOVSKÝ, Jozef PAĽA a Elemír UŠÁK
Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Key words
nedeštruktívna diagnostika, aplikovaná magnetometria, multiparametrický senzor
Annotation
Nedeštruktívna diagnostika degeneratívnych zmien materiálov je v súčasnosti nepostrádateľným technologickým procesom v rámci zaistenia kvality a najmä bezpečnosti výrobnej produkcie a následnej prevádzky. Obsahom príspevku je dizajn multiparametrických senzorov zameraný na vplyv vzduchovej medzery, ako aj niektoré výsledky získané pri analýze vplyvu plastickej deformácie nízkouhlíkatej oceli na zmenu hustoty a rozloženia dislokácií. Súčasne si príspevok kladie za cieľ oboznámiť odbornú verejnosť s aktuálnym stavom problematiky v danej oblasti aplikovanej magnetometrie.
Táto práca bola finančne podporovaná grantami VEGA 1/0143/03 a VEGA 1/3116/06.
Full text of the article

Contribution title
EXTREMELY LOW-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS IN THE SLOVAKIAN AND CZECH LEGISLATIONS
Author(s)
Eleonora ČERMÁKOVÁ
BRNO, UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Faculty of Civil Engineering, Dpt. of Physics, Žižkova 17, 602 00 Brno, Czech Rep
Key words
...
Annotation
The developing electronization - develops and modifies the legislations concerned with residential and working spaces from the point of view of electromagnetic fields. The present time develops and produces legislation concerned with reference values for extremely low frequencies of electromagnetic fields, and a maximum admissible current densities in human body for these frequencies. The article points to the differences between the Slovakian and the Czech legislations in relation to the EU legislation.
Full text of the article

Contribution title
EMISSION OF ELECTROMAGNETIC FIELDS FROM HIGH-VOLTAGE ENERGETIC DISTRIBUTIONS AND THE ENERGETIC LAW
Author(s)
Eleonora ČERMÁKOVÁ
BRNO, UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Faculty of Civil Engineering, Dpt. of Physics, Žižkova 17, 602 00 Brno, Czech Rep
Key words
...
Annotation
The article deals with the question of whether the law 480/2000 Sb. on protection of health against non-ionizing radiation is fulfilled also for conductors with basic insulation which does not shield electromagnetic fields emitted by such distributions. In the measurements of the electric and magnetic components emitted by 22 kV HV distribution in the area Zálesí (southern Moravia) drawn in a plane arrangement on a console with a pitch designed for insulated line...
Full text of the article

Contribution title
EMISSION OF ELECTROMAGNETIC FIELDS FROM HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION WITH BASIC INSULATION AND GEODETIC MEASUREMENTS
Author(s)
Eleonora ČERMÁKOVÁ, Jiří VONDRÁK
BRNO, UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Faculty of Civil Engineering, Dpt. of Physics, Žižkova 17, 602 00 Brno, Czech Rep
Key words
...
Annotation
The geodetic measurements of the mutual distance between the energetic distributions of 22 kV and their distance from the ground were carried out to verify the technically determined distances of HV conductors. The measurement was made by the use of the electronic station Topcon GPT 2006.
Full text of the article

Contribution title
EFFECT OF MAGNETIC FIELD ON ELECTRIC CHARGE TRANSPORT IN THIN HOLMIUM FILMS AT LOW TEMPERATURES
Author(s)
Ján DUDÁŠ, Milan GUZAN
Department of Theoretical Electrotechnics and Electrical Measurement, Technical University of Košice, Slovakia
Iwona GOSČIAŇSKA
Institute of Physics, A.Mickiewicz University, Umultowska 85, 61-614 Poznaň, Poland
Jozef BAGI
Húskova 61, 041 11 Košice, Slovakia
Key words
...
Annotation
High precision electrical resistance measurements were performed on holmium bulk and thin films (UHV) samples in the temperature range from 4.2 K up to 300 K in zero magnetic filed and in magnetic fields up to 5 T below ~ 150 K. A „knee-like“ resistance anomaly was observed near the transition from paramagnetic state to basal-plane
spiral structure in bulk with the Néel temperature TN = 128.9 K and below 127 K in Ho films in a thickness range from 98 nm to 215 nm. Application of magnetic field parallel to the substrate and thin film plane for temperatures below ~ 150 K caused the decrease of resistance value with increasing magnetic flux density. The X-ray diffraction of Ho films revealed diffraction peaks originating from the h.c.p. structure of Ho and those from holmium dihydride.
Full text of the article

