2003


Aplikovaná Magnetometria - 2003


VII. medzinárodná vedecká konferencia Aplikovaná magnetometria - 2003 sa uskutočnila 9. - 10. októbra 2003 v priestoroch VLA GMRŠ v Košiciach. Konferenciu zahájil prorektor pre vedeckú činnosť VLA doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.

Garant konferencie:

  • prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.


Prednesené príspevky:


Názov príspevku
ŠTÚDIUM DYNAMIKY MAGNETICKÝCH ČASTÍC V MAGNETICKÝCH KVAPALINÁCH V PREDPRIERAZNEJ OBLASTI PRI SÚČASNOM PÔSOBENÍ MAGNETICKÉHO POĽA
Autor(-i)
Karol MARTON - Ladislav TOMČO - Peter KOPČANSKÝ - Martina KONERACKÁ - Milan TIMKO
Kľúčové slová
magnetické kvapaliny, elektrický prieraz, elektrická pevnosť
Anotácia
Príspevok sa zaoberá správaním sa magnetických častíc v magnetických kvapalinách v homogénnych slabých (E<107 V/m) a silných (E>107 V/m) elektrických poliach vyvolaných jednosmerným napätím. Súčasná aplikácia magnetického poľa orientovaného vo smere siločiar elektrického poľa (EIIH) a kolmo na smer siločiar (E H) podstatne ovplyvňuje dynamiku častíc v magnetickej kvapaline a spôsobuje zmenu hodnoty elektrickej pevnosti skúmaného média. Tieto úvahy sú doplnené teoretickým rozborom, ktorý vychádza zo silových účinkov a z energetických pomerov v kvapaline pri jej umiestnení do elektrického a magnetického poľa.
Celý článok

Názov príspevku
ON SUBTLE DIFFERENCES AMONG LOW-ANISOTROPY SOFT-MAGNETIC RIBBONS
Autor(-i)
Pavol BUTVIN - Beáta BUTVINOVÁ - R. SCHÄFER
Kľúčové slová
...
Anotácia
...
Celý článok

Názov príspevku
ANOMALOUS BEHAVIOUR OF MAGNETIC SAMARIUM FILMS
Autor(-i)
Ján DUDÁŠ
Kľúčové slová
...
Anotácia
Low temperature properties of samarium films are described and the status of their knowledge is given in this paper. Size-effect of electrical resistivity of our Sm films is in accordance with theories, and in contrast to the results of other research groups. The reasons for these differences are briefly discussed. Low temperature behaviour of electrical resistivity in the temperature range from 4.2 K up to the room temperature is profoundly influenced by the magnetic structure. By specific numerical methods obtained values of both kinds of magnetic phase transition temperatures decrease with decreasing film thickness and three possible mechanisms are mentioned. Observed decrease of the spin-disorder resistivity value with decreasing film thickness is probably caused by the crystal structure of Sm films.
Celý článok

Názov príspevku
THERMODYNAMIC PROPERTIES OF FINITE SIZE SAMPLES
Autor(-i)
Dalibor BLAŽEK - Oľga BLAŽEKOVÁ - Ladislav BELANEC
Kľúčové slová
...
Anotácia
In this paper, the theoretical study of the finite size sample in paramagnetic regime is done. The influence of the shape of sample on its thermodynamic properties is discussed.
Celý článok

Názov príspevku
MAGNETOMETER S AMR, GMR A SDT SENSORY
Autor(-i)
Michal VOPÁLENSKÝ - Pavel RIPKA - Hans HAUSER
Kľúčové slová
Magnetoresistive sensors, Magnetometers
Anotácia
Magnetoresistive sensors have increased their importance in the recent time. Especially the Anisotropic Magnetoresistive sensors (AMR) have went through a large development, which led to their improvements and enlargement of their possible field of application. As the magnetoresistive sensors are small, low-cost, compact and much more sensitive than the traditionally used Hall-sensors, their future expansion to the industry is imminent. This article gives an overview on the modern magnetoresistive sensors of the AMR, GMR (Giant Magnetoresistance), and SDT (Spin Dependent Tunnelling) type. Suitable design of a magnetometer for these sensor types is being discussed.
Celý článok

Názov príspevku
GMI - MAGNETOMETR
Autor(-i)
Antonín PLATIL - Michal MALÁTEK - Pavel RIPKA - Michal VOPÁLENSKÝ
Kľúčové slová
GMI, Giant Magnetoimpedance, magnetometr
Anotácia
Příspěvek popisuje zkoumání GMI materiálu (Mo-permalloy) a konstrukci senzoru magnetického pole na bázi GMI efektu. Senzor je buzen v.f. střídavým proudem a signál (napěťový úbytek) je vyhodnocován synchronním detektorem. Vylepšením elektroniky se podařilo dosáhnout zlepšení některých parametrů - linearita, šum - oproti dříve publikovaným výsledkům.
Celý článok

