Najnovšie prírastkyNajnovšie prírastky knižnice:

Aplikácia numerických simulačných metód v technickej praxi

Predkladaná monografia sumarizuje výsledky najvýznamnejších prác autora z oblasti CAD-CAE aplikácií počítačom podporovaných prostriedkov, ktorým sa autor venoval počas jeho aktívneho pôsobenia v rokoch 1995 až 2015, nie len ako vysokoškolský učiteľ, ale aj ako analytik v technickej praxi pre pevnostné analýzy v odbore Aplikovaná mechanika – Mechanika tuhých a poddajných telies, v ktorom mu bola udelená v roku 2002 aj vedecko-akademická hodnosť PhD. Popisuje metodiku, postupy riešenia s interpretáciou výsledkov jednotlivých úloh, ktoré boli riešené pre technickú prax pre významné spoločnosti, s ktorými autor spolupracoval v minulosti a s niektorými naďalej spolupracuje aj v súčasnosti.
Predstavuje teoreticko-praktickú príručku pre konštrukčnú aplikáciu metódy konečných prvkov (MKP). Je doplnená vybranými časťami teórie potrebnej pre vysvetlenie a pochopenie niektorých častí rozsiahlej problematiky navrhovania a kontroly konštrukčných prvkov pomocou MKP. Vo väčšej miere sa venuje lineárnej statickej analýze s využitím MKP a všeobecnými princípmi a parametrami MKP využiteľnými v štandardných softvéroch aj pre iné analýzy MKP. Je rozdelená do troch tematických celkov:
- Metóda konečných prvkov,
- Metóda geometrických prvkov,
- Aplikácia výpočtových metód a výpočtové správy.
Práca z vedeckého pohľadu dáva návod pre praktickú aplikáciu numerických simulačných metód v praxi pre posudzovanie spôsobilosti konštrukcií a rozvíja grafické metódy interpretácie výsledkov jednotlivých analýz. V prípade využitia metódy geometrických prvkov ide o novú koncepciu základného algoritmu MKP od spoločnosti PTC. Z pedagogického hľadiska poznatky zhrnuté v teoretickej ako aj praktickej časti je možné aplikovať ako pomôcku pri výučbe predmetov zameraných na konštruovanie pomocou počítača a aplikáciu výpočtových numerických simulačných metód. Za prínosy pre prax možno považovať vytvorenie postupov pre správnu aplikáciu MKP a rozpracovanie príslušných algoritmov na spracovanie výsledkov analýz a ich interpretáciu. Oblasť posudzovania technickej spôsobilosti konštrukcií pomocou numerických simulačných metód v rámci technických odborov možno považovať za jednu z nosných pre rozvoj vedeckej práce.
V práci ako v teoretickej, tak aj v praktickej časti, boli použité obrázky a výpočtové riešenia reálne simulovaných modelov autorom, ktoré sú výsledkom jeho samostatnej práce počas jeho aktívneho pôsobenia v technickej praxi doplnené teóriou spracovanou s použitím uvedenej odbornej literatúry.

