2003


Applied Magnetometry - 2003


VII. international scientific conference Applied Magnetometry - 2003 was held on 9th - 10th October 2003 in the campus of the Air Force Academy of gen. M. R. Štefánik in Košice. The opening speach at the conference has a prorector for science of the Air Force Academy of gen. M. R. Štefánik - Assoc. Prof. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.

Chairman:

  • Prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.


Presented contributions:


Contribution title
ŠTÚDIUM DYNAMIKY MAGNETICKÝCH ČASTÍC V MAGNETICKÝCH KVAPALINÁCH V PREDPRIERAZNEJ OBLASTI PRI SÚČASNOM PÔSOBENÍ MAGNETICKÉHO POĽA
Author(s)
Karol MARTON - Ladislav TOMČO - Peter KOPČANSKÝ - Martina KONERACKÁ - Milan TIMKO
Key words
magnetické kvapaliny, elektrický prieraz, elektrická pevnosť
Annotation
Príspevok sa zaoberá správaním sa magnetických častíc v magnetických kvapalinách v homogénnych slabých (E<107 V/m) a silných (E>107 V/m) elektrických poliach vyvolaných jednosmerným napätím. Súčasná aplikácia magnetického poľa orientovaného vo smere siločiar elektrického poľa (EIIH) a kolmo na smer siločiar (E H) podstatne ovplyvňuje dynamiku častíc v magnetickej kvapaline a spôsobuje zmenu hodnoty elektrickej pevnosti skúmaného média. Tieto úvahy sú doplnené teoretickým rozborom, ktorý vychádza zo silových účinkov a z energetických pomerov v kvapaline pri jej umiestnení do elektrického a magnetického poľa.
Full text of the article

Contribution title
ON SUBTLE DIFFERENCES AMONG LOW-ANISOTROPY SOFT-MAGNETIC RIBBONS
Author(s)
Pavol BUTVIN - Beáta BUTVINOVÁ - R. SCHÄFER
Key words
...
Annotation
...
Full text of the article

Contribution title
ANOMALOUS BEHAVIOUR OF MAGNETIC SAMARIUM FILMS
Author(s)
Ján DUDÁŠ
Key words
...
Annotation
Low temperature properties of samarium films are described and the status of their knowledge is given in this paper. Size-effect of electrical resistivity of our Sm films is in accordance with theories, and in contrast to the results of other research groups. The reasons for these differences are briefly discussed. Low temperature behaviour of electrical resistivity in the temperature range from 4.2 K up to the room temperature is profoundly influenced by the magnetic structure. By specific numerical methods obtained values of both kinds of magnetic phase transition temperatures decrease with decreasing film thickness and three possible mechanisms are mentioned. Observed decrease of the spin-disorder resistivity value with decreasing film thickness is probably caused by the crystal structure of Sm films.
Full text of the article

Contribution title
THERMODYNAMIC PROPERTIES OF FINITE SIZE SAMPLES
Author(s)
Dalibor BLAŽEK - Oľga BLAŽEKOVÁ - Ladislav BELANEC
Key words
...
Annotation
In this paper, the theoretical study of the finite size sample in paramagnetic regime is done. The influence of the shape of sample on its thermodynamic properties is discussed.
Full text of the article

Contribution title
MAGNETOMETER S AMR, GMR A SDT SENSORY
Author(s)
Michal VOPÁLENSKÝ - Pavel RIPKA - Hans HAUSER
Key words
Magnetoresistive sensors, Magnetometers
Annotation
Magnetoresistive sensors have increased their importance in the recent time. Especially the Anisotropic Magnetoresistive sensors (AMR) have went through a large development, which led to their improvements and enlargement of their possible field of application. As the magnetoresistive sensors are small, low-cost, compact and much more sensitive than the traditionally used Hall-sensors, their future expansion to the industry is imminent. This article gives an overview on the modern magnetoresistive sensors of the AMR, GMR (Giant Magnetoresistance), and SDT (Spin Dependent Tunnelling) type. Suitable design of a magnetometer for these sensor types is being discussed.
Full text of the article

Contribution title
GMI - MAGNETOMETR
Author(s)
Antonín PLATIL - Michal MALÁTEK - Pavel RIPKA - Michal VOPÁLENSKÝ
Key words
GMI, Giant Magnetoimpedance, magnetometr
Annotation
Příspěvek popisuje zkoumání GMI materiálu (Mo-permalloy) a konstrukci senzoru magnetického pole na bázi GMI efektu. Senzor je buzen v.f. střídavým proudem a signál (napěťový úbytek) je vyhodnocován synchronním detektorem. Vylepšením elektroniky se podařilo dosáhnout zlepšení některých parametrů - linearita, šum - oproti dříve publikovaným výsledkům.
Full text of the article