Contribution title
MOŽNOSTI VYUŽITIA POZEMNÉHO RIADIACEHO PRACOVISKA PRE MONITOROVANIE A RIADENIE OBJEKTOV V PRIESTORE
Author(s)
Jozef GALANDA, Jozef HUDÁK
Technická univerzita, Rampová 7, 041 21 Košice
Key words
bezpilotný prostriedok, 3D vizualizácia, riadiace pracovisko
Annotation
Jednou z hlavných požiadaviek na vlastnosti návrhu riešenia pozemného riadiaceho pracoviska (PRP) pre riadenie ľahkého bezpilotného prieskumného vrtuľníka bola možnosť 3D vizualizácie záujmového priestoru na virtuálnej mape terénu, založenej na reálnych základoch s možnosťou zobrazenia prieskumných, aplikačných a iných informácií a vzdialeného riadenia pohybu daného objektu v tomto priestore. Navrhnutú koncepciu PRP je možné v súčasnosti využiť v najrôznejších odvetviach ľudskej činnosti, nielen v tej, pre ktorú bol navrhovaný. V prvej časti príspevku je podaný výklad možnosti a vlastností PRP. V druhej časti sú načrtnuté aplikačné možnosti využitia PRP aj v iných odvetviach výskumu a aplikácií v praxi.
Full text of the article

Contribution title
HELMHOLTZOVE CIEVKY PRE LABORATÓRIUM APLIKOVANEJ MAGNETOMETRIE
Author(s)
Patrik GONDA, Jozef HUDÁK, Josef BLAŽEK
Technická univerzita, Rampová 7, 041 21 Košice
Key words
homogénne magnetické pole, Helmholtzove cievky
Annotation
Pri mnohých fyzikálnych experimentoch je potrebné mať v istom objeme definované, stacionárne alebo v čase premenné, homogénne magnetické pole. Pre potreby laboratória aplikovanej magnetometrie sme sa rozhodli pre konštrukciu Helmholtzových cievok. Na účely automatizácie merania sú cievky vybavené riadiacim procesorom, ktorý umožňuje tak autonómne riadenie pretekajúceho prúdu, ako aj ovládanie z riadiaceho počítača.
Full text of the article

Contribution title
URČOVANIE TEPLÔT MAGNETICKÝCH FÁZOVÝCH PRECHODOV LANTANOIDOV A ICH TENKÝCH VRSTIEV Z AUTOMATIZOVANÝCH MERANÍ TEPLOTNÝCH ZÁVISLOSTÍ FYZIKÁLNYCH VELIČÍN V NEEKVIDISTANTNÝCH BODOCH
Author(s)
Milan GUZAN, Ján DUDÁŠ
Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania FEI, Technická univerzita, Park Komenského 3, 043 89 Košice
Key words
...
Annotation
V článku je prezentovaná úprava štandardnej metódy určovania teplôt magnetických fázových prechodov magnetických látok z teplotných závislostí fyzikálnych veličín nameraných v neekvidistantných bodoch. Tieto teploty boli určované ako lokálne extrémy teplotných závislostí fyzikálnych veličín resp. ich prvých derivácií podľa teploty. Najpoužívanejšia aproximácia v súlade s metódou najmenších štvorcov bola robená polynómom stupňa 2 až 5 postupne pre nepárne n-tice (n=3,5,7,9) v teplotnom intervale v okolí magnetického fázového prechodu. Automatizované meranie teplotných závislostí fyzikálnych veličín poskytuje pri podrobnom mapovaní až stovky experimentálnych hodnôt v okolí fázového prechodu a to si vyžiadalo úpravu metodiky vyhodnocovania experimentálnych údajov – rozšírenie n-tíc z pôvodne maximálne 9 na niekoľko desiatok.
Full text of the article

