2000


Nové Trendy Rozvoja Letectva - 2000

Naša katedra sa podieľala pri organizácii konferencie prípravou sekcie aplikovaná magnetometria.

Garanti konferencie:

  • plk. gšt. doc. Ing. Anton HRBÁŇ, CSc. - rektor

  • doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc. - prorektor pre vedeckú činnosť

Sekcie:

  • avionické a zbraňové systémy lietadiel

  • aplikovaná magnetometria

  • letecké pozemné informačné systémy

  • konštrukcia a prevádzka lietadiel a leteckých motorov

  • bojové použitie letectva

  • informačné technológie, modelovanie a simulácie v letectve

  • letecká prevádzka a environmentalistika

Príspevky prednesené v sekcii aplikovaná magnetometria:


Názov príspevku
ŠTÚDIUM ŠTRUKTÚRNYCH PRECHODOV V KVAPALNÝCH KRYŠTÁLOCH DOPOVANÝCH JEMNÝMI MAGNETICKÝMI ČASTICAMI
Autor(-i)
L. TOMČO, P. KOPČANSKÝ, M. KONARECKÁ, I. POTOČOVÁ, M. TIMKO, J. JADZYN a G. CZECHOWSKI
Kľúčové slová
jemné magnetické častice, kvapalné kryštály, Freederickszov prechod
Anotácia
Pridaním jemných magnetických častíc o priemere 10 nm do kvapalných kryštálov možno syntetizovať nové materiály známe ako feronematiká, ferosmektiká resp. ferocholesteriká. Tieto nové materiály majú omnoho vyššiu odozvu na vonkajšie magnetické pole ako čisté kvapalné kryštály. Cieľom tejto práce bolo pripraviť spomínané stabilné kompozitné systémy obsahujúce jemné magnetické čatice rozptýlené v kvapalnom kryštáli 8CB, ktorý má nematickú a smektickú fázu. Na týchto systémoch boli preskúmané štruktúrne prechody (elektrický a magnetický Freederickszov prechod) v závislosti na koncentrácii magnetických častíc a intenzite vonkajšieho magnetického poľa. Experimentálne výsledky boli diskutované v rámci Burylovej-Raikherovej teórie a bol nájdený dobrý kvalitatívny súhlas.
Celý článok

Názov príspevku
VPLYV BÓRU NA MAGNATICKÉ VLASTNOSTI AMORFNÝCH A NANOKRYŠTALICKÝCH ZLIATIN Fe-Nb-Cu-B
Autor(-i)
Rastislav ANDREJCO, Eva KOMOVÁ, Rastislav VARGA, Peter MARKO, Pavol VOJTANÍK
Kľúčové slová
...
Anotácia
...
Celý článok

Názov príspevku
NOVÉ MATERIÁLY PRE FEROMAGNETICKÉ SONDY
Autor(-i)
Pavol BUTVIN, Beata BUTVINOVÁ
Kľúčové slová
...
Anotácia
...
Celý článok

Názov príspevku
PRESSURE FORCE SENSOR
Autor(-i)
Miroslav MOJŽIŠ et al
Kľúčové slová
properties, force sensor, bearing, measuring apparatus, elastomagnetic sensor
Anotácia
The article describes a construction of the 200 kN of pressure force elastomagnetic sensor, a bearing proposal for measuring force transmission and a measuring apparatus principle scheme. The measuring experiment results are discussed in conclusion.
Celý článok

Názov príspevku
METROLOGICAL PROPERTIES OF 200 kN PRESSURE FORCE SENSOR
Autor(-i)
Iveta TOMČÍKOVÁ et al
Kľúčové slová
...
Anotácia
The metrological properties of an elastomagnetic pressure force sensor is presented in this paper. The experimetal results which were obtained by measuring via this sensor have been statistically evaluated by means of an interactive programme.
Celý článok

Názov príspevku
NOVÉ TYPY MAGNETOREZISTORŮ
Autor(-i)
Antonín PLATIL, Michal VOPÁLENSKÝ, Pavel RIPKA
Kľúčové slová
...
Anotácia
Ačkoliv polovodičové typy magnetorezistorů jsou stále používány, vykazují v posledních letech výrazný rozvoj především typy založené na feromagnetických materiálech. Jedná se o senzory magnetického pole založené na anizotropní magnetorezistanci a gigantické magnetorezistanci známé pod názvy AMR a GMR. Tento článek se pokouší stručně popsat základní vlastnosti a možné aplikace těchto nových typů senzorů.
Celý článok