Contribution title
TEORETICKÉ HRANICE CITLIVOSTI PRIJÍMAČOV RF MAGNETICKÉHO POĽA SO SUPRAVODIVÝMI KVANTOVÝMI MAGNETOMETRAMI
Author(s)
Vladimír ZRUBEC
Key words
vysokofrekvenčný prijímač, supravodivý kvantový magnetometer, pomer signálu k šumu, NMR tomografia a spektrometria
Annotation
V článku sa porovnáva citlivosť prijímačov vysokofrekvenčného magnetického poľa v systémoch MNR spektroskopie a tomografie s nízkym bázovým jednosmerným magnetickým poľom (? 0,1 T, f < 10 MHz) využívajúcich supravodivé kvantové magnetometre so snímačmi SQUID s prijímačmi s konvenčnými nízkošumovými polovodičovými aktívnymi prvkami. Výsledky sú využiteľné aj pre komunikačné účely pri príjme signálov z externých zdrojov vysokofrekvenčného magnetického poľa.
Full text of the article

Contribution title
MAGNETOELASTICKÉ TENZOMETRE VHODNÉ PRE STAVEBNÍCTVO A GEOTECHNIKU
Author(s)
BYDŽOVSKÝ - JANČÁRIK - KOLLÁR - KRAUS - PETER ŠVEC - ELEMÍR UŠÁK
Key words
magnetoelastický efekt, magnetoelastický tenzometer, magnetické amorfné zliatiny, indukovaná magnetická anizotropia
Annotation
Magnetoelastické senzory predĺženia resp. pôsobiacej sily vyžívajú zmenu magnetického stavu materiálu spôsobenú mechanickým namáhaním - spravidla ako zmenu permeability jadra induktívneho senzora pri jeho striedavom magnetovaní. Hlavnou výhodou magnetoelastických senzorov v porovnaní s klasickými odporovými alebo polovodičovými tenzometrami je ich o niekoľko rádov vyššia citlivosť. Na senzory využívané v stavebníctve a geotechnike sa okrem požadovanej vysokej citlivosti kladie dôraz na odolnosť voči externým magnetickým poliam, vysokej vlhkosti okolitého prostredia a na spoľahlivosť v širokom teplotnom intervale. V príspevku sú uvedené základné charakteristiky 2-cievkového senzora na báze amorfnej feromagnetickej zliatiny získanej rýchlym chladením v tvare tenkej (20µm hrubej) pásky, ktorej magnetické vlastnosti boli optimalizované špeciálnym termomagnetickým spracovaním.
Full text of the article

Contribution title
DETECTION OF STACIONARY AND LOW-FREQUENCY ELM FIELD ON RAILWAYS
Author(s)
Eleonora ČERMÁKOVÁ - Jaroslav ČERNÝ - Jarmil MIČKA - Petr SMÉKAL
Key words
geomagnetic field, magnetic induction, electric field intensity, measurement, railways
Annotation
The text brings results obtained in measuring ELF ELM fields on Czech railways under the traction trolleys 25 kV/50Hz and stationary magnetic fields (deformed geomagnetic fields) under the steel structures of the platforms. The results are compared with the reference values for magnetic induction and electric field intensity as recommended by EU. The text includes also theoretical relations accounting for the response of human organism exposed to ELF ELM fields.
Full text of the article

Contribution title
RAILWAY MEN AHD THEIER EXPOSURE TO ELF ELM FIELDS
Author(s)
Eleonora ČERMÁKOVÁ - Jiří SPOUSTA - Jakub ŠTĚPÁNEK
Key words
ELF ELM fields, magnetic induction, magnetometer, electric field intensity, working environment, railways
Annotation
In agreement with EU the law 480/2000 gives reference value for exposure of Professional and current population within the frequency interval of ELM fields 0 Hz - 300 GHz. The prezent text presents measurements of electric fields intensity and magnetic induction the railway men will be exposed to.
Full text of the article