Contribution title
INSULATING PROPERTIES OF OIL BASED MAGNETIC LIQUIDS
Author(s)
F. HERCHL, P. KOPČANSKÝ, M. TIMKO, M. KONERACKÁ, I. POTOČOVÁ
Institute of Experimental Physics SAS, Watsonova 47, 043 53 Košice, Slovakia
K. MARTON
Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Technical University, Letná 9/A, 041 20 Košice, Slovakia
L. TOMČO
Faculty of Aeronautics, Rampová 7, 041 21 Košice, Slovakia
Key words
...
Annotation
Magnetic liquid is a suspension of very fine magnetic particles of the order of 10 nm. Oil based magnetic fluids enable better cooling of transformers than pure transformer oils. The presence of foreign particles in liquid dielectric has a great effect on its breakdown withstand. The aim of this work is to investigate the DC and AC breakdown voltage distribution of magnetic fluid and compare it with theoretical model of Duxbury and Leath. The time dependences of the breakdown development were measured with help of an inductive probe and an oscilloscope with its own memory. It has been found, that addition of certain amount of magnetic particles into transformer oil improves its breakdown withstand also by DC voltage.
Full text of the article

Contribution title
MAGNETOMETR S PCB FLUXGATE SENZORY A PULSNÍM BUZENÍM
Author(s)
Michal JANOŠEK, Jan KUBÍK, Pavel RIPKA
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření, Technická 2, 166 27 PRAHA 6, Česká republika
Key words
magnetometr, fluxgate senzor
Annotation
Senzory fluxgate, využívané např. při konstrukci elektronického kompasu, jsou tradičně realizovány jako rozměrné, precizní vinuté cívky s feromagnetickým jádrem. Tato konstrukce je však velmi drahá a výsledné senzory jsou velké. K jejich činnosti je dále třeba budicího proudu, a při standardním řešení – buzení sinusovým proudem – se nepříjemně projevuje zvýšená spotřeba senzoru, nezávisle na tom jak velké pole se měří, pokud není využito ladění budicí cívky paralelním kondenzátorem.Tyto aspekty vedly k vyvinutí specifické PCB fluxgate sondy (rozměrové výhody, náklady), která byla využita v magnetometru s využitím pulsního buzení (snížení spotřeby) a s použitím alternativní metody zpracování signálu.
Full text of the article

Contribution title
PERMINVAR EFFECT IN SELECTED SOFT MAGNETIC MATERIALS
Author(s)
Eva KOMOVÁ, Dušan PRASLIČKA
Faculty of Aeronautics, Technical University, Rampová 7, 041 21 Košice, Slovakia
Marek VARGA, Rastislav VARGA, Pavol VOJTANÍK
Institute of Physics, Fac.Sci., P. J. Šafárik University, Park Angelinum 9, 041 54 Košice, Slovakia
Key words
...
Annotation
Magnetic aftereffect processes influence sensitivity of some ferromagnetic materials in low magnetic fields. They can by examined by Perminvar effect (PE) investigations. Experimental study of the PE and determination of the critical field values HCR are important for understanding of the magnetization processes in amorphous and partially crystallised materials (nanocrystalline materials). In our work Perminvar effect have been investigated on the set of Fe73,5-xNixCu1Nb3Si13,5B9 (x = 0, 5, 15, 20, 25 at. %) alloys and on the Fe44,5Co44,5Zr7B4 sample by susceptibility measurements after different thermal treatments.
Full text of the article

Contribution title
OPTIMALIZÁCIA ROZLOŽENIA VINUTIA SNÍMAČOV A BUDIČOV MAGNETICKÉHO POĽA
Author(s)
Ivan MIKITA, Václav MOUCHA, Josef BLAŽEK
Katedra leteckej technickej prípravy, Leteckej fakulty Technickej univerzity, Rampová 7, 041 21 Košice
Key words
...
Annotation
V článku je uvedený nový pohľad na usporiadanie meracieho systému budič – snímač pri prúdovom budení. Jedným z významných parametrov, ktorý pozitívne ovplyvňuje vlastnosti indukčných snímačov je tzv. prúdová citlivosť. Na druhej strane, hodnota prúdovej citlivosti je do značnej miery závislá aj od geometrie a parametrov vinutia. Analýza snímačov a budičov magnetického poľa je zameraná na skúmanie vplyvu objemu, rozloženia a parametrov vinutia. Výsledkom analýzy je optimalizácia rozloženia a parametrov vinutí pre rôzne tvary feromagnetických jadier a pre rôzne spôsoby budenia.
Full text of the article