Názov príspevku
GIANT MAGNETORESISTANCE - NEW EFFECT FOR MAGNETORESISTIVE SENSORS
Autor(-i)
Ján DUDÁŠ
Kľúčové slová
...
Anotácia
The effect of magnetic field on electric resistance is shortly described in this paper. Anisotropic magnetoresistance which met technical utilization is shortly described. Magnetic multilayers consisting of alternating magnetic and non-magnetic layers exhibit new phenomena - giant magnetoresistance. The magnetic configuration of multilayers and hence the resistance of the structure is strongly influenced by an applied magnetic field. This effect can be exploited for e.g. for magnetic sensors which could be used in many. Even higher values of magnetoresistance were observed in partially substituted manganates and this efeect was called colossal magnetoresistance.
Celý článok

Názov príspevku
POUŽITIE PERMANENTNÝCH MAGNETOV A HALLOVEJ SONDY NA MAGNETODEFEKTOSKOPICKÉ ÚČELY
Autor(-i)
Vít SETNIČKA, Mojmír KOLLÁR, Jaroslav FRANEK
Kľúčové slová
...
Anotácia
...
Celý článok

Názov príspevku
NEPRIAZNIVÝ VPLYV NÍZKOFREKVENČNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO POĽA NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS
Autor(-i)
Ervína KAHANCOVÁ, Klára MARUŠINOVÁ, Radovan HUDÁK
Kľúčové slová
low frequency electromagnetic field
Anotácia
The main aim of this contribution is to show the negative influence of the low frequency electromagnetic field on human organism. The influence of the low frequency electromagnetic field was conducted on the health officers. They are daily exposed to effect of low frequency electromagnetic fields, because they work with diagnostic devices and personal computers. There are measured and evaluated results from the particular medical institution presented in this contribution.
Celý článok

Názov príspevku
SCHUMANNOVE REZONANCIE A ICH GEOFYZIKÁLNY VÝZNAM
Autor(-i)
Adriena ONDRÁŠKOVÁ, Ľubomír TURŇA, Pavel KOSTECKÝ
Kľúčové slová
...
Anotácia
Možnosť existencie stojatého elektromagnetického vlnenia v sférickom rezonátore tvorenom povrchom Zeme a spodnou ionosférou bola teoreticky predpovedaná v roku 1952 a prvýkrát experimentálne preukázaná v roku 1960. Od tých čias sa oblasti elektromagnetických vĺn veľmi nízkej frekvencie venuje čoraz väčšia pozornosť. Najnižšie vlastné frekvencie uvedeného rezonátora (základné módy) - Schumannove rezonancie (Sch-R) - sa stávajú veľmi zaujímavým objektom pre geofyzikálne monitorovanie. Ich závislosť na stave zemského povrchu a dolnej atmosféry z nich robí nádejný diagnostický prostriedok pre široké oblasti geofyzikálneho výskumu.
Celý článok

Názov príspevku
SLABÉ MAGNETICKÉ POLIA IMPULZNÉHO CHARAKTERU V DIAGNOSTIKE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
Autor(-i)
Karol MARTON
Kľúčové slová
...
Anotácia
...
Celý článok

Názov príspevku
VÝPOČET MAGNETICKÝCH POLÍ V OKOLÍ ELEKTRIFIKOVANÝCH DRAH
Autor(-i)
Josef PALEČEK, Ctibor HENZL
Kľúčové slová
...
Anotácia
...
Celý článok

Názov príspevku
MAGNETICKÉ VLASTNOSTI KOLEJNIC Z TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN
Autor(-i)
Ivan KUČERA
Kľúčové slová
...
Anotácia
...
Celý článok

Názov príspevku
VÝCHODISKA PRO APLIKACE ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VYHODNOCUJÍCÍCH ZMĚNY ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ Z HLEDISKA ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY, RESP. RUŠIVÝCH POLÍ, ZEJMÉNA V PRŮMYSLU
Autor(-i)
Miroslav BREJCHA
Kľúčové slová
...
Anotácia
...
Celý článok