Názov príspevku
TEORETICKÉ HRANICE CITLIVOSTI PRIJÍMAČOV RF MAGNETICKÉHO POĽA SO SUPRAVODIVÝMI KVANTOVÝMI MAGNETOMETRAMI
Autor(-i)
Vladimír ZRUBEC
Kľúčové slová
vysokofrekvenčný prijímač, supravodivý kvantový magnetometer, pomer signálu k šumu, NMR tomografia a spektrometria
Anotácia
V článku sa porovnáva citlivosť prijímačov vysokofrekvenčného magnetického poľa v systémoch MNR spektroskopie a tomografie s nízkym bázovým jednosmerným magnetickým poľom (? 0,1 T, f < 10 MHz) využívajúcich supravodivé kvantové magnetometre so snímačmi SQUID s prijímačmi s konvenčnými nízkošumovými polovodičovými aktívnymi prvkami. Výsledky sú využiteľné aj pre komunikačné účely pri príjme signálov z externých zdrojov vysokofrekvenčného magnetického poľa.
Celý článok

Názov príspevku
MAGNETOELASTICKÉ TENZOMETRE VHODNÉ PRE STAVEBNÍCTVO A GEOTECHNIKU
Autor(-i)
BYDŽOVSKÝ - JANČÁRIK - KOLLÁR - KRAUS - PETER ŠVEC - ELEMÍR UŠÁK
Kľúčové slová
magnetoelastický efekt, magnetoelastický tenzometer, magnetické amorfné zliatiny, indukovaná magnetická anizotropia
Anotácia
Magnetoelastické senzory predĺženia resp. pôsobiacej sily vyžívajú zmenu magnetického stavu materiálu spôsobenú mechanickým namáhaním - spravidla ako zmenu permeability jadra induktívneho senzora pri jeho striedavom magnetovaní. Hlavnou výhodou magnetoelastických senzorov v porovnaní s klasickými odporovými alebo polovodičovými tenzometrami je ich o niekoľko rádov vyššia citlivosť. Na senzory využívané v stavebníctve a geotechnike sa okrem požadovanej vysokej citlivosti kladie dôraz na odolnosť voči externým magnetickým poliam, vysokej vlhkosti okolitého prostredia a na spoľahlivosť v širokom teplotnom intervale. V príspevku sú uvedené základné charakteristiky 2-cievkového senzora na báze amorfnej feromagnetickej zliatiny získanej rýchlym chladením v tvare tenkej (20µm hrubej) pásky, ktorej magnetické vlastnosti boli optimalizované špeciálnym termomagnetickým spracovaním.
Celý článok

Názov príspevku
DETECTION OF STACIONARY AND LOW-FREQUENCY ELM FIELD ON RAILWAYS
Autor(-i)
Eleonora ČERMÁKOVÁ - Jaroslav ČERNÝ - Jarmil MIČKA - Petr SMÉKAL
Kľúčové slová
geomagnetic field, magnetic induction, electric field intensity, measurement, railways
Anotácia
The text brings results obtained in measuring ELF ELM fields on Czech railways under the traction trolleys 25 kV/50Hz and stationary magnetic fields (deformed geomagnetic fields) under the steel structures of the platforms. The results are compared with the reference values for magnetic induction and electric field intensity as recommended by EU. The text includes also theoretical relations accounting for the response of human organism exposed to ELF ELM fields.
Celý článok

Názov príspevku
RAILWAY MEN AHD THEIER EXPOSURE TO ELF ELM FIELDS
Autor(-i)
Eleonora ČERMÁKOVÁ - Jiří SPOUSTA - Jakub ŠTĚPÁNEK
Kľúčové slová
ELF ELM fields, magnetic induction, magnetometer, electric field intensity, working environment, railways
Anotácia
In agreement with EU the law 480/2000 gives reference value for exposure of Professional and current population within the frequency interval of ELM fields 0 Hz - 300 GHz. The prezent text presents measurements of electric fields intensity and magnetic induction the railway men will be exposed to.
Celý článok

