ŠR 2017/2018

Prezentácia a ukážka UAV a anti-UAV systémov spoločností MSP z Poľskej republiky a Redcap solutions z ČR

Náš interný doktorand LF TUKE Ing. František Heško a zamestnanec Ing. Ľubomír Stanko sa 10.05.2018 zúčastnili prezentácie a praktických ukážok spoločností EXCUBER, MSP, AIRSEC na letisku Slavnica, okr. Ilava, ktorej organizátorom bola spoločnosť Manipul sro. a spoločnosť MSP A Redcap Solutions.
Prvá spoločnosť, ktorá prezentovala svoj autonómny systém, bola slovenská spoločnosť Excuber, s.r.o. Ide o systém rozpoznávania a detekcie tvárí, ktorý je inteligentný a vie vyhľadávať, upozorniť na podozrivé osoby, sledovať osobu v meste, obchodných centrách. Vie vyhľadávať a sledovať podľa určitých znakov na tele alebo vie rozlíšiť aj farby.

Druhou bola poľská spoločnosť, ktorá spolupracuje s výskumným ústavom vo Varšave. Spoločnosť predstavovala svoje drony, ktoré sú kvalitne vyrobené a certifikované. Majú veľmi dobré technické vybavenie a sú určené na taktické použitie.
Tretia spoločnosť, ktorá mala prednášku, bola spoločnosť Airsec z Českej republiky. Ide o spoločnosť, ktorá vyrába vlastný protidronový systém. Je založený na RF, MW a dopplerovskom princípe detekcie. Odhalené drony zobrazuje na monitore a ako obranu používa všesmerovú selektívnu rušičku. Nakoniec bola aj prezentácia dronov a anti-dronového systému. Okrem týchto spoločností tu bola slovenská spoločnosť Manipul s.r.o., ktorá spolupracuje s vyššie uvedenými spoločnosťami.
So zúčastnenými spoločnosťami boli nadviazané kontakty (Ing. Rudolfom Magyarics, Ing. Milan Lín, Mgr. Marian Andraščík). Kontakty boli nadviazané aj s pozvanými účastníkmi (doc. Ing. František Nebus, PhD., Ing. Roman Berešík, PhD., Ing. Šimon Holoda).
Na akciu boli pozvaní hostia z mnohých organizácií ako napr. PPZ MV SR, GR ZVJS MS SR, Aliter sro. Bratislava, Katedra elektroniky VA OS Liptovský Mikuláš, Katedra leteckej dopravy Žilinskej univerzity, MO SR, Letecká fakulta TUKE, 5. Pluk Žilina, JTS Aviation Dubaj, MH SR odbor energetiky, Úrad ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR.

CEEPUS mobility grant

Po získaní CEEPUS mobility grantu RNDr. Peter Szabó navštívil v dňoch 16. -.20. 04.2018 Univerzitu ELTE, Fakultu informatiky, adresa: Univerzita ELTE, Fakulta Informatiky, Pázmány Péter sétány 1/C, Budapešť, Maďarsko.
ELTE je renomovaná univerzita v Maďarsku, v Budapešti. Medzi absolventmi univerzity sú držitelia Nobelových cien, ale aj známi matematici ako Pál Erdős (Paul Erdős), László Lovász (predseda Akadémie vied v Maďarsku), János Neumann (John von Neumann) alebo aj predstavitelia verejného života ako János Áder (prezident) alebo Viktor Orbán (predseda vlády).
V rámci návštevy, prednáškového pobytu, boli poskytnuté témy na prednášky, z ktorých bola vybraná téma Vysokovýkonné počítanie.
Počas prednášky bolo možné použiť technológiu vyvinutú na Fakulte informatiky, E-Lection: http://election.inf.elte.hu/, ktorá môže slúžiť na interaktívnu komunikáciu medzi prednášajúcim a publikom (otázky poslucháčov, online ankety, prezenčky, je potrebné mať k tomu WIFI). Prednášky boli v aule "Bolyai Terem" pre 300 poslucháčov.
Vysokovýkonné počítanie môže slúžiť aj na simuláciu letu lietadiel. Takáto simulácia je zároveň aplikácia diferenciálnych rovníc určitého typu. Výsledkom simulácie sú video súbory.
Výstupy z návštevy: Pozvánka v ďalšom AR, príprava spoločného vedeckého článku.

Ako získať CEEPUS mobility grant

Ako získať CEEPUS mobility grant a ďalšie informácie
1. Vytvoriť profil na https://www.ceepus.info
2. Pre freemover - po dohode s hosťujúcou inštitúciou (to je tá pozvánka, grant hradí hosťujúca inštitúcia) podanie elektronickej žiadosti o grant (treba poslať elektronickú kópiu pozvánky) (rola freemover znamená, že neexistuje dohoda medzi univerzitami (v našom prípade medzi TUKE a ELTE) o výmene učiteľov).
3. V programe CEEPUS sa môžu zúčastniť študenti aj učitelia.
4. Informácie o programe CEEPUS v slovenčine.
5. Po návrate je potrebné napísať „Mobility Report“ v elektronickom systéme CEEPUS.