Názov príspevku
PŘESNÉ MAGNETOMETRY
Autor(-i)
Alois TIPEK, Aleš CERMAN, Pavel RIPKA, Petr KAŠPAR, Antonín PLATIL
Kľúčové slová
...
Anotácia
...
Celý článok

Názov príspevku
VRCHNÝ ODHAD CHYBOVÉHO POMERU NAVIGAČNÉHO KOMPLEXU
Autor(-i)
Igor JANČUŠKA
Kľúčové slová
...
Anotácia
V príspevku je odvodený vzťah pre vrchný odhad chybového pomeru sK/sH strednej kvadratickej chyby sK KENS-odhadu polohy a strednej kvadratickej chyby sH HNS-odhadu polohy lietajúceho objektu (LO). Analýza chybového pomeru sK/sH bola vykonaná v anomálnom magnetickom poli Zeme (AMPZ) vybranej lokality Slovenska. Pre tieto účely bola vopred vytvorená diskrétna mapa AMPZ a určené štatistické vlastnosti AMPZ v tejto lokalite.
Celý článok

Názov príspevku
POHYB LIETADLA OKOLO ŤAŽISKA
Autor(-i)
Patrik GONDA, Jozef HUDÁK
Kľúčové slová
...
Anotácia
Cieľom práce je vytvoriť funkčný model určovania pohybu navigovaného prostriedku okolo ťažiska meraním geofyzikálnych polí. Model je založený na využití reálnych snímačov magnetického a gravitačného poľa. Ústredným členom je počítač PC, ktorý riadi a vyhodnocuje priebeh celého merania. Ďalším cieľom je vytvoriť softvérové vybavenie, ktoré umožní simuláciu použitých algoritmov, komunikáciu PC so snímačmi, osciloskopické zobrazenie nameraných a vypočítaných hodnôt a ich vizuálnu interpretáciu.
Celý článok

Názov príspevku
AUTONÓMNY MULTISENZORICKÝ PODSYSTÉM ZÍSKAVANIA A SPRACOVÁVANIA INFORMÁCIÍ
Autor(-i)
Jaroslav ČOPÍK, Jozef HUDÁK
Kľúčové slová
...
Anotácia
Multisenzorický podsystém tvorí základný autonómny prvok automatizovaného informačného systému, ktorý získava, spracúva a zaznamenáva informácie o fyzikálnych poliach vo svojom okolí. Samostatná činnosť senzorového podsystému a disponzibilita istou mierou inteligencie mu umožňuje účinne obmedzovať množstvo redundancie v odosielaných informáciách určených pre užívateľa vybaveného vizualizujúcim PC. V práci je názorne teoreticky a následne aj prakticky ukázaný spôsob tvorby autonómneho multisenzorického podsystému získavania a spracovávania informácií s DSP procesorom ADSP-2181. Popisovaný multisenzorický podsystém pracuje v štyroch režimoch: pohotovostnom, monitorovacom, poplachovom a tichom režime.
Celý článok

Názov príspevku
VYUŽITIE PRÍSTROJA VEMA 030 VO VÝUČBE
Autor(-i)
Tatiana DENISOVÁ
Kľúčové slová
...
Anotácia
...
Celý článok

Názov príspevku
K VÝPOČTU MAGNETIZÁCIE ROTAČNE SYMETRICKÝCH TELIES
Autor(-i)
Dalibor BLAŽEK, Josef BLAŽEK
Kľúčové slová
...
Anotácia
...
Celý článok

Názov príspevku
TVAR JADRA SOLENOIDU A JEHO ROZPTYLOVÉ POLE
Autor(-i)
Ivan MIKITA, Dušan PRASLIČKA
Kľúčové slová
...
Anotácia
...
Celý článok

Názov príspevku
NIEKTORÉ VLASTNOSTI MAGNETOREZISTÍVNYCH SENZOROV HMC 1021
Autor(-i)
Dušan PRASLIČKA, Alexius KLINDA
Kľúčové slová
...
Anotácia
...
Celý článok

Názov príspevku
WIENEROVA FILTRÁCIA ZAŠUMENÝCH 2D SIGNÁLOV
Autor(-i)
Václav MOUCHA
Kľúčové slová
Článok je zameraný na realizáciu dvoch veľmi jednoduchých, ale účinných typov Wienerových filtrov a ich aplikáciu na zlepšenie čitateľnosti zašumených obrazov.
Anotácia
Wienerova filtrácia
Celý článok