Názov príspevku
MOŽNOSTI FÚZIE VIZUÁLNYCH OBRAZOV S MAGNETICKÝM ZOBRAZENÍM OBJEKTOV
Autor(-i)
Aurel SABÓ - Jozef PUTTERA - Jozef PRISTAŠ
Kľúčové slová
vizualizácia magnetického poľa, magnetické zobrazenie, multisenzorová fúzia údajov, fúzia obrazov, Diskrétna waveletova transformácia
Anotácia
Predkladaný článok popisuje realizovaný multisenzorový systém s podsystémom merania magnetického poľa, ktorého účelom je vytvoriť magnetické zobrazenie objektov snímanej obrazovej scény. K zvýrazneniu charakteristických príznakov objektov nachádzajúcich sa v obrazovej scéne sú použité metódy fúzie snímaných obrazov. Článok sa zaoberá kombináciou rôznych zdrojov informácie pre inteligentné systémy. Informáciu predstavuje dvojrozmerný signál získaný z niekoľkých rozličných senzorov. Fúziou informácie z niekoľkých zdrojov je získaná komplementárna informácia, ktorá zlepšuje popis snímaných objektov.
Celý článok

Názov príspevku
TVAROVANIE OPTIMÁLNEHO PRÚDOVÉHO IMPULZU PRE ELEKTROMAGNETICKÝ URÝCHĽOVAČ
Autor(-i)
Roman BEREŠÍK - Jozef ŠURIANSKY
Kľúčové slová
elektromagnetický urýchľovač, prúdový impulz, RLC obvod , silové účinky magnetického poľa
Anotácia
Cievkové elektromagnetické urýchľovače (CEMU) sú tvorené systémom prúdovo budených cievok (solenoidov). Každá časť systému je tvorená cievkou, spínacím systémom (najčastejšie polovodičové prvky) zabezpečujúci komutáciu energie, kondenzátormi, napájacím zdrojom a projektilom. Komutáciu elektrickej energie do sústavy cievok je nutné synchronizovať s polohou projektilu v jednotlivých cievkach. Tvar prúdového impulzu je daný obvodovými parametrami elektrického obvodu CEMU. Základnou poľiadavkou kladenou na konštrukciu CEMU je dosiahnutie maximálnej energetickej účinnosti systému. Jedným z parametrov ktorý je možné optimalizovať z hľadiska dosiahnutia maximálnej energetickej účinnosti je aj tvar prúdového impulzu.
Celý článok

Názov príspevku
ANALÝZA OBVODU S INDUKČNÝM SNÍMAČOM NF MAGNETICKÉHO POĽA
Autor(-i)

Josef BLAŽEK - Dalibor BLAŽEK - Ivan MIKITA - Jozef HUDÁK - Dušan PRASLIČKA
Kľúčové slová
indukčný magnetometer, merací obvod, magnetický obvod, snímacia cievka s jadrom, viazaný magnetický tok
Anotácia
Príspevok rieši vybrané teoretické aj praktické problémy meracieho obvodu s indukčným snímačom pre meranie nízkofrekvenčných magnetických polí. Okrem prenosových funkcií je zvlášť diskutovaný vplyv geometrie magnetického obvodu a vinutia snímača.
Celý článok

Názov príspevku
3 KANÁLOVÝ FLUXGATE MAGNETOMETER S CPLD COOLRUNNER-II
Autor(-i)

Jaroslav ČOPÍK - Jozef HUDÁK
Kľúčové slová
snímač magnetického poľa, magnetometer, magnetometria, CPLD
Anotácia
Problematikou snímačov magnetických veličín, konštrukciou magnetometrov, metódami merania stacionárnych a nízkofrekvenčných magnetických polí sa na katedre elektrotechniky a informatiky zapodievame už od roku 1983. Kvôli požiadavkám z praxe sme sa rozhodli realizovať 4-kanálový magnetometer so súčasným synchrónnym meraním všetkých 4 kanálov, založený na pôvodných princípoch 1 a 2 zložkových ferosondových magnetometrov vyvíjaných na katedre. Predstavovaný 3-kanálový magnetometer je prvým praktickým výstupom z vývoja 4-kanálového magnetometra. Je postavený pomocou programovateľného logického poľa CPLD Coolrunner-II.
Celý článok

Názov príspevku
POUŽITIE MIKROKONTROLÉROV PRI RIEŠENÍ NAVIGAČNÝCH ÚLOH
Autor(-i)
Peter LUKÁČ - Jozef HUDÁK
Kľúčové slová
meranie geofyzikálnych polí, určovanie polohy, pohyb okolo ťažiska, navigácia
Anotácia
Predložený článok sa zaoberá riešením malého, autonómneho polohomerného systému na báze merania geofyzikálnych polí. Základom systému sú moderné snímacie prvky ADXL 05, ADXRS 300, HMC 1023 a jednočipový mikrokontrolér ADuC 812. Systémom predspracované údaje sú k dispozícii na paralelnom alebo sériovom rozhraní.
Celý článok