Bowlingový turnaj o pohár dekana

Dňa 17.04.2018 sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov neformálne spoločensko-športové stretnutie príslušníkov Leteckej fakulty - bowlingový turnaj o putovný pohár dekana LF. V súťaži tímov patrilo katedre vynikajúce 2. miesto.

Dizertačná skúška

Dňa 23.03.2018 sa o 09:00 v Zasadacej miestnosti Vedeckej rady uskutočnila dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Františka Heška s obhajobou písomnej práce k dizertačnej skúške na tému Multisenzorový systém pre detekciu UAV.
K úspešnému vykonaniu skúšky srdečne blahoželáme!

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Dňa 14.03.2018 sa uskutočnila habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Kataríny Draganovej, PhD. K úspešnej obhajobe blahoželáme a prajeme veľa ďalších pracovných aj osobných úspechov!

Teória elektromagnetického poľa

Vysokoškolské skriptá Teória elektromagnetického poľa obsahujú výber základných teoretických a praktických poznatkov z vzájomne nadväzujúcej problematiky so zameraním na problematiku šírenia elektromagnetických vĺn. Význam štúdia problematiky elektromagnetizmu zvyšuje skutočnosť, že technické riešenia vychádzajúce z poznatkov tejto oblasti sa čoraz viac uplatňujú v širokom spektre moderných aplikácií.
Tieto vysokoškolské skriptá sú určené predovšetkým študentom vysokoškolského štúdia študijných programov Avionické systémy a Senzorické a avionické systémy, akreditovaných v odbore Elektronika na Leteckej fakulte TU v Košiciach.

Úvod do lineárnej algebry – Systémy lineárnych rovníc

Elektronická publikácia Úvod do lineárnej algebry – Systémy lineárnych rovníc je určená pre študentov vysokých škôl technického a prírodovedeckého smeru v rozsahu 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Cieľom publikácie je poskytnúť základné teoretické poznatky a metódy riešenia sústavy lineárnych rovníc. Publikácia obsahuje nie len základný teoretický výklad problematiky, ale aj prakticky vyriešené príklady a pomocou registra, databázu základných pojmov danej problematiky. Publikácia vznikla na základe kurzu matematiky autora na Leteckej fakulte v Košiciach v akademickom roku 2017/2018 v rozsahu predmetu Matematika I.

Rozvrhy na LS AR 2017/2018

Rozvrhy na aktuálny letný semester z pohľadu katedrysú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.

Materiály a technológie v elektrotechnike

Na KLTP boli vydané nové skriptá s názvom Materiály a technológie v elektrotechnike. Publikácia je určená študentom vysokých škôl elektrotechnických špecializácií v bakalárskom a inžinierskom štúdiu so zameraním na avioniku, senzoriku a elektroniku.

Impulzové a číslicové obvody

Na KLTP bola vydaná nová vysokoškolská učebnica s názvom Impulzové a číslicové obvody. Učebnica je určená študentom vysokých škôl v bakalárskom a inžinierskom štúdiu študijných odborov Elektronika, Letecké a kozmické inžinierstvo a to so zameraním na avionické systémy, leteckú a priemyselnú senzoriku, informatiku a elektroniku.
Poslúži aj ako zdroj užitočných informácií pre odborníkov z praxe.

Prednáška Jakuba Kapuša - skCUBE

Pozývame Vás na popularizačnú prednášku Jakuba Kapuša o prvej slovenskej družici skCUBE. Prednáška sa uskutoční v pondelok, 12. 03. 2018 o 9:30 hod. v priestoroch Leteckej fakulty (Aula 01).

Záverečná oponentúra projektu KEGA

Dňa 09.01.2018 sa o 09.00 hod. sa v Zasadacej miestnosti KLTP B15/36 uskutoční oponentúra záverečnej správy projektu KEGA 081TUKE-4/2015 s názvom Merania fyzikálnych a technických veličín pre letecké študijné programy. Vedúcim projektu je doc. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD.

Pilotné skúšky

Dňa 01. 10. 2017 v Prešove na letisku náš interný doktorand Ing. František Heško úspešne urobil pilotné skúšky v kvalifikácií GPL (Glider Pilot License) pilot vetroňov. K úspechu srdečne blahoželáme.

Pro Educo

Medzinárodný veľtrh vzdelávania Pro Educo 2017 sa uskutoční v Košiciach v dňoch 29. - 30. 11. 2017. Dňa 29. 11. 2017 bude na Veľtrhu Leteckú fakultu a KLTP reprezentovať Ing. Miroslav Šmelko, PhD. s názornou ukážkou prototypu modelu satelitu SkCUBE "Kocka", vyvinutý v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA).