Základy konštruktívnej geometrie pre letecké odbornosti

Konštruktívna geometria patrí do skupiny základných teoretických predmetov na vysokých školách technického zamerania.
Hlavnou úlohou konštruktívnej geometrie je zobrazovať priestorové útvary do roviny a naopak z daného zobrazenia priestorového útvaru vytvoriť čo najvernejšiu predstavu o tomto útvare. Takto konštruktívna geometria rozvíja schopnosť priestorovej predstavivosti, ktorá je veľmi dôležitá pri štúdiu technických disciplín.
Obsah výučby predmetu Konštruktívna geometria je zameraný na zvládnutie základných techník zobrazovania priestorových objektov do roviny nákresne. Nemenej dôležité je osvojenie si elementárnych vlastností a vzájomných vzťahov pri zobrazovaní objektov a ich využitie v technickej praxi.
Pri výučbe konštruktívnej geometrie sa vo veľkej miere využíva matematické logické myslenie i vyjadrovanie. Dbá sa na presnosť, dôslednosť a vo výslednej podobe zobrazovaných útvarov aj na estetický efekt.
V súčasnosti sa vo všetkých vedných disciplínach využíva výpočtová technika. Jej rýchly grafický výstup (displej, tlačiareň) pri riešení úloh, pomáha efektívne riešiť rôzne problémy technickej praxe. Vedomosti a zručnosti získané vo výučbe konštruktívnej geometrie dávajú predpoklady úspešného zvládnutia počítačovej grafiky v technickej praxi. Nie je však možné zamieňať predmet Konštruktívna geometria s predmetom Technická dokumentácia.
Pri spracovaní podkladov pre túto učebnú pomôcku, jej náplň, rozsah a formu podania autor vychádzal zo súčasnej učebnej osnovy prednášok a cvičení z predmetu Konštruktívna geometria na Leteckej fakulte TU v Košiciach. Snažil sa o prehľadné podanie vybraných kapitol z uvedenej disciplíny, učebná látka je podaná v zhustenej podobe. Poučky sa uvádzajú bez dôkazov, no uvedených je viacero vyriešených príkladov na precvičenie základných poznatkov. Snahou bolo podať minimum učiva, ktoré ale ešte stačí na úspešné zvládnutie problematiky.
Táto učebná pomôcka je prednostne určená pre študentov Leteckej fakulty TU v Košiciach.

Základy navrhovania konštrukcií technických, technologických
a energetických zariadení


Predkladaná publikácia je kompiláciou domácej a zahraničnej odbornej literatúry týkajúcej sa oblasti navrhovania oceľových konštrukcií. Publikácia je určená študentom technických odborov vysokoškolského štúdia ale aj inžinierom pôsobiacim v danej oblasti. Z dôvodu preferovania grafickej interpretácie, predmetná publikácia obsahuje množstvo prevzatých obrázkov s príslušnou výpovednou hodnotou. Oceľové konštrukcie resp. nosné konštrukcie, rámy a pod. sú súčasťou technických, technologických a energetických zariadení, ku ktorým patria rôzne stroje a mechanizmy, strojné systémy atď. Technické, technologické a energetické zariadenia sú realizované buď ako samostatné alebo ako súčasť stavieb, resp. sú realizované s ohľadom na to, či prevádzka týchto zariadení má alebo nemá priamy súvis s konštrukciou stavieb. Pre navrhovanie konštrukcií technických, technologických a energetických zariadení sa obyčajne využívajú postupy z oblasti mechaniky resp. pružnosti a pevnosti, s odporučeniami v normách, v kombinácii s pevnostnými simuláciami pomocou metódy konečných prvkov a v špecifických prípadoch napr. pri prototypoch aj v kombinácii s experimentálnymi meraniami. Pre navrhovanie oceľových konštrukcií, ktorých podstata súvisí s postupmi definovanými v normách týkajúcich sa stavieb, sú na území SR v súčasnosti platné tzv. eurokódy resp. európske normy prevzaté do systému Slovenských technických noriem ako STN EN. V rámci navrhovania konštrukcií technických, technologických a energetických zariadení, pre dosiahnutie spoľahlivej prevádzky konštrukcií týchto zariadení, platia všeobecné princípy a postupy projektovania súvisiace s bezpečnosťou, kvalitou a environmentom, preto sú tieto postupy v úzkom vzťahu s bezpečnostnými aspektmi komplexného procesu projektovania.

Pružnosť a pevnosť

Publikácia je určená študentom vysokých škôl strojárskych špecializácií na Leteckej fakulte TUKE, predovšetkým študentom študijného programu Prevádzka lietadiel. Obsah publikácie je orientovaný na základné druhy pevnostného namáhania z pohľadu teórie pružnosti a pevnosti (ťah a tlak, strih, krut, ohyb, zložené namáhanie, deformácie nosníkov a rámov, škrupiny, nádoby, kotúče, dynamické namáhanie, kontakt, metódy experimentálnej pružnosti a úvod do metódy konečných prvkov).