Názov príspevku
SYSTÉM MERANIA KONFIGURÁCIE HRABACÍCH RAMIEN POVRCHOVÉHO SKRÝVKOVÉHO BAGRA RK-3000
Autor(-i)

Jaroslav ČOPÍK - Jozef HUDÁK - Josef BLAŽEK
Kľúčové slová
adxl202, meranie uhlov, nízkofrekvenčný, vibrácie
Anotácia
V roku 2001 sme od spoločnosti Mostecká uhelní společnost a.s dostali požiadavku spoľahlivo vyriešiť problém presného merania a vyhodnocovania uhlov natočenia hrabacích ramien v ťažkých prevádzkových podmienkach. To nám umožnilo reálne aplikovať doterajšie teoretické vedomosti a súčasne získať aj množstvo nových praktických skúseností. Nižšie popisovaná verzia č.2 systému je v súčasnosti vo fáze skúšobnej prevádzky. Projekt v súčasnosti zahŕňa komplex zariadení umožňujúcich obsluhe povrchového skrývkového bagra RK-3000 tvarovať terén podľa vopred nastaveného profilu.
Celý článok

Názov príspevku
VYUŽITIE GIS PRE TVORBU ANALÝZ V RÔZNYCH OBLASTIACH VÝSKUMU
Autor(-i)
Jozef GALANDA
Kľúčové slová
...
Anotácia
GIS v súčasnosti nachádza svoje uplatnenie v najrôznejších odvetviach ľudskej činnosti. Vo väčšine prípadov nie sú využívané analytické možnosti GIS, čo je pravdepodobne aj dôvod prečo náklady na implementáciu GIS v geologických odboroch sú dosiaľ často považované za stratové a neefektívne. V prvej častí je podaný výklad správnej manipulácie s dátami. V druhej časti sú načrtnuté aplikačné možnosti využitia GIS v praxi.
Celý článok

Názov príspevku
INTEGRÁCIA INS A GPS
Autor(-i)
Miloš SOTÁK - Milan SOPATA
Kľúčové slová
navigácia, inerciálny navigačný systém (INS), globálny pozičný systém (GPS), Kalmanov filter
Anotácia
Tento článok popisuje vyvíjanú integráciu cenovo prístupného inerciálneho navigačného systému (INS) a globálneho pozičného systému (GPS), ktoré budú tvoriť primárne zdroje navigačných informácií na palube lietajúceho objektu. Dôvod tejto integrácie je využiť kladné vlastnosti inerciálneho navigačného systému (vysoká presnosť pri určení pozície v krátkom časovom intervale, autonómnosť, nezarušiteľnosť atď.) a globálneho pozičného systému (nemennú presnosť v čase atď.). Integráciou dostávame systém, ktorý dosahuje vysokú presnosť pri určení pozície a rýchlosti počas dlhého časového intervalu, vysokú frekvenciu nameraných informácií a navigačné informácie aj počas straty GPS signálu.
Celý článok

Názov príspevku
PRÍPRAVA PERSONÁLU VOJENSKÉHO LETECTVA NA PLNENIE ÚLOH ELEKTRONICKÉHO BOJA
Autor(-i)
Stanislav SZABO
Kľúčové slová
elektronický boj, elektromagnetické prostredie, príprava letectva, lietajúci personál, rádiotechnické zabezpečenie, elektronické rušenie
Anotácia
V príspevku je stručnou a prehľadnou formou podaný komplexný pohľad na obsah a smery prípravy personálu vojenského letectva na plnenie úloh v podmienkach elektronického boja. Ďalej sa v príspevku pojednáva o zvláštnostiach a základnej orientácii obsahu tejto prípravy u lietajúceho a pozemného personálu.
Celý článok

Názov príspevku
SIMULÁCIA VRTUĽNÍKA V OpenGL S VYUŽITÍM 3D Studio MAX
Autor(-i)
František BETKA - Peter TARASOVIČ
Kľúčové slová
priestorové modelovanie, povrchové modelovanie, 3D vizualizácia, priestorové objekty, textúry, animácie
Anotácia
Príspevok je zameraný na oblasť grafických systémov, ktoré patria k najnáročnejším z oblasti výpočtovej techniky - na 3D animačné a vizualizačné systémy. Konkrétne na software, ktorým je 3D Studio MAX. Tento grafický program slúži na vizualizáciu a animáciu avšak neumožňuje interaktívne vstupy do daného zobrazenia, čo riešime kombináciou tohto programu s programom vytvoreným v C++ zobrazujúcim objekty na princípe OpenGL.
Celý článok