Imatrikulácia študentov

Akademická časť – imatrikulačná slávnosť sa uskutoční dňa 22. 11. 2017 v budove R7-19 v posluchárni 01 so začiatkom:
- o 14.00 hod. (príchod študentov o 13.50 hod.) pre študijný program Riadenie leteckej dopravy, denná forma štúdia
- o 15.15 hod. (príchod študentov o 15.05 hod.) pre študijné programy Profesionálny pilot, Pracovník riadenia letovej prevádzky, Prevádzka lietadiel a Avionické systémy.
Vedúci katedier KLP, KMLP, KLI a KA zabezpečia účasť študentov 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia na imatrikulačnej slávnosti.
Účasť je POVINNÁ!
Spoločenská časť – prijímanie do leteckého cechu sa uskutoční 22. 11. 2017 o 19.00 hod. v priestoroch T-klubu na Urbánkovej ul. č. 2.

Študentské ankety

Vážení študenti!
Vyplňte anketu a pomôžte tak aj vy zlepšiť kvalitu výučby na TUKE!
Zapojiť sa môžete po prihlásení do IS MAIS:
https://student.tuke.sk/student/login.mais
Jediným cieľom tejto ankety je skvalitniť výučbu na TUKE - napraviť to, čo Vám pri učení sa prekáža a podporiť to, čo Vám pomáha. Zaujíma nás väčšinový názor, preto je dôležité, aby sa do ankety zapojilo čo najviac z Vás. Pri malej účasti získané informácie nezodpovedajú skutočným názorom študentov!
Pridajte, prosím, svoj názor k názorom ostatných! Vyjadrite sa o predmetoch, univerzite aj o sebe pomocou odpovedí na otázky, ktoré Vám anketa ponúka.
Anketa Hodnotenie LS 2016/2017 prebieha v termíne od 15. 06. 2017 do 31. 10. 2017.
Tešíme sa na Vaše odpovede!

Dekanské voľno

Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udeľuje všetkým študentom Leteckej fakulty na dni 30.10.2017 a 31.10.2017 dekanské voľno.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

V rámci slávnostného otvorenia mal okrem rektora TUKE prejav aj Minister hospodárstva, v ktorom tvrdil, že TUKE mala hlavnú zásluhu v získaní megainvestície japonskej firmy Minebea v Košiciach (1100 pracovných miest - vývoj). Na konci slávnostného otvorenia rektor a minister podpísali "Zmluvu o porozumení".

Zaujímavosti zo slávnostného otvorenia akademického roka 2017/2018, ktoré uviedol pán rektor:

  • Išlo o 65. otvorenie školského roka na TUKE.
  • Predchodcom univerzity bola Banícka akadémia založená Máriou Teréziou v r. 1762.
  • Index uplatniteľnosti absolventov TUKE je viac ako 95 %.
  • TUKE má v súčasnosti viac ako 9000 študentov, z toho 9 % sú zahraniční študenti.
  • TUKE má viac ako 4000 prvákov bakalárskeho, 1800 inžinierskeho a 200 doktorandského štúdia (cca. 3x viac ľudí bolo na otvorení ako je samotná kapacita auly).
  • TUKE má 9 fakúlt, 530 akreditovaných študijných programov a viac ako 200 študijných programov v cudzom jazyku.
  • Podľa rankingovej agentúry "THE" sa TUKE aktuálne umiestnilo v prvej tisícke medzi celosvetovo hodnotenými univerzitami (zo Slovenska je tam ešte UK a STU)
  • Vízie a ciele : absolventi TUKE sú žiadaní z titulu 4. priemyselnej revolúcie.

Deň otvorených dverí

Dňa 24. 10. 2017 sa uskutoční na Technickej univerzite v Košiciach Deň otvorených dverí.
Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty (Rampová 7, Košice). Dvere Leteckej fakulty sú pre VÁS otvorené od 10.00 do 13.30 hod.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

Na základe rozhodnutia Vedenia TUKE bude dňa 25. 9. 2017 od 10.50 - 12.20 hod. prerušená výučba v 1. ročníkoch bakalárskeho štúdia.
Študenti spolu s vyučujúcimi sa povinne zúčastnia slávnostného otvorenia akademického roka 2017/2018 v Aule Maxima.
V rámci slávnostného ceremoniálu otvorenia akademického roka bude podpísané spoločné Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Technickou univerzitou v Košiciach.

Harmonogram zápisov

Zápisy študentov na štúdium v akademickom roku 2017/2018 sa uskutočnia v zmysle platnej legislatívy podľa nasledujúceho harmonogramu zápisov.