Stavebná mechanika leteckých konštrukcií

Publikácia je určená študentom vysokých škôl strojárskych špecializácií na Leteckej fakulte TUKE, predovšetkým študentom študijného programu Prevádzka lietadiel. Obsah publikácie je orientovaný na základné druhy pevnostného namáhania leteckých konštrukcií z pohľadu teórie pružnosti a pevnosti (tenkostenné nosníky a konštrukcie, pevnosť a stabilita prútov a dosiek, kritické zaťaženie a únosnosť konštrukcií, výpočet častí nosnej konštrukcie, uchytenie telies v priestore - motorové uloženie).

Základy impulzovej a číslicovej techniky

Vysokoškolská učebnica obsahuje výber základných teoretických a praktických poznatkov z dvoch relatívne samostatných, ale vzájomne nadväzujúcich oblastí, t.j. z oblasti impulzovej techniky a z oblasti číslicovej techniky. Učebnica je určená predovšetkým študentom vysokoškolského štúdia akreditovaných študijných programov Avionické systémy a Senzorika. Obsah učebnice je zameraný na základné teoretické poznatky, ktoré na jednej strane umožňujú získať potrebné vedomosti vyplývajúce z jadra znalostí študijného odboru Elektronika a na druhej strane vytvárajú dobré znalostné predpoklady na úspešné štúdium ďalších nadstavbových odborných predmetov inžinierskeho štúdie a to z oblasti rádiolokácie, rádionavigácie, konštrukcie zložitejších číslicových obvodov a systémov, elektronického merania, číslicového spracovania signálov a i.

FreeMat - Základy práce s programom

Publikácia je venovaná základom práce s programom FreeMat, oboznamuje čitateľa so samotným prostredím, základnými príkazmi a uvádza aj príklady ich použitia a je rozdelená do ôsmich hlavných kapitol. Prvá kapitola predstavuje čitateľovi možnosti použitia programu, druhá ho zoznamuje s pracovným prostredím, základnými typmi premenných a operáciami s nimi. Tretia kapitola vysvetľuje prácu s maticami, štvrtá oboznamuje so základmi riešenia rovníc vo FreeMat-e. Piata a šiesta kapitola sa venujú práci s 2D a 3D grafmi. Siedma kapitola predstavuje základné príkazy pre prácu s obrázkami a zvukom, ôsma kapitola pojednáva o základoch skriptovania, cykloch a tvorbe funkcií.
Výhodou použitia FreeMat-u v učebnom procese je jeho pomerne veľká kompatibilita a podoba práce s prostredím MATLAB-u. Na Katedre leteckej technickej prípravy LF TUKE je FreeMat využitý ako čiastočná náhrada práve programu MATLAB v predmete Modelovanie a simulácia. Čitateľ by mal byť po prečítaní schopný samostatne pracovať v prostredí FreeMat-u.

QtiPlot - Základy práce s programom

Publikácia obsahuje informácie o práci s programom QtiPlot, ktorý je softvérovým nástrojom určeným na analýzu a vizualizáciu údajov. Problematika spracovania údajov a tvorby grafov je súčasťou predmetu Základné vlastnosti snímačov, no svoje uplatnenie nachádza aj v mnohých vedných odboroch ako elektrotechnika, elektronika, matematika, fyzika a podobne.
Obsahom publikácie sú možnosti programu QtiPlot, základné pojmy, postupy tvorby 2D a 3D grafov, prehľad možností príkazového menu a funkcií nachádzajúcich sa v paneloch s nástrojmi a popis dialógových okien, s ktorými sa užívateľ pri práci s programom najčastejšie stretáva. Vysvetlené sú aj princípy činnosti jednotlivých funkcií, tvorba skriptov a samostatná časť je venovaná analýze údajov a kriviek.