Názov príspevku
IMPLEMENTATION OF LUM SMOOTHERS
Autor(-i)
Rastislav LUKÁČ
Kľúčové slová
LUM filters, noise suppression, positive Boolean function, stack filters
Anotácia
The aim of this paper deals with implementation of LUM (a lower-upper-middle) smoothers. To exclude the complicated sorting, positive Boolean functions (PBF) that represent various smoothing levels done by the LUM smoother were obtained through permutation coloring concept. Thus, LUM smoothers can be expressed as stack filters and thanks to the threshold decomposition and stacking properties implemented by VLSI technology. However, the complexity of PBF is increased with increased smoothing level of LUM smoother, markedly, that is a limited factor for practical purposes. In this paper is presented a new algorithm for the determination of LUM smoother PBF output according to binary input set.
Celý článok

Názov príspevku
REDUCTION OF PERMUTATION GROUP BY THE COLORING INFORMATION
Autor(-i)
Rastislav LUKÁČ, Stanislav MARCHEVSKÝ
Kľúčové slová
permutation theory, coloring, temporal information, rank-order information, image processing
Anotácia
This paper is focused to the permutation theory as the base for permutation filters. The permutation filters, a class of nonlinear filters are based on the mapping from temporal-ordered to rank-ordered observation vectors. The aim of this paper is oriented to the reduction of permutation group by the coloring information, i.e. an equivalence relation applied to full permutation groups. The effect of coloring methods is presented and compared in the form of tables and pictures.
Celý článok

Názov príspevku
UTILISATION OF IMPULSE DETECTOR IN CONJUCTION WITH NORMALISED CONSTRAINED ADAPTIVE LMS L-FILTER TO REDUCTION OF MIXED NOISE
Autor(-i)
Róbert HUDEC, Stanislav MARCHEVSKÝ
Kľúčové slová
LMS L-filters, adaptive filters, adaptation algorithms, impulse detector
Anotácia
In this paper, one kind of adaptive LMS filters based on order statistics is used for two-dimensional static images degraded by mixed noise. The normalised constrained adaptive LMS L-filter (L-NC) in combination with some method of impulse detection is designed to suppression of mixed noise. Furthermore, the mixed noise is consisting from zero-mean additive white „Gaussian“ and impulsive noise. These are variant types of noise, which require different methods to their suppression. The main aim is to separate both noises each other. Thus, the separated noises are adapted particularly by minimising of the Mean Square Error (MSE) parameter. As adaptation method is used the Least Mean Square (LMS) algorithm, which offers a simple design of filter coefficients.
Celý článok

Názov príspevku
VIRTUÁLNY MERACÍ PRÍSTROJ NA BÁZE MODULU MAGNETOMETRA HMR2300 A JEHO VYUŽITIE V PROCESE VÝUKY PREDMETU TEÓRIA MAGNETICKÉHO POĽA
Autor(-i)
Jozef HUDÁK, Jaroslav ČOPÍK, Branislav MIKUŠ
Kľúčové slová
...
Anotácia
Potreba komplexnejšieho využitia trojzložkového modulu magnetometra HMR2300 (zloženého zo senzorov rady HMC10XX) vo vyučovacom procese si vynútila vytvorenie vlastného programového vybavenia. Výsledkom snahy autorov bolo vytvorenie virtuálneho meracieho prístroja – Virtuálneho magnetometra.
Celý článok

Názov príspevku
ŠTÚDIA ĽAHKÉHO BEZPILOTNÉHO PRIESKUMNÉHO VRTUĽNÍKA
Autor(-i)
Dušan NEŠTRÁK, Jozef HUDÁK
Kľúčové slová
...
Anotácia
Článok si kladie za cieľ stručne informovať odbornú verejnosť o súčasnom stave riešenie vývojovej štúdie funkčného vzoru ľahkého bezpilotného vrtuľníka a pozemného mobilného operačného pracoviska, zabezpečujúceho jeho riadenie a kontrolu letu, na pracoviskách Vojenskej leteckej akadémie gen. M.R.Štefánika v Košiciach.
Celý článok