Contribution title
ANALÝZA VPLYVU ZMENY PARAMETROV MAGNETICKÝCH MATERIÁLOV NA VLASTNOSTI ELEKTROMAGNETICKÝCH SYSTÉMOV BUDIČ - SNÍMAČ
Author(s)
Ivan MIKITA, Václav MOUCHA, Dušan PRASLIČKA
Katedra leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty Technickej univerzity, Rampová 7, 041 21 Košice
Key words
...
Annotation
Modelovaniu, analýze a simulácii vlastností snímacích a budiacich magnetických obvodov sa v mnohých vývojových pracoviskách aj v súčasnosti venuje stále veľká pozornosť. Tento záujem súvisí nielen so skúmaním a objavovaním nových možností aplikácií, ale často aj s vývojom nových materiálov, hľadaním nových princípov a využitím nových technológií. Naše pracovisko sa v poslednom období úspešne zaoberalo analýzou, modelovaním a praktickým overovaním vlastností magnetických budičov a snímačov so zameraním na skúmanie vplyv tvaru magnetického obvodu a rozloženia vinutia na vlastnosti indukčných snímačov. Doteraz však nebol analyzovaný vplyv zloženia a parametrov feromagnetických materiálov používaných pre konštrukcii jadier na vlastnosti magnetických obvodov. V článku je uvedený postup analýzy, simulácia a diskusia dosiahnutých výsledkov pri skúmaní magnetických obvodov s rôznymi magnetickými materiálmi a to pri jednosmernom alebo striedavom budení.
Full text of the article

Contribution title
MAGNETICKÁ OCHRANA A ZABEZPEČENIE OBJEKTOV
Author(s)
Branislav MIKUŠ, Jozef HUDÁK, Ivan MIKITA
Katedra leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty Technickej univerzity, Rampová 7, 041 21 Košice
Key words
...
Annotation
Článok sa zaoberá možnosťami použitia magnetického poľa pri objektovej ochrane. Jeho meranie je realizované pomocou jednotlivých druhov snímačov, pričom dôraz je kladený na magnetorezistívne snímače HMR od firmy HONEYWELL. V článku je predstavená koncepcia systému na objektovú ochranu s využitím merania magnetického poľa v priestore chráneného objektu, ako aj analýza meraných údajov a návrhy na registráciu činností (pohybu) v sledovanom objekte.
Full text of the article

Contribution title
MOTIVÁCIA ZÁUJMU O TECHNICKÉ VEDY A TECHNOLÓGIE
Author(s)
Václav MOUCHA, Josef BLAŽEK
Katedra leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty Technickej univerzity, Rampová 7, 041 21 Košice
Key words
...
Annotation
Všeobecný trend znižovania záujmu študentov o vedu a technológie sa podľa prieskumov zverejnených na konferencii OECD s názvom „Declining Student Enrolment in Science and Technology“, konanej 14. – 15. nov. 2005 v Amsterdame, objavuje vo väčšine európskych krajín už na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia. Z uvedenej konferencie vyplývajú mnohé závažné celospoločenské podnety pre vytváranie podmienok zvýšenia atraktívnosti a tým aj záujmu o štúdium technických vied a moderných technológií. V článku je uvedený prehľad podstatných východísk a odporúčaní, ktoré boli prezentované na konferencii v Amsterdame pre spolupracujúce európske krajiny. Ďalej sú opísané vybrané motivačné aktivity vo výučbe elektrotechnických predmetov a vo vedeckej činnosti uskutočnené na katedre leteckej technickej prípravy za posledných 10 rokov a tiež diskusia názorov a výsledkov vlastných skúseností v motivácii študentov.
Full text of the article