Senzorika - Laboratórne cvičenia 1

Publikácia je určená študentom vysokých škôl elektrotechnických špecializácií na Leteckej fakulte TUKE, predovšetkým študentom študijných programov Avionické systémy a Senzorika. Obsah publikácie je orientovaný na teoretické poznatky a prípravu študentov na laboratórne cvičenia, ale poslúži aj ako zdroj užitočných informácií pre odborníkov z praxe.

Základy technickej mechaniky, pružnosti a pevnosti

Publikácia je určená študentom vysokých škôl strojárskych špecializácií na Leteckej fakulte TUKE, predovšetkým študentom študijného programu Prevádzka letísk. Obsah publikácie je orientovaný na základy technickej mechaniky (statiky, kinematiky, dynamiky) a základné druhy pevnostného namáhania z pohľadu teórie pružnosti a pevnosti (ťah a tlak, strih, krut, ohyb, vzper a zložené namáhanie).

Distribuované meracie systémy: Moduly ADAM - 4000

Publikácia je určená študentom Leteckej fakulty, najmä odboru Senzorika. Publikácia sa zaoberá sériou inteligentných modulov ADAM - 4000 so vstavaným mikroprocesorom, určenými hlavne pre tvorbu distribuovaných systémov špeciálne navrhnutých pre prácu v zarušenom prostredí. Moduly sú diaľkovo riadené prostredníctvom jednoduchých príkazov v ASCII formáte, ktoré sú prenášané protokolom RS-485. Moduly umožňujú úpravu, oddelenie, meranie, AD/DA prevod, porovnanie signálov a číslicový prenos údajov.

Pružnosť a pevnosť I.

Publikácia je určená študentom vysokých škôl strojárskych špecializácií na Leteckej fakulte TUKE, predovšetkým študentom študijného programu Prevádzka lietadiel. Obsah publikácie je orientovaný na základné druhy pevnostného namáhania z pohľadu teórie pružnosti a pevnosti (ťah a tlak, strih, krut, ohyb a zložené namáhanie).

Pružnosť a pevnosť II.

Publikácia je určená študentom vysokých škôl strojárskych špecializácií na Leteckej fakulte TUKE, predovšetkým študentom študijného programu Prevádzka letísk. Obsah publikácie je orientovaný na vybrané kapitoly pružnosti a pevnosti z pohľadu špecializácie študentov (deformácie nosníkov a rámov, vzper, dosky, škrupiny, nádoby, kotúče, dynamické namáhanie, kontakt, metódy experimentálnej pružnosti a úvod do metódy konečných prvkov).

Letecké materiály a technológie

Skriptá sú určené pre študentov bakalárskeho ako i magisterského štúdia špecializácii Prevádzka lietadiel a Prevádzka letísk. Stručnou formou sú uvedené základné materiály využívané pri stavbe draku ako i motorovej časti. Patria sem materiály na báze železa, hliníka, horčíka a titanu. Sú popísané i ďalšie typy materiálov ako sú kompozity, plasty. Samostatné kapitoly sú venované základným mechanickým a defektoskopickým skúškam a je poukázané na najčastejšie sa vyskytujúce formy korózie. Druhá časť skrípt je venovaná vybraným technológiám spracovania materiálov používaných v leteckej výrobe. Zvláštna kapitola je venovaná leteckým motorovým lopatkám.

Vybrané technológie spracovania materiálov

Skriptá sú určené pre študentov bakalárskeho štúdia špecializácie Prevádzka lietadiel. Oboznamujú študentov tejto špecializácie prakticky so všetkými hlavnými technológiami používanými pri výrobe a opravách leteckej techniky. Skriptá sú v rozsahu 130 strán so 155 obrázkami a sú členené do 9 kapitol.

Materiály a technológie

Skriptá sú určené pre študentov bakalárskeho štúdia špecializácii Prevádzka letísk a Avionických systémov. Sú rozdelené do 4 kapitol – Základné poznatky o materiáloch, Kovové materiály, Nekovové materiály a Technológie spracovania materiálov. Jednotlivé kapitoly sú rozsahom a obsahom presne v súlade s učebným plánom.