Contribution title
MOŽNOSTI FÚZIE VIZUÁLNYCH OBRAZOV S MAGNETICKÝM ZOBRAZENÍM OBJEKTOV
Author(s)
Aurel SABÓ - Jozef PUTTERA - Jozef PRISTAŠ
Key words
vizualizácia magnetického poľa, magnetické zobrazenie, multisenzorová fúzia údajov, fúzia obrazov, Diskrétna waveletova transformácia
Annotation
Predkladaný článok popisuje realizovaný multisenzorový systém s podsystémom merania magnetického poľa, ktorého účelom je vytvoriť magnetické zobrazenie objektov snímanej obrazovej scény. K zvýrazneniu charakteristických príznakov objektov nachádzajúcich sa v obrazovej scéne sú použité metódy fúzie snímaných obrazov. Článok sa zaoberá kombináciou rôznych zdrojov informácie pre inteligentné systémy. Informáciu predstavuje dvojrozmerný signál získaný z niekoľkých rozličných senzorov. Fúziou informácie z niekoľkých zdrojov je získaná komplementárna informácia, ktorá zlepšuje popis snímaných objektov.
Full text of the article

Contribution title
TVAROVANIE OPTIMÁLNEHO PRÚDOVÉHO IMPULZU PRE ELEKTROMAGNETICKÝ URÝCHĽOVAČ
Author(s)
Roman BEREŠÍK - Jozef ŠURIANSKY
Key words
elektromagnetický urýchľovač, prúdový impulz, RLC obvod , silové účinky magnetického poľa
Annotation
Cievkové elektromagnetické urýchľovače (CEMU) sú tvorené systémom prúdovo budených cievok (solenoidov). Každá časť systému je tvorená cievkou, spínacím systémom (najčastejšie polovodičové prvky) zabezpečujúci komutáciu energie, kondenzátormi, napájacím zdrojom a projektilom. Komutáciu elektrickej energie do sústavy cievok je nutné synchronizovať s polohou projektilu v jednotlivých cievkach. Tvar prúdového impulzu je daný obvodovými parametrami elektrického obvodu CEMU. Základnou poľiadavkou kladenou na konštrukciu CEMU je dosiahnutie maximálnej energetickej účinnosti systému. Jedným z parametrov ktorý je možné optimalizovať z hľadiska dosiahnutia maximálnej energetickej účinnosti je aj tvar prúdového impulzu.
Full text of the article

Contribution title
ANALÝZA OBVODU S INDUKČNÝM SNÍMAČOM NF MAGNETICKÉHO POĽA
Author(s)

Josef BLAŽEK - Dalibor BLAŽEK - Ivan MIKITA - Jozef HUDÁK - Dušan PRASLIČKA
Key words
indukčný magnetometer, merací obvod, magnetický obvod, snímacia cievka s jadrom, viazaný magnetický tok
Annotation
Príspevok rieši vybrané teoretické aj praktické problémy meracieho obvodu s indukčným snímačom pre meranie nízkofrekvenčných magnetických polí. Okrem prenosových funkcií je zvlášť diskutovaný vplyv geometrie magnetického obvodu a vinutia snímača.
Full text of the article

Contribution title
3 KANÁLOVÝ FLUXGATE MAGNETOMETER S CPLD COOLRUNNER-II
Author(s)

Jaroslav ČOPÍK - Jozef HUDÁK
Key words
snímač magnetického poľa, magnetometer, magnetometria, CPLD
Annotation
Problematikou snímačov magnetických veličín, konštrukciou magnetometrov, metódami merania stacionárnych a nízkofrekvenčných magnetických polí sa na katedre elektrotechniky a informatiky zapodievame už od roku 1983. Kvôli požiadavkám z praxe sme sa rozhodli realizovať 4-kanálový magnetometer so súčasným synchrónnym meraním všetkých 4 kanálov, založený na pôvodných princípoch 1 a 2 zložkových ferosondových magnetometrov vyvíjaných na katedre. Predstavovaný 3-kanálový magnetometer je prvým praktickým výstupom z vývoja 4-kanálového magnetometra. Je postavený pomocou programovateľného logického poľa CPLD Coolrunner-II.
Full text of the article

Contribution title
POUŽITIE MIKROKONTROLÉROV PRI RIEŠENÍ NAVIGAČNÝCH ÚLOH
Author(s)
Peter LUKÁČ - Jozef HUDÁK
Key words
meranie geofyzikálnych polí, určovanie polohy, pohyb okolo ťažiska, navigácia
Annotation
Predložený článok sa zaoberá riešením malého, autonómneho polohomerného systému na báze merania geofyzikálnych polí. Základom systému sú moderné snímacie prvky ADXL 05, ADXRS 300, HMC 1023 a jednočipový mikrokontrolér ADuC 812. Systémom predspracované údaje sú k dispozícii na paralelnom alebo sériovom rozhraní.
Full text of the article