Contribution title
KOMPAKTNÍ KOMPAS S PCB FLUXGATE SENZORY
Author(s)
Vojtěch PETRUCHA, Jan VČELÁK
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření, Technická 2, 166 27 PRAHA 6, Česká republika
Key words
...
Annotation
Kompaktní fluxgate kompas s elektronickou kompenzací náklonu a digitálním výstupem dat. Cílem projektu je sestrojení elektronického digitálního kompasu s použitím miniaturních PCB (fluxgate senzory vyrobené technologií plošných spojů) fluxgate senzorů magnetického pole, které umožňují dosáhnout lepší přesnosti oproti AMR senzorům a menší spotřeby elektrické energie oproti většímu typu fluxgate senzoru.
Kompas je tvořen ortogonálně umístněnými trojicemi fluxgate magnetometrů a MEMS akcelerometrů. Elektronika se sestává z modulu napájení, buzení fluxgate senzorů, zpracování signálu z fluxgate senzorů a modulu s delta-sigma AD převodníky. Díky pulsnímu buzení se podařilo snížit celkový výkon potřebný k provozu kompasu pod 2W. Zpracování impulsního signálu z fluxgate senzorů je provedeno metodou řízené integrace pouze v aktivní části periody. Mechanickou konstrukci tvoří celkem čtyři 4-vrstvé plošné spoje, které jsou spolu se senzory vestavěny v dutině laminátové tyče s průměrem 48mm a délkou 230 mm. Kompas je vybaven digitálním výstupem dat po rozhranní UART. Pro testování byl postaven modul obsahující napájecí akumulátory a převodník sériové linky na USB. Budou diskutovány dosažené výsledky ve srovnání s kompasem s větším typem fluxgate senzoru a s AMR senzory magnetického pole.
Full text of the article

Contribution title
ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU FLUXGATE SONDY ZÁSUVNOU MĚŘICÍ KARTOU A PC
Author(s)
Antonín PLATIL
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření, Technická 2, 166 27 PRAHA 6, Česká republika
Key words
...
Annotation
Pomocí komerčně dostupných prostředků digitalizace signálu a s použitím příslušného software je možné realizovat magnetometr s fluxgate sondou bez použití specializované elektroniky – jen s univerzální multifunkční měřicí kartou a minimem dalších součástek. Ačkoliv v současnosti dosažené parametry nejsou zcela uspokojující (rozlišení 16-bitového AČP v rozsahu zemského mg. pole je mnohem horší než šum samotné fluxgate sondy), experimenty naznačují cestu pro budoucí implementaci takovýchto systémů jakmile se stanou dostupnějšími systémy s rozlišením 20 a více bitů. Pro některé aplikace by mohlo vyhovět i stávající řešení.
Full text of the article

Contribution title
THE MAGNETIC FIELD SIMULATION INSIDE BUILDING CONSTRUCTIONS UNDER HIGH VOLTAGE LINES DEPENDING ON THE MATERIAL PROPERTIES
Author(s)
Petr SMÉKAL
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Faculty of Civil Engineering, Dpt. of Physics, Žižkova 17, 602 00 Brno, Czech Rep.
Key words
...
Annotation
The article presents electromagnetic field simulation inside building constructions under high voltage lines with finish element method in the ANSYS software. Magnetic permeability and electric resistivity are changed in the models within the context of structural composite materials development. In conclusion, the results of particular magnetic field simulations inside building constructions are evaluated depending on practical applications of construction materials for low frequency magnetic field shielding.
Full text of the article

Contribution title
ELASTOMAGNETIC SENSOR FOR TORQUE MEASUREMENT
Author(s)
Iveta TOMČÍKOVÁ, Miroslav MOJŽIŠ
Department of Theoretical Electrotechnics and Electrical Measurement, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Technical University of Košice, Park Komenského 3, 043 89 Košice
Key words
...
Annotation
The paper presents results of the institucional research solved by working team of the Department of Theoretical Electrotechnics and Electrical Measurement (DTEEM), which has been supported by the Institutional project of Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Technical University of Košice, No. 4435.The project deals with a torque sensor using the elastomagnetic effect of ferromagnetic materials for torque measurement. The goal was to create a torque sensor including accessories from homemade materials, to optimize its working conditions experimentally and to determine metrological properties of the measurement set.
Full text of the article

Contribution title
AMORFNÉ MAGNETICKÉ SKLOM POTIAHNUTÉ MIKRODRÔTY
Author(s)
Rastislav VARGA
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 041 54 Košice
Key words
...
Annotation
Amorfné sklom potiahnuté mikrodrôty sú nové materiály, ktoré sa vyznačujú veľmi zaujímavými vlastnosťami. V dôsledku doménovej štruktúry sa mikrodrôty s kladnou magnetostrikciou správajú ako makrospiny a dajú využiť na binárne kódovanie, ako senzory polohy, teploty, magnetoelasické senzory a pod. Magnetické mikrodrôty so zápornou magnetostrikciou majú doménovú štruktúru, ktorá sa skladá z domén so spontánnou magnetizáciou orientovanou cirkulárne. Takéto mikrodrôty slúžia ako senzory magnetického poľa, polohy, elektrického prúdu alebo ako mikrotransformátory.
Full text of the article

Contribution title
MERACÍ SERVER PRE LABORATÓRIUM APLIKOVANEJ MAGNETOMETRIE
Author(s)
Vladimír VASIL, Jozef HUDÁK
Katedra leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty Technickej univerzity, Rampová 7, 041 21 Košice
Key words
...
Annotation
V súčasnosti je merané obrovské množstvo technologických veličín, používajú sa rôzne meracie systémy, prístroje, snímače a komunikačné kanály. Namerané údaje sú ukladané v rôznych formátoch, ktorých spracovávanie a vyhodnocovanie je časovo náročná a zdĺhavá práca. Otázka efektívneho uchovávania nameraných údajov, ich ďalšie spracovanie, prezentácia a poskytovanie okruhu používateľov rôznych kategórií, nadobúda stále väčší význam. Predkladaný článok sa zaoberá stavbou „magnetometrického“ servera, prepojenia rôznych druhov snímačov magnetického poľa, ako aj vhodným návrhom programových prostriedkov na ich spracovanie. Server slúži na organizáciu magnetických meraní, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu a poskytovanie nameraných údajov. Je postavený na technických prostriedkoch PC a OpenSource softvéru.
Full text of the article

Contribution title
OCHRANA DÔLEŽITÝCH OBJEKTOV POMOCOU MULTISENZOROV
Author(s)
Vladimír VASIL, Jozef HUDÁK, Josef BLAŽEK
Katedra leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty Technickej univerzity, Rampová 7, 041 21 Košice
Key words
...
Annotation
Problematike ochrany objektov a priestorov sa venuje stále väčšia a väčšia pozornosť. Súčasné bezpečnostné systémy pomerne rýchlo „zastarávajú“ a prestávajú byť dostatočne spoľahlivé. Preto je potrebné hľadať nové spôsoby a metódy ochrany najmä tam, kde sa zhromažďujú ľudia, respektíve kde sa nachádza technika, ktorú je možné zneužiť pri trestnej činnosti. Predložený článok sa zaoberá návrhom technického riešenia zabezpečovacieho systému založeného na snímaní a vyhodnocovaní zmien magnetického poľa, vibrácií a zvuku, ktorý bude vhodným doplnkom ku „klasickým“, napríklad kamerovým či RF-čipovým systémom.
Full text of the article

Contribution title
ACOUSTIC PROPERTIES OF MATERIALS VIA FEM/BEM
Author(s)
Dušan FOJTŮ, Antonín POLÁŠEK, Lubomír LAPČÍK Jr.
Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Technology, Department of Physics and Material Engineering, Czech Republic
Key words
...
Annotation
Results of the acoustic testing of selected materials used in sound damping constructions are presented. The sound absorption coefficient of the normal incidence wave on tested materials in the frequency range of 50-6000 Hz were determined. Obtained results were confronted with the theoretical numerical prediction models based on BEM/FEM methods as obtained from SAMCEF software. Obtained results allow optimization of the wall structure construction for aerospace, automotive and building industry application. The aim of this research was preparartion and creation of the software module for simulation of material behavour with BEM/FEM.
Full text of the article