Contribution title
SYSTÉM MERANIA KONFIGURÁCIE HRABACÍCH RAMIEN POVRCHOVÉHO SKRÝVKOVÉHO BAGRA RK-3000
Author(s)

Jaroslav ČOPÍK - Jozef HUDÁK - Josef BLAŽEK
Key words
adxl202, meranie uhlov, nízkofrekvenčný, vibrácie
Annotation
V roku 2001 sme od spoločnosti Mostecká uhelní společnost a.s dostali požiadavku spoľahlivo vyriešiť problém presného merania a vyhodnocovania uhlov natočenia hrabacích ramien v ťažkých prevádzkových podmienkach. To nám umožnilo reálne aplikovať doterajšie teoretické vedomosti a súčasne získať aj množstvo nových praktických skúseností. Nižšie popisovaná verzia č.2 systému je v súčasnosti vo fáze skúšobnej prevádzky. Projekt v súčasnosti zahŕňa komplex zariadení umožňujúcich obsluhe povrchového skrývkového bagra RK-3000 tvarovať terén podľa vopred nastaveného profilu.
Full text of the article

Contribution title
VYUŽITIE GIS PRE TVORBU ANALÝZ V RÔZNYCH OBLASTIACH VÝSKUMU
Author(s)
Jozef GALANDA
Key words
...
Annotation
GIS v súčasnosti nachádza svoje uplatnenie v najrôznejších odvetviach ľudskej činnosti. Vo väčšine prípadov nie sú využívané analytické možnosti GIS, čo je pravdepodobne aj dôvod prečo náklady na implementáciu GIS v geologických odboroch sú dosiaľ často považované za stratové a neefektívne. V prvej častí je podaný výklad správnej manipulácie s dátami. V druhej časti sú načrtnuté aplikačné možnosti využitia GIS v praxi.
Full text of the article

Contribution title
INTEGRÁCIA INS A GPS
Author(s)
Miloš SOTÁK - Milan SOPATA
Key words
navigácia, inerciálny navigačný systém (INS), globálny pozičný systém (GPS), Kalmanov filter
Annotation
Tento článok popisuje vyvíjanú integráciu cenovo prístupného inerciálneho navigačného systému (INS) a globálneho pozičného systému (GPS), ktoré budú tvoriť primárne zdroje navigačných informácií na palube lietajúceho objektu. Dôvod tejto integrácie je využiť kladné vlastnosti inerciálneho navigačného systému (vysoká presnosť pri určení pozície v krátkom časovom intervale, autonómnosť, nezarušiteľnosť atď.) a globálneho pozičného systému (nemennú presnosť v čase atď.). Integráciou dostávame systém, ktorý dosahuje vysokú presnosť pri určení pozície a rýchlosti počas dlhého časového intervalu, vysokú frekvenciu nameraných informácií a navigačné informácie aj počas straty GPS signálu.
Full text of the article

Contribution title
PRÍPRAVA PERSONÁLU VOJENSKÉHO LETECTVA NA PLNENIE ÚLOH ELEKTRONICKÉHO BOJA
Author(s)
Stanislav SZABO
Key words
elektronický boj, elektromagnetické prostredie, príprava letectva, lietajúci personál, rádiotechnické zabezpečenie, elektronické rušenie
Annotation
V príspevku je stručnou a prehľadnou formou podaný komplexný pohľad na obsah a smery prípravy personálu vojenského letectva na plnenie úloh v podmienkach elektronického boja. Ďalej sa v príspevku pojednáva o zvláštnostiach a základnej orientácii obsahu tejto prípravy u lietajúceho a pozemného personálu.
Full text of the article

Contribution title
SIMULÁCIA VRTUĽNÍKA V OpenGL S VYUŽITÍM 3D Studio MAX
Author(s)
František BETKA - Peter TARASOVIČ
Key words
priestorové modelovanie, povrchové modelovanie, 3D vizualizácia, priestorové objekty, textúry, animácie
Annotation
Príspevok je zameraný na oblasť grafických systémov, ktoré patria k najnáročnejším z oblasti výpočtovej techniky - na 3D animačné a vizualizačné systémy. Konkrétne na software, ktorým je 3D Studio MAX. Tento grafický program slúži na vizualizáciu a animáciu avšak neumožňuje interaktívne vstupy do daného zobrazenia, čo riešime kombináciou tohto programu s programom vytvoreným v C++ zobrazujúcim objekty na princípe OpenGL.
Full text of the article